Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Upphävande av föreskriften om tekniska krav på vajerfärjors styrlinor och andra anordningar som ersätter styrlinor samt om förfarandena för godkännande av sådana ersättande anordningar

Begäran om utlåtande om utkasten till föreskrift: Upphävande av föreskriften om tekniska krav på vajerfärjors styrlinor och andra anordningar som ersätter styrlinor samt om förfarandena för godkännande av sådana ersättande anordningar

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/154473/03.04.01.00/2023

Svarstiden gick ut: 19.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om följande föreskriftutkast:
Upphävande av föreskriften om tekniska krav på vajerfärjors styrlinor och andra anordningar som ersätter styrlinor samt om förfarandena för godkännande av sådana ersättande anordningar (TRAFICOM/154473/03.04.01.00/2023)

 
Bakgrund
Transport- och kommunikationsverket har funnit ett behov at förändra föreskriften om tekniska krav på vajerfärjors styrlinor och andra anordningar som ersätter styrlinor. Att upphäva föreskriften har bedömts en lämplig åtgärd före ytterligare förberedelser.
 
Bilagor:

määräysluonnos_FI.pdf - Määräysluonnos

määräysluonnos_SV.pdf - Utkast till föreskrift

perustelumuistio_FI.pdf - Perustelumuistio

Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftutkastet lämnas in senast den 19 april 2023 kl. 16.15.
Avsikten är att föreskriften ska träda i kraft 5/2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in utlåtandet på adressen www.lausuntopalvelu.fi.
Observera att alla utlåtanden som lämnas är offentliga i sin helhet.
Utlåtandet kan också skickas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen
Transport och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM
 
Beredare
Ytterligare information ger:
Aleksi Uttula, chef, aleksi.uttula(at)traficom.fi, 029 534 6468