Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Hallituksen esitys eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/31974/2021

Svarstiden gick ut: 10.6.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki kotoutumisen edistämistä ja samalla kumottaisiin voimassa oleva saman niminen laki. Kotoutumista edistäviä palveluita järjestettäisiin osana uutta kunnan kotoutumisohjelmaa sekä muina kotoutumista edistävinä yleisen palvelujärjestelmän mukaisina palveluina. Kunnan kotoutumisohjelma olisi maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumispalveluiden kokonaisuus, jonka vähimmäissisällöstä säädettäisiin lailla. Kotoutumisohjelmaan sisältyisi vähintään osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi, kotoutumissuunnitelma, uusi monikielinen yhteiskuntaorientaatio, koulutusta, muita palvelutarpeeseen perustuvia kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluita, ohjausta ja neuvontaa sekä jatko-ohjaus ohjelman päättyessä. 

​Lakiehdotuksella lyhennettäisiin kotoutumissuunnitelman voimassaolon enimmäisaikaa ja tehostettaisiin jatko-ohjausta työelämään tai yleisiin työllisyys- tai koulutuspalveluihin. Esityksellä lisättäisiin kotoutumissuunnitelmien tavoitteellisuutta ja vahvistettaisiin kotoutumisen edistämisen työelämälähtöisyyttä. Kotoutumisohjelmaan sisältyvään kieli- tai kotoutumiskoulutukseen lisättäisiin kielitaidon päättötestaus ja omaehtoisten opintojen tukemisen edellytyksiä muutettaisiin siten, että maahanmuuttajan olisi mahdollista suorittaa loppuun kotoutumissuunnitelman voimassaoloaikana aloitettu, työttömyysetuudella tuettava omaehtoinen opintokokonaisuus. Maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja tehostettaisiin vahvistamalla osaamisen tunnistamista ja kotoutumiskoulutuksen yhteensovittamista muiden työllisyys- ja koulutuspalveluiden kanssa.  Kotoutumista edistettäisiin myös muilla kuin kotoutumisohjelman palveluilla, osana kunnallisia perus- tai työllisyyspalveluita, kansallista koulutusjärjestelmää, hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluita taikka järjestöjen, yhdistysten tai yhteisöjen toimintaa.

Lakiehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä sekä kotoutumisen edistämisen yhteensovittamisesta ja seurannasta hallinnon eri tasoilla. Kotoutumisen edistämisen valtavirtaistamista ja yhteensovittamista vahvistettaisiin sovittamalla kotoutumisen edistämisen suunnittelu ja kehittäminen yhteen muun valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen suunnittelun kanssa. Erityisesti yhteensovittamista tehtäisiin työllisyyden, osaamisen kehittämisen, hyvinvoinnin ja terveyden sekä osallisuuden edistämisen suunnittelun kanssa. Kotoutumisen edistämisen kehittämisen kannalta keskeiset ministeriöt määrittelisivät kukin omaa hallinnonalaansa varten kotoutumisen edistämisen kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet osana hallinnonalansa toiminnan ja talouden suunnittelua.

Kunnan vastuuta kotoutumisen edistämisestä lisättäisiin ja kunnalle säädettäisiin tehtäväksi laatia osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arviointi sekä kotoutumissuunnitelmat sekä työttömiksi työnhakijoiksi ilmoittautuneille että työvoiman ulkopuolella oleville maahanmuuttajille. Kotoutumislakia koskevalla lakiehdotuksella lisättäisiin erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien, kuten kotona lapsia hoitavien vanhempien, tavoittamista kotoutumista edistäviin palveluihin ja vahvistettaisiin kotoutumisen edistämisen monialaisuutta. Haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden, kuten kiintiöpakolaisten ja alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden, osalta yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen välillä olisi keskeistä ja heille laadittaisiin edellä mainittu arviointi ja kotoutumissuunnitelma monialaisesti.

Kotoutumislakia koskevalla lakiehdotuksella selkeytettäisiin kansainvälistä suojelua saavien kuntaan ohjaamista ja eri viranomaisten vastuita kiintiöpakolaisten vastaanoton alkuvaiheessa. Ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten asumisen ja tuen järjestämisestä tulisi osa hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevaa sosiaalihuoltoa. Esityksellä esitetään muutettavan sosiaalihuoltolakia, vapaasta sivistystyöstä annettua lakia, henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annettua lakia sekä muita kotoutumislakia koskevaan lakiehdotukseen liittyviä lakeja.

Kotoutumislakia koskevan lakiehdotuksen mukaan osa valtion kunnille korvaamista erityiskustannuksista säilytettäisiin nykyisellään ja osa korvattaisiin jatkossa hyvinvointialueille. Esityksen mukaan valtio maksaisi kunnille ja hyvinvointialueille laskennallista korvausta kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja kotoutumista edistävien palvelujen järjestämisestä. Korvausjärjestelmän yksinkertaistamiseksi osa nykyisin erikseen korvattavista kustannuksista, kuten tulkitsemisesta aiheutuneet kustannukset, sisällytettäisiin osaksi laskennallista korvausta. Lisäksi osa kustannuksista, esimerkiksi uuden monikielisen yhteiskuntaorientaation sekä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalvelujen järjestäminen, esitetään korvattavan kunnille osana peruspalvelujen valtionosuutta.


Valitettavasti valtioneuvoston kääntäjät ovat ylityöllistettyjä, minkä vuoksi lausuntokierrokselle ei ole saatu käännettyä koko esitystä ruotsiksi.
Tausta
Kotoutumisen edistämisestä annetun lain uudistusta toteutetaan valtioneuvoston selontekoa kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista koskevan eduskuntakäsittelyn perusteella. Esityksellä selkeytettäisiin viranomaisten vastuita ja päivitettäisiin niitä vastaamaan rakenteellisia uudistuksia, mukaan lukien hyvinvointialueiden perustaminen sekä eduskunnalle tämän esityksen kanssa samanaikaisesti annettu hallituksen esitys liittyen työvoimapalvelu-uudistukseen. 
 
Tavoitteet
Kotoutumislakia koskevalla lakiehdotuksella pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä parantamalla ohjauksen ja neuvonnan saatavuutta, nopeuttamalla palveluihin pääsyä, tavoittamalla maahanmuuttajia palveluihin nykyistä kattavammin maahanmuuton alkuvaiheessa sekä kehittämällä kotoutumisen alkuvaiheen palveluita kokonaisvaltaisesti.

Lain tarkoituksena olisi edistää kotoutumista ja hyviä väestösuhteita ja siten vahvistaa maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Tavoitteena olisi myös edistää maahanmuuttajien työllisyyttä, osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 10.6.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om(at)om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja Hankeikkunassa.

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:
Johtava asiantuntija Mira Karppanen, mira.karppanen(at)gov.fi, puh. 029 594 7293
Neuvotteleva virkamies Sari Haavisto, sari.haavisto(at)gov.fi, puh. 029 504 7154
Neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen, paula.karjalainen(at)gov.fi, puh. 029 504 7117
 
Jakelu:
Aalto-korkeakoulusäätiö sr    
AEL-Amiedu Oy    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Aikuislukioliitto ry    
Ajatuspaja Round Table Initiative – konfliktinratkaisu ja sovittelu ry    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alajärven kaupunki    
Alavieskan kunta    
Alavuden kaupunki    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiosaamisen kehittämisen yhdistys AMKE ry    
Arbis    
Arffman    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Auran kunta    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen rf    
Brändö kommun    
Business Finland    
Careeria Oy    
Daisy Ladies ry    
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Diakonissalaitoksen säätiö    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eckerö kommun    
Eduskunnan oikeusasiamies    
EHJÄ ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA    
Enonkosken kunta    
Enontekiön kunta    
Eri kieli- ja kulttuuritaustaisten opettajien liitto EKKOL ry    
Espoo    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjala    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto    
Etelä-Savo    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
ETMU ry    
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno)    
ETU ry    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Familia ry    
Finströms kommun    
Forssan kaupunki    
Föglö kommun    
Föreningen Luckan rf    
Geta kommun    
Haapajärven kaupunki    
Haapaveden kaupunki    
Hailuodon kunta    
Halsuan kunta    
Haminan kaupunki    
Hammarlands kommun    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Hankasalmen kunta    
Hanken Svenska Handelshögskolan    
Harjavallan kaupunki    
Hartolan kunta    
Hattulan kunta    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin hallinnto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seurakunta    
Helsingin vastaanottokeskus, Metsälän    
Helsingin yliopisto    
Helsinki    
Helsinki, Punavuori    
Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL ry    
Hirvensalmen kunta    
Hollolan kunta    
Huittisten kaupunki    
Humppilan kunta    
HUS keskuskirjaamo    
Hyrynsalmen kunta    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Hämeenkyrö    
Hämeenkyrön kunta    
Hämeenlinna    
Hämeenlinnan kaupunki    
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ikaalisten kaupunki    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Ingå kommun - Inkoon kunta    
International Organization for Migration IOM    
Isojoen kunta    
Isokyrön kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto    
Itä-Uusimaa    
IWWOF - International Working Women of Finland ry    
Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Joensuun seudun Monikulttuurisuusyhdistys Jomoni ry    
Jokioisten kunta    
Jomala kommun    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Joutsenon vastaanottokeskus    
Juankosken kaupunki    
Juukan kunta    
Juupajoen kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylä    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto/Soveltavan kielentutkimuksen keskus    
Jämijärven kunta    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kaarinan kaupunki    
Kaavin kunta    
Kainuu    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE-toimisto    
Kajaani    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kangasalan kunta    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kannonkosken kunta    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto KoL    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi    
Kanta-Häme    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Karijoen kunta    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan kunta    
Karvian kunta    
Kaskisten kaupunki - Kaskis stad    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki - Grankulla stad    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Keiteleen kunta    
Kela    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaa    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Keski-Suomi    
Keski-Uusimaa    
Keskuskauppakamari    
Keuruun kaupunki    
KIDE-säätiö    
Kihniön kunta    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kimitoö kommun - Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kivenlahden perheryhmäkoti    
Kivijärven kunta    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Korsnäs kommun    
Kotka    
Kotka    
Kotkan kaupunki    
Kotkan vastaanottokeskus    
Kouvolan kaupunki    
Kristiinankaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun - Kruunupyyn kunta    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry    
Kumlinge kommun    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion kaupunki    
Kuortaneen kunta    
Kurikan kaupunki    
Kustavin kunta    
KUUMA-seutu liikelaitos, yhteistyöjohtaja A. Kuusela    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakso    
Kyyjärven kunta    
Kärkölän kunta    
Kärsämäen kunta    
Kökar kommun    
Lahden kaupunki    
Lahti    
Laihian kunta    
Lainsäädännön arviointineuvosto    
lainsäädäntöjohtaja    
Laitilan kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Lapinjärven kunta - Lappträsk kommun    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenranta    
Lappi    
Lappia-koulutus Oy    
Lapsiasiavaltuutetun toimisto    
Lapuan kaupunki    
Larsmo kommun - Luodon kunta    
Lastensuojelun keskusliitto    
Laukaan kunta    
Lemin kunta    
Lemlands kommun    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Lestijärven kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limingan kunta    
Liperin kunta    
Lohja    
Lohjan kaupunki - Lojo stad    
Loimaan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Loviisan kaupunki - Lovisa stad    
Luhangan kunta    
Lumijoen kunta    
Lumparlands kommun    
Luumäen kunta    
Luvian kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uusimaa    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maaseudun Työnantajaliitto MTA ry    
Malax kommun - Maalahden kunta    
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry    
Mariehamns stad    
Marttilan kunta    
Maskun kunta    
Merijärven kunta    
Merikarvian kunta    
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy    
Miehikkälän kunta    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
Miessakit ry    
Mikkeli    
Mikkelin kaupunki    
Monaliiku-Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry    
Moniheli ry Pääkaupunkiseudun monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto    
Monik ry    
Monika-Naiset liitto ry    
MTK    
Muhoksen kunta    
Multian kunta    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Myrskylän kunta - Mörskom kommun    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nuorisotutkimusseura ry    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad - Uusikaarlepyyn kaupunki    
Närpiön kaupunki    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Orimattilan kaupunki    
Oripään kunta    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulu    
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupunki    
Oulun vastaanottokeskus    
Oulun yliopisto    
Oulunkaari    
Oulunkaari    
Outokummun kaupunki    
Padajoen kunta    
Paimion kaupunki    
Pakolaisneuvonta ry    
Pakolaisnuorten tuki ry    
Palkansaajiien tutkimuslaitos    
Paltamon kunta    
Paraisten kaupunki    
Paremmin Yhdessä ry    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun - Pedersören kunta    
Pelastakaa lapset ry    
Pelkosenniemen kunta    
Pellervon taloustutkimus PTT ry    
Pellon kunta    
Perheryhmäkoti Satakieli    
Perhon kunta    
Pertunmaan kunta    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pietarsaaren kaupunki    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaa    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaa    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjala    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry /monikulttuurisuustyö    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaa    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savo    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Porin kaupunki    
Pornaisten kunta    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Pudasjärven kaupunki    
Pudasjärvi    
Pukkilan kunta    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Puolustusministeriö    
Puumalan kunta    
Pyhtään kunta - Pyttis kommun    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhännän kunta    
Pyhärannan kunta    
Päijät-Häme    
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
R3 maahanmuuttajanuorten tuki ry    
Raahen kaupunki    
Raaseporin kaupunki    
Raision kaupunki    
Rakennusliitto ry    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Ristijärven kunta    
Robert Huberin tien vastaanottokeskus    
Rovaniemen kaupunki    
Ruokolahden kunta    
Ruoveden kunta    
Ruskon kunta    
Rääkkylän kunta    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Saltviks kommun    
Sastamalan kaupunki    
Sataedu Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan Monikulttuuriyhdistys ry    
Satakunnan TE-toimisto    
Satakunta    
Sauvon kunta    
Savitaipaleen kunta    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sievin kunta    
Siikaisten kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Siirtolaisuusinstituutti    
Siirtolaisuusinstituutti    
Simon kunta    
Sipoon kunta - Sibbo kommun    
Sisäministeriö    
Siuntion kunta - Sjundeå kommun    
Sivistystyönantajat ry, Sivista, johtava elinkeinopol. as.tuntija    
Sodankylän kunta    
Soinin kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Sotkamon kunta    
Sottunga kommun    
Spring House Oy    
Springhouse/Kivisik    
Sulkavan kunta    
Sunds kommun    
Suomen afganistanilaisten yhdistysten liitto ry    
Suomen evlut kirkko/Kirkkohallitus    
Suomen Islamilainen Neuvosto (SINE) ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen kuntaliitto    
Suomen kurdiyhdistysten liitto Kurdiliitto ry    
Suomen monikulttuurinen liikuntaliitto ry FIMU ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Pakolaisapu ry    
Suomen Punainen Risti    
Suomen Setlementtiliitto Ry    
Suomen somalialaisten liitto ry    
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK)    
Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten liitto FARO    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska.fi    
Sysmän kunta    
säke    
Säkylän kunta    
Taipalsaaren kunta    
Taivalkosken kunta    
Taivassalon kunta    
Tammelan kunta    
Tampere    
Tampere    
Tampere    
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tasavallan presidentin kanslia    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tervolan kunta    
Tervon kunta    
Teuvan kunta    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Tl. Kosken kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Toivakan kunta    
Tornion kaupunki    
Tuglas-seura ry    
Tukikeskus Hilma    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys ETU ry    
Turku    
Turku    
Turun aikuiskoulutuskeskus    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun vastaanottokeskus    
Turun yliopisto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
Tyrnävän kunta    
Työ- ja elinkeinohallinnon henkilöstöliitto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulkoministeriö    
Ulvilan kaupunki    
Urjalan kunta    
USKOT-foorumi ry    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Uudenmaan TE-toimisto    
Uuraisten kunta    
Uusikaupunki    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Vaasan yliopisto    
Valkeakosken kaupunki    
Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry    
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry    
Valtimon kunta    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vantaa    
Vantaa-Kerava    
Vantaan aikuisopisto    
Vantaan kaupunki    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varkauden kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Varsinais-Suomi    
Vehmaan kunta    
Vesannon kunta    
Vesilahden kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viitasaaren kaupunki    
Vimpelin kunta    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Vårdö kommun    
Väestöliitto ry    
Vörå kommun - Vöyrin kunta    
Vöyri    
Vöyri    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yhteiset Lapsemme ry    
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry, toiminnan joht.    
Ylitornion kunta    
Ylivieskan kaupunki    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö    
Ypäjän kunta    
Yrkeshögskolan Arcada Ab    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

kotouttaminen

kotoutuminen

kotoutumispalvelut

maahanmuuttajat

hyvinvointialueet

välfärdsområden