Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utveckling av kommunernas praxis i fråga om statsunderstöd

Begäran om utlåtande om utveckling av kommunernas praxis i fråga om statsunderstöd

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16699/2021

Svarstiden gick ut: 20.5.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet begär om ert utlåtande om slutrapporten om utveckling av kommunernas praxis i fråga om statsunderstöd och utvecklingsförslagen i den. Utvecklingsförslagen består av identifierade utgångspunkter och utmaningar, skissade mål samt ett förslag om åtgärder och metoder för att svara mot utmaningarna och avancera mot målet. Utvecklingsförslagens utgångspunkter och utmaningar och de skissade målen grundar sig på de utvecklingsområden som identifierats inom arbetet i den kommunsektion som tillsatts inom ramen för projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten.

De utlåtanden som lämnats in tas i beaktande i sektionens slutliga rapport som ges ut i juni 2022.
 
Bakgrund
Projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten (VM212:00/2018) syftar till att utveckla och förenhetliga statsunderstödspraxis i samarbete med statsbidragsmyndigheterna och dem som söker statsunderstöd. För att utveckla kommunernas statsunderstödspraxis tillsattes en separat utvecklingssektion (kommunsektionen). Sektionens mandattid inleddes den 1 november 2020 och löper ut den 31 maj 2022. Sektionens mål är att förtydliga den helhet av statsunderstöd som riktar sig till kommunerna, samkommunerna och aktörerna inom kommunkoncernerna ur både statens och kommunernas synvinkel.

Kommunsektionen kartlade utvecklingsobjekten i anslutning till kommunernas statsunderstödspraxis våren 2021. Resultaten publicerades i sektionens lägesrapport (Finansministeriets publikationer 2021:59). I lägesrapporten beskrivs styrningen och finansieringen med statsunderstöd av kommunerna, samkommunerna och de dotter- och intressesammanslutningar som hör till kommunkoncernerna och kartlades helheten av statsunderstöd som beviljas dem. Kommunsektionen identifierade 14 utvecklingsobjekt i kommunernas statsunderstödspraxis, på vilka man har sökt lösningar i denna slutrapport.

Förslag om åtgärder och metoder har samlats in i samband med workshoppar avsedda för sökande och beviljare. Utvecklingsförslagen har bearbetats på kommunsektionens möten. Dessutom har lägesrapportens resultat och förslag om statsandels- och bidragsfinansieringen behandlats i arbetsgruppen för den framtida kommunpolitiken och i delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning.

Praxisen i anslutning till investeringsunderstöd har utretts och utvecklingsförslag beretts hösten 2021 och våren 2022 i en separat investeringsarbetsgrupp i anslutning till kommunsektionen.
Målsättningar
De skissade utvecklingsförslagen främjar de mål om mer verkningsfull, transparent, enhetlig och effektiv statsunderstödsverksamhet som fastställts i statsunderstödsprojektet. Med utvecklingsförslagen svarar man mot utmaningarna i anslutning till kommunernas statsunderstödspraxis.

Utmaningarna gäller styrningen och finansieringen, välfärdsområdena och omstruktureringen av kommunernas uppgifter samt beaktandet av kommunernas ekonomiska situation i statsunderstödsverksamheten. Utvecklingsbehov finns i fråga om tidsplaneringen av understödsutlysningarna, understödsverksamhetens transparens och enhetlighet samt i bedömningen och det praktiska genomförandet av resultaten. Understödsverksamheten bör främja kommuninvånarnas välfärd. Detta mål kan nås genom att understödsverksamheten utvecklas i enlighet med en ny nätverksbaserad verksamhetsmodell. Dessutom bör understödsverksamhetens roller förtydligas och processerna underlättas med hänsyn till olika aktörers möjligheter att ansöka om och genomföra understödsverksamhet.

Syftet med begäran om utlåtande är att få expertrespons både av statsbidragsmyndigheterna och av de sökande. Utvecklingsförslagen ska i första hand genomföras i praktiken inom de utvecklings- och införandeprojekt för statsbidragsmyndigheten som har inletts i början av 2022. Projekten syftar till att utveckla statsbidragsmyndighetens statsunderstödsverksamhet i enlighet med den nya verksamhetsmodellen för statsunderstödsverksamhet och ta i bruk nya webbtjänster för statsunderstödsverksamheten.
Länkar:

https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen - Valtionavustustoiminnan kehittäminen:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-713-5 - Kuntien valtionavustuskäytänteiden kehittäminen : Väliraportti. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2021:59.

Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna in utlåtandet senast fredagen den 20 maj 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er i första hand lämna in utlåtandena via tjänsten Utlåtande.fi genom att svara på denna begäran. För att lämna in ett utlåtande behöver man inte svara på varje fråga, utan den som lämnar utlåtandet bedömer själv vilka frågor man vill fokusera på i utlåtandet. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar finns på sidan Utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Användarstöd fås på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Utlåtandet kan även lämnas in per e-post genom att sända det till finansministeriets registratorskontor (kirjaamo.vm@gov.fi). Elektroniska utlåtanden ska lämnas in i pdf-, word- eller rtf-format. I de utlåtanden som lämnas in per e-post ska man som referens använda diarienumret VN/16699/2021.
 
Ett utlåtande kan lämnas antingen av en organisation eller av en privatperson. Även andra än de som fått en begäran om utlåtande kan ge ett utlåtande i ärendet och begäran får vidarebefordras fritt. 
 
Utlåtandena är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi samt även i ett projektfönster. 
Beredare
Mer information ges av

Ulla Suomela, specialsakkunnig
finansministeriet
tfn 050 3070 325
ulla.suomela@gov.fi

Kommunsektionens medlemmar 
Jani Heikkinen, ordförande, finansministeriet
Suvi Savolainen, vice ordförande, finansministeriet
Sami Salonen, undervisnings- och kulturministeriet              
Jussi Lind, social- och hälsovårdsministeriet
Tero Tyni, finansministeriet
Jaana Walldén, finansministeriet
Laura Saijonmaa, miljöministeriet
Päivi Väisänen-Haapanen, Finlands kommunförbund
Matti Mäkelä, Åbo stad
Mika Itänen, Seinäjoki stad
Janne Airaksinen, Lapinlahti kommun
Riitta Pitkänen, Norra Österbottens förbund
Susanna Lammassaari, Regionförvaltningsverket i Lappland
Ulla Suomela, finansministeriet, sakkunnigsekreterare
 
Sändlista:
Akaan kaupunki    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Auran kunta    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)    
Energiavirasto    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eteva kuntayhtymä    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Euroopan unionin sisäasioiden rahastot    
Evijärven kunta    
Forssan kaupunki    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
Innovaatiokeskus Business Finland    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jokioisten kunta    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun koulutuskuntayhtymä    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
Keiteleen kunta    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kihniön kunta    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korpelan Voima kuntayhtymä    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskeskuskuntayhtymä    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä    
Kyyjärven kunta    
Kårkulla samkommun    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Lahden kaupunki    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Miehikkälän kunta    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Museovirasto    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpes stad - Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Optima samkommun    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä    
Ounastähti Kehittämiskuntayhtymä    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palosuojelurahasto    
Paltamon kunta    
Pargas stad - Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pelkosenniemen kunta    
Pellon kunta    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Phjois-Pohjanmaan liitto    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
Päijät-Hämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen koulutuskuntayhtymä    
Raision kaupunki    
Rajavartiolaitos    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborg stad - Raaseporin kaupunki    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä    
Ristijärven kunta    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon seudun koulutuskuntayhtymä    
Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Satakuntaliitto    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Sulkavan kunta    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö    
Suomen kuntaliitto    
Suomen metsäkeskus    
Suomen riistakeskus    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taiteen edistämiskeskus    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtimon kunta    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Vatajankosken Sähkön kuntayhtymä    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Väylävirasto    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä:    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Öljysuojarahasto    
Ämnesord

valtionavustus

Kunnat, Kuntatalous, Kuntahallinto, Kuntayhtymät, Digitalisaatio, Valtionavut

valtionapuviranomaiset