Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande: Föreskrifter om de väsentliga kraven på certifiering och klassificering av informationssystem och välbefinnandeapplikationer för social- och hälsovården

Begäran om utlåtande: Föreskrifter om de väsentliga kraven på certifiering och klassificering av informationssystem och välbefinnandeapplikationer för social- och hälsovården

Diarienummer för begäran om utlåtande: THL/5/4.05.00/2024, THL/6/4.05.00/2024

Svarstiden gick ut: 6.12.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Institutet för hälsa och välfärd (THL) begär utlåtande om utkasten till föreskrifter 4/2024 och 5/2024. 

Lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023) träder i kraft den 1 januari 2024. Institutet för hälsa och välfärds föreskrifter från 2021, som utfärdats med stöd av den gällande lagen om kunduppgifter 784/2021, förnyas när lagen förnyas. 

Med hjälp av föreskrift 4/2024 preciseras förfaringssätten för beskrivning, klassificering och certifiering av informationssystemens och välbefinnandeapplikationernas användningsändamål. 

Med hjälp av föreskrift 5/2024 förenhetligas de väsentliga kraven på informationssystem och välbefinnandeapplikationer på riksnivå.

Föreskrifterna som utlåtandet gäller ersätter följande tidigare föreskrifter: 

  • 4/2021 Föreskrift om klassificering och certifiering av informationssystem för social- och hälsovården
  • 5/2021 Föreskrift om väsentliga krav på funktionalitet och informationssäkerhetkrav hos informationssystem för social- och hälsovården
  • 6/2021 Föreskrift om de väsentliga kraven på och certifieringen av välbefinnandeapplikationer som behandlar uppgifter om välbefinnande och som ansluts till informationsresursen för egna uppgifter
  • 1/2023: Föreskrift om certifiering av välbefinnandeapplikationer som godkänts med tidigare kriterier för godkännande i informationsresursen för egna uppgifter
Bakgrund

Informationshanteringen inom social- och hälsovården och den elektroniska behandlingen av kunduppgifter styrs av THL:s föreskrifter som grundar sig på lagen om kunduppgifter.

Föreskrift 4/2024 styr klassificeringen och certifieringen av system och välbefinnandeapplikationer som behandlar kund- och välfärdsuppgifter samt anmälan av krav enligt deras användningsändamål.

Föreskrift 5/2024 om väsentliga krav gäller lösningarnas funktionalitet, interoperabilitet och informationssäkerhet.

Föreskrifterna har en styrande och förpliktande inverkan på kraven på de informationssystem och välbefinnandeapplikationer som används inom social- och hälsovårdstjänsterna. De beskriver också hur systemens och välbefinnandeapplikationernas användningsändamål, klassificering, certifiering och registrering ska genomföras.

Föreskrifterna styr direkt i synnerhet tillverkare av informationssystem och välbefinnandeapplikationer för social- och hälsovården samt producenter av informationssystemtjänster. De väsentliga kraven och skyldigheterna i lagen om kunduppgifter att använda registrerade eller certifierade informationssystem ska beaktas även i tjänstetillhandahållarnas verksamhet. Kraven gäller både informationssystem, delsystem och applikationer som är anslutna till Kanta-tjänsterna och andra informationssystem, delsystem och applikationer. 

Största delen av innehållet i föreskrifterna stöder sig på de föreskrifter som utfärdats under tidigare år. Uppdateringar och preciseringar har dock gjorts bland annat i fråga om de applikationer som medborgarna använder, samtestning och informationssäkerhetskrav. En separat föreskrift om välbefinnandeapplikationernas certifiering eller väsentliga krav utfärdas inte längre, utan dessa frågor ingår i utkasten till föreskrifter. I de väsentliga kraven i föreskrifterna beaktas nya och uppdaterade nationella specifikationer, såsom de uppdaterade nationella specifikationerna för hantering av utlämnande och information.

Övriga föreskrifter än de som är föremål för denna begäran om utlåtande gäller klienthandlingar inom socialvården, förmedling av information till aktörer utanför social- och hälsovårdstjänsterna samt informationssäkerhetsplaner.

Länkar:
Tidtabell
Vi ber att utlåtandena ges senast 5.12.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber att utlåtandena ges genom att besvara frågorna i begäran om utlåtande som publiceras på utlåtande.fi.
Materialet för utlåtandet publiceras på THL:s websidan.

Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. För att kunna ge sitt utlåtande ska respondenten registrera sig och logga in på utlåtande.fi.
Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar på utlåtande.fi. Stöd för att ta i bruk tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtandena är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Ämnesord

THL

Asiakastietolaki 703/2023

THL:n määräykset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos