Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 a § i lagen om utkomststöd

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 a § i lagen om utkomststöd

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23656/2023

Svarstiden gick ut: 18.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition.
Bakgrund
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering har regeringen som mål att överbrygga klyftan mellan inkomster och utgifter inom den offentliga ekonomin och att vända Finlands skuldsättning nedåt. En trovärdig ekonomisk politik kräver också direkta sparåtgärder. Avsikten är att besparingarna ska genomföras på ett sätt som beaktar situationen för dem som har det allra sämst ställt. I regeringsprogrammet jämnas det ut ändringar i bestämmelserna om boendeutgifter i utkomststödet. Den regeringsproposition som nu är i fråga har beretts utifrån skrivningar i regeringsprogrammet. Propositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid social- och hälso-vårdsministeriet.

I propositionen föreslås det att lagen om utkomststöd ändras så att i en situation där sökandens boendeutgifter överstiger ett belopp som kan anses vara behövligt, ska sökanden hänvisas att ansöka om en förmånligare bostad inom den tidsfrist som anges i lagen. I lagen ingår ett bemyndigande att utfärda förordning, enligt vilket närmare bestämmelser om boendeutgifter som anses vara behövliga utfärdas genom förordning. Sökanden anvisas inte att skaffa en förmånligare bostad och boendeutgifterna beaktas till fullt belopp, om sökanden har en i lag angiven särskild grund för boende i sin nuvarande bostad. Syftet med propositionen är att uppnå besparingar genom att skärpa bestämmelserna om beaktande av boendeutgifter. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2024 och avses bli behandlad i samband med den. Lagen avses träda i kraft den 1 juli 2024.
Målsättningar
Utlåtandena beaktas vid beredningen av regeringspropositionen.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas in via utlåtande.fi senast den 18 september 2023
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som ger utlåtandet registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi
Beredare
Specialsakkunnig Ritva Liukonen ritva.liukonen@gov.fi 0295 163 278
Sändlista:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupungin asunnot oy    
Helsingin kaupunki    
Hyvil Oy    
Hyvinkään kaupunki    
Ihmisoikeusliitto    
Inarin kunta    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kas-asunnot    
Kaustisen kunta    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kuopion kaupunki    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oulun kaupunki    
Petäjäveden kunta    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rauman kaupunki    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen sosiaalioikeudellinen seura    
Suomen vuokranantajat ry    
Tampereen kaupunki    
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Vailla vakinaista asuntoa olevat ry    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Vuokralaiset vkl ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Y-säätiö    
Ämnesord

toimeentulotuki

vähimmäisturva