Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning

Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10271/2021

Svarstiden gick ut: 26.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:ää siten, että pykälän 2 kohtaan lisättäisiin vammaisalan ammattitutkinto. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asetusluonnoksesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 26.5.2021. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät www-sivulta osoitteesta lausuntopalvelu.fi > Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo@minedu.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/10271/2021.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/10271/2021.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan Hankeikkunassa ja lausuntopalvelu.fi -palvelussa.
Valmistelijat
Lisätietoja:

Anne-Maria Marttila
anne-maria.marttila@minedu.fi
puh. 0295 3 30050

Sami Aalto
sami.j.aalto@minedu.fi
puh. 0295 3 30082
Jakelu:
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattienedistämissäätiö AEL sr    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL    
Folkhälsan rf    
Funktionsrätt med ansvar rf FMA    
Invalidiliitto ry    
Kehitysvammaisten tukiliitto ry    
Kehitysvammaliitto    
Keskuskauppakamari    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunnallinen työmarkkinalaitos    
Kårkulla samkommun    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen konservatorioliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Valtionvarainministeriö    
Vammaisfoorumi / Handikappforum rf    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Asiasanat

Ammatillinen koulutus