Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om punktskatt på flytande bränslen

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om punktskatt på flytande bränslen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/29553/2022

Svarstiden gick ut: 2.12.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om punktskatt på flytande bränslen. Utlåtandena ska lämnas senast den 2 december 2022.
Bakgrund
I Finland beskattas bränsle som används i arbetsmaskiner på skattenivån för uppvärmningsbränsle. Både som bränsle i arbetsmaskiner och som uppvärmningsbränsle används lätt brännolja. Lätt brännolja ska förses med både ett EU-gemensamt märkämne och ett nationellt färgämne i syfte att kunna särskiljas från högbeskattade dieselolja. Om användningen av det EU-gemensamma märkämnet stadgas i rådets direktiv 95/60/EG om märkning för beskattningsändamål av dieselbrännolja och fotogen. Om ämnet som ska användas för märkning föreskrivs närmare i kommissionens genomförandebeslut som antas med stöd av nämnda direktiv.

Kommissionen antog den 17 januari 2022 ett nytt genomförandebeslut (EU) 2022/197 om fastställande av en gemensam märkning för beskattningsändamål (s.k. euromarkerbeslutet). I euromarkerbeslutet föreskrivs om en övergångstid på 24 månader från beslutets antagande.
Målsättningar
I euromarkerbeslutet föreskrivs om ett nytt EU-gemensamt märkämne vilket innebär att 1 § i förordningen om punktskatt på flytande bränslen måste ändras avseende det EU-gemensamma märkämnet. Det nationella färgämnet förblir oförändrat.

Ändringen föreslås att träda i kraft den 1 oktober 2023. Alternativt kan lätt brännolja dock göras särskiljbar under tiden mellan den 1 oktober 2023 och den 17 januari 2024 i enlighet med vad som föreskrivs i 1 § 1 mom. i den för närvarande gällande förordningen (1375/2021).
Länkar:

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM140:00/2022 - Linkki hankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM140:00/2022 - Länk till projektets webbplats

Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska lämnas senast den 2 december 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas senast den 2 december 2022 som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

Vi ber de yttrande att särskilt yttra sig över behovet av en övergångstid samt om övergångstidens längd.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja använda tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Konsultativ tjänsteman, Krista Sinisalo, tfn.  0295 530 248, krista.sinisalo@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Neste Oyj    
Neste Oyj    
North European Oil Trade Oy    
North European Oil Trade Oy    
Oy Teboil Ab    
Oy Teboil Ab    
Rundbergs Bil och Service Ab    
Tullilaboratorio    
Verohallinto