Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens helägda aktiebolag Klimatfonden Ab

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statens helägda aktiebolag Klimatfonden Ab

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/27347/2021

Svarstiden gick ut: 31.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet har färdigställt ett utkast till proposition om det helt statsägda aktiebolaget Klimatfonden Ab. Propositionen kommer enligt planerna att lämnas till riksdagen under vårsessionen 2022.


 
Bakgrund
Klimatfonden Ab är ett bolag med statliga specialuppgifter. Bolaget bildades den 21 december 2020 och dess syfte är att främja bekämpningen av klimatförändringen, påskyndandet av koldioxidsnålhet inom industrin och digitaliseringen i Finland. När verksamheten inleds har Klimatfonden Ab inte tillgång till finansiella instrument som kan räknas som statligt stöd. Bolaget ska kunna visa att varje finansieringsbeslut följer marknadsvillkoren.

Enligt handlingsdirektivet för Klimatfonden Ab kan bolaget använda statligt stöd i sina finansieringsinstrument. Enligt handlingsdirektivet bereder bolaget i samarbete med arbets- och näringsministeriet införandet av ett statligt stödprogram. Eftersom beviljande av statligt stöd förutsätter utövning av offentlig makt måste bestämmelser om detta utfärdas genom lag.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att främja uppnåendet av statsminister Sanna Marins regerings mål om koldioxidneutralitet före 2035. För att påskynda måluppfyllelsen föreslås det att Klimatfonden ska kunna utnyttja statligt stöd i sina investeringar och sin finansiering. När fonden agerar på marknadsvillkor kan den inte erbjuda investeringar eller finansiering som inte skulle finnas att tillgå under normala marknadsförhållanden. Utnyttjandet av statligt stöd gör det möjligt att stödja projekt som utan Klimatfondens medverkan inte skulle genomföras alls eller endast genomföras i mindre skala eller senare.

Dessutom föreslås det i propositionen bestämmelser på lagnivå om bolagets syfte, organisering och ekonomiska verksamhetsprinciper.
 
Länkar:

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM092:00/2021 - Valtioneuvoston Hankeikkuna

Bilagor:

Hallituksen esitys luonnos 24.11.2021.docx - Esitysluonnos hallituksen esitykseksi

Hallituksen esitys luonnos_SV.docx - Utkast till regeringens proposition

Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtandet till arbets- och näringsministeriet senast den 31 januari 2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna utlåtandet genom att senast den 31 januari 2022 besvara den begäran om utlåtande som publicerats på webbplatsen Utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. 

Utlåtande får lämnas också av andra än de som nämns i sändlistan.

Den som lämnar utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av Utlåtande.fi finns på tjänstens webbplats, se sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Ytterligare hjälp med att använda tjänsten fås på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.


 
Beredare
Ytterligare information:
 
Ledande sakkunnig Oskari Räikkönen

Arbets- och näringsministeriet
E-post: oskari.raikkonen@gov.fi
Sändlista:
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finnfund Oy    
Finnvera Oyj    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmastorahasto Oy    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suomen yrittäjät    
Teknologiateollisuus ry    
Tesi Suomen teollisuussijoitus Oy    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö