Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om förslag till ändringar i bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel

Begäran om utlåtande om förslag till ändringar i bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/22050/2020

Svarstiden gick ut: 11.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet ber er lämna yttrande om ändringar som föreslås till bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1080/2010).  I bilaga 1 fastställs de läkemedel som kan förskrivas av sjukskötare, hälsovårdare och barnmorskor.
 
Det föreslås att till bilaga 1 fogas vissa läkemedel som används vid behandling av diabetes typ 2. Det föreslås att åldersgränsen i samband med läkemedel för behandling av varig bindhinneinflammation slopas.  I ändringsförslagen ingår också återinförande av preventivmedel i bilagan.  De punkter i bilagan som det föreslås ändringar till har markerats med gult.

 
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända utlåtandet senast den 11 november 2020 på adressen kirjaamo@stm.fi. Vi ber er även att nämna projektkoden 143:00/2020.
Beredare
Närmare upplysningar ger Eila Mustonen, konsultativ tjänsteman, (eila.mustonen@stm.fi  tfn 02951 63460) och Marjukka Vallimies-Patomäki, konsultativ tjänsteman marjukka.vallimiespatomaki@stm.fi, tfn: 02951 63373) vid social- och hälsovårdsministeriet.

 
Sändlista:
Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry    
Arenen Terveysalan verkosto    
Espoon sosiaali- ja terveystoimi    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Fimea    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopiston apteekki    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä    
Kallion peruspalvelukuntayhtymä    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite    
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Kuopion sosiaali- ja terveyspalvelut    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Lahden sosiaali- ja terveystoimi    
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun sosiaali- ja terveyspalvelut    
Oulun yliopisto    
Peruspalvelukuntayhtymä Saarikka    
Pieksämäen sosiaali- ja terveystoimi    
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry    
Suomen Apteekkariliitto ry    
Suomen Diabetesliitto ry    
Suomen Diabetestutkijat ja Diabetologit ry    
Suomen Endokrinologiyhdistys ry    
Suomen Farmakologiyhdistys ry    
Suomen Farmasialiitto ry    
Suomen Infektiolääkärit ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kätilöliitto ry    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Suomen Potilasliitto ry    
Suomen Proviisoriyhdistys ry    
Suomen sairaanhoitajaliitto ry    
Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Tampereen sosiaali- ja terveyspalvelut    
Tampereen yliopisto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Turun sosiaali- ja terveyspalvelut    
Turun yliopisto    
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vantaan terveys- ja sosiaalipalvelut    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä    
Ämnesord

lääkkeet

lääkkeen määrääminen

sairaanhoitaja

terveydenhoitaja

kätilö

förskrivning av läkemedel

sjukskötare

barnmorska

hälsovårdare