Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Social- och hälsovårdsministeriet begär yttrande om utkastet till förordning om åtkomsträttigheter till kunduppgifter inom social- och hälsovården.

Social- och hälsovårdsministeriet begär yttrande om utkastet till förordning om åtkomsträttigheter till kunduppgifter inom social- och hälsovården.

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6227/2023

Svarstiden gick ut: 21.4.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär yttrande om utkastet till förordning om åtkomsträttigheter till kunduppgifter inom social- och hälsovården.

 
Bakgrund
I enlighet med 15 § i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021, nedan kallad kunduppgiftslagen) ska åtkomsträttigheterna till kunduppgifter inom social- och hälsovården grunda sig på de arbetsuppgifter som en yrkesutbildad person inom social- eller hälsovården eller någon annan som behandlar kund- och patientuppgifter sköter och de tjänster som denna person tillhandahåller, så att personen har åtkomsträtt endast till de nödvändiga kunduppgifter som han eller hon behöver i sina arbetsuppgifter och beträffande vilka han eller hon har rätt att få uppgifter.
 
Enligt 15 § 2 mom. i den lagen ska bestämmelser om vilka uppgifter yrkesutbildade personer och andra personer som behandlar kunduppgifter får använda på grund av sina arbetsuppgifter och de tjänster som de tillhandahåller utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade den 9 september 2022 förordningen om åtkomsträttigheter till kunduppgifter (825/2022). Det har konstaterats att förordningen har brister med avseende på åtkomsträttigheterna inom uppgiften som barnatillsyningsman, varför förordningen måste uppdateras. Samtidigt uppdateras vissa begrepp som hänför sig till socialservice så att de motsvarar den gällande socialvårdslagen.
Målsättningar
Remissvaren beaktas i den fortsatta beredningen av utkastet till förordning.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 21 april 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi. För att kunna lämna ert utlåtande ska ni registrera er och logga in på webbplatsen lausuntopalvelu.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Utlåtandet kan också lämnas till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor (kirjaamo.stm@gov.fi). Hänvisa till ärendenummer VN/6227/2023.

VAHVA-ministerier ombeds använda ärendenummer VN/6227/2023 för utlåtandet i VAHVA.

Projektnummer STM018:00/2023

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Specialakkunnig Anna Sandberg, förnam.efternamn@gov.fi
Regeringsråd Joni Komulainen, förnam.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan käräjäoikeus    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan käräjäoikeus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon käräjäoikeus    
Helsingin hyvinvointialue    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin käräjäoikeus    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun käräjäoikeus    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen käräjäoikeus    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson käräjäoikeus    
Lapin hyvinvointialueen kirjaamo    
Lapin käräjäoikeus    
Lapsiasiavaltuutettu    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen käräjäoikeus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan käräjäoikeus    
STM Sini Tuovinen    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus