Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 a § i lagen om utkomststöd

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle toimeentulotuesta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23656/2023

Svarstiden gick ut: 18.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laista toimeentulotuesta annetun lain 7 a§:n muuttamisesta.
Tausta
Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on kuroa umpeen kuilua julkisen talouden tulojen ja menojen välillä sekä kääntää Suomen velkaantuminen laskuun. Uskottava talouspolitiikka edellyttää myös suoria säästötoimia. Säästöt pyritään toteuttamaan tavalla, joka huomioi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen. Hallitusohjelmassa tavoitellaan muutoksia toimeentulotuen asumismenoja koskeviin säännöksiin. Nyt kyseessä oleva hallituksen esitys on valmisteltu pohjautuen hallitusohjelmakirjauksiin. Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä virkatyönä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia siten, että tilanteessa, jossa hakijan asumismenot ylittävät tarpeellisen suuruisena pidettävän määrän, hakija ohjattaisiin hakemaan edullisempaa asuntoa laissa säädetyssä määräajassa. Lakiin sisältyy asetuksenantovaltuus, jonka mukaan tarpeellisen suuruisena pidetyistä asumismenoista säädettäisiin tarkemmin asetuksessa. Hakijaa ei ohjattaisi hankkimaan edullisempaa asuntoa ja asumismenot huomioitaisiin täysimääräisinä, jos hakijalla on laissa määritelty erityinen peruste asumiseen nykyisessä asunnossaan. Esityksellä tavoitellaan säästöjä tiukentamalla asumismenojen huomioimiseen liittyvää sääntelyä. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2024.
Tavoitteet
Lausuntopalaute otetaan huomioon hallituksen esityksen valmistelussa.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 18.9.2023 mennessä
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Ohjeet > Käyttöohjeet. Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Ritva Liukonen ritva.liukonen@gov.fi 02951 63278
Jakelu:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupungin asunnot oy    
Helsingin kaupunki    
Hyvil Oy    
Hyvinkään kaupunki    
Ihmisoikeusliitto    
Inarin kunta    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kas-asunnot    
Kaustisen kunta    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oulun kaupunki    
Petäjäveden kunta    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rauman kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen vuokranantajat ry    
Tampereen kaupunki    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Vailla vakinaista asuntoa olevat ry    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vuokralaiset vkl ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Y-säätiö    
Asiasanat

toimeentulotuki

vähimmäisturva