Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16361/2022

Svarstiden gick ut: 2.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Ehdotuksella esitetään lisättäväksi lakiin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin uusi 46 §, joka sisältäisi säännökset valtion erityisavustuksesta kansainvälistä tai tilapäistä suojelua tarvitsevien taikka paperittomien lasten varhaiskasvatukseen. Avustuksen myöntöperusteista ja käyttökohteista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
 
Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetaan, että lakimuutos tulee voimaan 1.1.2023.


 
Tausta
Venäjän hyökättyä Ukrainaan alkuvuodesta 2022 EU:n neuvosto on tehnyt päätöksen aktivoida ensimmäistä kertaa tilapäisen suojelun direktiivi (2001/55/EY). Päätös tuli voimaan 4.3.2022 ja tästä lähtien Suomessa on voitu antaa tilapäistä suojelua neuvoston päätökseen kuuluvalle ryhmälle.

Euroopan komissio on antanut tiedonannon (21.3.2022, 2022/C 126 I/01, jäljempänä komission tiedonanto), jolla on ohjeistettu jäsenvaltioita neuvoston päätöksen ja tilapäisen suojelun direktiivin toimeenpanossa ja soveltamisessa. Jäsenvaltioiden olisi komission tiedonannon mukaan tuettava mahdollisuutta hakeutua varhaiskasvatukseen samoin edellytyksin kuin omille kansalaisilleen ja muille unionin kansalaisille.

Lapsilla, joilla on Suomessa kotikunta, on selkeä subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus perustuen varhaiskasvatuslain (540/2018) 6 §:n 1 momenttiin. Sen sijaan kotikunnattomilla lapsilla oikeus varhaiskasvatukseen edellyttää varhaiskasvatuslain 6 §:n 2 tai 3 momentin kriteerien täyttymistä. Valtionosuusrahoituksen piiriin kuuluvat ne lapset, joilla on Suomessa kotikunta.

Hallituksen kehyspäätöksessä 5.4.2022 Ukrainasta pakenevien ihmisten auttamiseksi hallitus on linjannut, että hallitus korvaa palveluista aiheutuvia kustannuksia kunnille tilapäisen suojelun käyttöönotosta lähtien. Varhaiskasvatuksen osalta päätöksessä todetaan, että kuntien varhaiskasvatuksen kustannuksia kompensoidaan valtionavustuksella vuonna 2022 sekä tilapäislain turvin vuonna 2023.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on kannustaa kuntia järjestämään varhaiskasvatusta myös tilapäistä suojelua hakeville tai saaville lapsille, kansainvälistä suojelua hakeville lapsille sekä paperittomille lapsille. Laadukas varhaiskasvatus tukee lasten hyvinvointia, kehitystä ja oppimista ja tarjoaa turvallisen arjen kasvu- ja oppimisympäristön. Lasten arjessa varhaiskasvatuksen rutiineilla ja päivittäisellä toiminnalla on merkittävä suojaava vaikutus ja varhaiskasvatuksessa voidaan tarjota varhaiskasvatuslain mukaista yleistä, tehostettua tai erityistä tukea turvattomista oloista paenneille lapsille. Ammattitaitoisen henkilöstön ohjauksessa voidaan edistää lasten suomen tai ruotsin kielen oppimista ja siten tukea lasten ja perheiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Varhaiskasvatuksen tarjoaminen sotaa ja muita turvattomia oloja pakeneville lapsille toteuttaa myös lasten oikeuksien sopimuksen velvoitteiden toteuttamista.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 2.9.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/16361/2022.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/16361/2022.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Marjaana Larpa, hallitusneuvos, marjaana.larpa@gov.fi, puh. 0295 330 480
Tarja Kahiluoto, opetusneuvos, tarja.kahiluoto@gov.fi, puh. 0295 330 386
Jakelu:
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hyvinvointialan liitto ry    
Inkoon kunta Ingå (R/S)    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän kaupunki    
Kangasalan kapunki    
Kauhajoen kapunki    
Kokkolan kaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maahanmuuttovirasto Migri    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mikkelin kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Rauman kaupunki    
Savonlinnan kaupunki    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry    
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry    
Suomen Vanhempainliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Turun kaupunki    
Utsjoen kunta    
Uudenkaarlepyyn kaupunki (Nykarleby (R/S)    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki    
Varhaiskasvatuksen opettajien Liitto VOL    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu