Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till ny klimatlag

Begäran om utlåtande om utkastet till ny klimatlag

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/14302/2019

Svarstiden gick ut: 6.9.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet begär ert utlåtande om utkastet till regeringsproposition med förslag till ny klimatlag.
Bakgrund
I propositionen föreslås det att det stiftas en ny klimatlag. Den gällande klimatlagen (609/2015) har varit i kraft sedan 2015. En översyn av lagen krävs dels på grund av den snabba utvecklingen av klimatförändringen, dels med anledning av skrivningarna i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering och riksdagens uttalanden. Syftet med propositionen är att i enlighet med regeringsprogrammet stärka lagens styrande effekt och säkerställa att Finland når målet om klimatneutralitet 2035.

Regeringens proposition bidrar till att fullgöra de skyldigheter enligt EU-lagstiftningen och den internationella klimatlagstiftningen som är bindande för Finland. Målen i klimatavtalet från Paris är att begränsa temperaturökningen till högst två grader och sträva efter att begränsa ökningen till högst en och en halv grad. Bakom förslaget ligger också EU:s mål om klimatneutralitet 2050 och EU:s gemensamma mål om att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent till år 2030.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att stävja klimatförändringen och främja anpassningen till klimatförändringen. Ett centralt mål är att säkerställa att Finland är klimatneutralt 2035 och kolnegativt därefter. Det föreslås nya utsläppsminskningsmål för Finland, och det långsiktiga utsläppsminskningsmålet för 2050 i den gällande klimatlagen föreslås bli uppdaterat. Syftet med att föreskriva om nya klimatmål är att öka stabiliteten och förutsägbarheten för de olika aktörerna inom klimatpolitiken. Med hjälp av de nya klimatmålen vill man säkerställa att Finland för egen del bidrar till att de internationella klimatmålen nås.
 
Ett ytterligare mål är att stärka klimatlagens styrande effekt. Ett viktigt element för att förbättra styreffekten är att inkludera markanvändningssektorn i planeringssystemet enligt klimatlagen.
 
I den nya klimatlagen ingår också ett mål om att stärka lagens perspektiv på de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och att främja en rättvis klimatpolitik. Genom propositionen vill man stärka de olika aktörernas engagemang i beredningen av de klimatpolitiska planerna. Ett ytterligare mål är att arbeta för att samernas rättigheter beaktas i klimatpolitiken.
Länkar:
Bilagor:

HE_ilmastolaki_fi_luonnos.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi

HE_ilmastolaki_sv_luonnos.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

HE_ilmastolaki_pohjoissaame_luonnos.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi, pohjoissaame

HE_ilmastolaki_inarinsaame_luonnos.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi, inarinsaame

HE ilmastolaki koltansaame, luonnos.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi, koltansaame

Tidtabell
Utlåtanden ombeds skickas in senast 6 september 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på webbtjänsten utlåtande.fi. Vi ber er lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras i webbtjänsten utlatande.fi.

Också instanser som inte nämns i sändlistan är välkomna att lämna ett utlåtande till ministeriet.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i webbtjänsten utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Om ni behöver hjälp med att ta tjänsten i bruk kan ni ta kontakt via e-postadressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Om ni inte har möjlighet att avge ert utlåtande på adressen utlåtande.fi, kan utlåtandet även sändas per e-post till adressen kirjaamo@ym.fi. Vänligen ange diarienummer VN/1432/2019 i utlåtandet.

VAHVA-ministerier ombeds i första hand att lämna ett utlåtande via utlatande.fi. Utlåtandet förs därefter in i VAHVA, till det ärende som frågan gäller.
Beredare
Ytterligare upplysningar ger

under tiden 2.7–6.8 Karin Cederlöf, specialsakkunnig (karin.cederlof@ym.fi, 0295050010)
under tiden 9.8–6.9 Outi Kumpuvaara, regeringssekreterare (outi.kumpuvaara@ym.fi, 0295250225).
Sändlista:
Akava ry    
Allianssi ry    
Amnesty Suomi    
Anarâšah rs - Inarinsaamelaiset ry    
Autoliitto    
Baltic Sea Action Group    
Bioenergia ry    
Business Finland    
Changemaker    
Climate Leadership Coalition    
Climate Move    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
FEE Suomi    
Finanssiala    
FINGO    
Finnwatch    
Fridays For Future Suomi    
Greenpeace    
Hanken Svenska Handelshögskolan    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Ilmastopaneeli    
Ilmastovanhemmat ry    
Ilmatieteen laitos    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen yliopisto, ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeuden keskus CCEEL    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaupan liitto    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kestävyyspaneeli    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KIVO - Suomen Kiertovoima ry    
Kolttien kyläkokous    
Korkein hallinto-oikeus    
Kuluttajaliitto    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto    
Lapsiasiainvaltuutettu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto    
LUKE    
Luonto-Liitto    
Luontopaneeli    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maan ystävät ry    
MaRa ry    
Marttaliitto    
Metsä-, kalastaja- ja tunturisaamelaiset ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Motiva Oy    
MTK ry    
Natur och Miljö    
Nuorten Agenda 2030    
Oikeusministeriö    
OKV    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Paliskuntain yhdistys    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
PLAN Suomi    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Rakennusteollisuus RT ry    
RAKLI ry    
Saamelaiskäräjät    
Sahateollisuus ry    
SAK    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Kiinteistöliitto    
Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Partiolaiset    
Suomen saamelaisnuoret ry    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry    
Suomen Tekstiili & Muoti    
Suomen tuulivoimayhdistys    
Suomen valtiosääntöoikeudellinen seura    
Suomen Varustamot ry    
Suomen YK-liitto    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen ympäristöoikeustieteen seura SYS ry    
Suomen yrittäjät    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tampereen yliopisto    
Tapio Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Teknologiateollisuus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tilastokeskus    
Traficom    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
UNICEF Suomi    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan yliopisto    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Nuoret    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
YK-nuoret    
YTP ry    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

klimatlag, klimatpolitik, klimatförändring, koldioxidneutralitet, samerna, grundläggande fri- och rättigheter

ilmastolaki, ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, hiilineutraalisuus, saamelaiset, perusoikeudet