Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till bestämmelser om finansiering av utbildningen som handleder för examensutbildning

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till bestämmelser om finansiering av utbildningen som handleder för examensutbildning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/725/2021

Svarstiden gick ut: 15.6.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisning- och kulturministeriet ber om ert yttrande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den.
Målsättningar
I propositionen föreslås det bestämmelser om finansiering av den utbildning som avses i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning. Det föreslås att utbildning som handleder för examensutbildning finansieras inom ramen för de nuvarande finansieringssystemen för de utbildningar i övergångsskedet som överförs till utbildningen som handleder för examensutbildning. Enligt propositionen är avsikten att i de olika finansieringssystemen förenhetliga nivån på finansieringen av handledande och förberedande utbildning. I propositionen föreslås det också vissa preciseringar i de bestämmelser om rätten att ordna handledande utbildning som finns i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning. Dessutom görs det en korrigering av teknisk natur i den bestämmelse om ändringssökande som finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.
Länkar:

https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM007:00/2021 - Hallituksen esitysluonnos on luettavissa myös säädöshankkeen sivuilla.

https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM007:00/2021 - Utkastet till regeringsproposition kan också läsas på webbplatsen för lagstiftningsprojektet.

Bilagor:

HE_TUVArahoitus_lausuntoversio 11.5.2021.pdf - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi (lausuntoversio 11.5.2021)

TUVA_Lagförslag utkast 11.5.2021.pdf - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansie-ring av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den (utkast 11.5.2021)

Tidtabell
Vi ber er lämna era yttranden senast den 15 juni 2021.
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ger er möjlighet att ge ert utlåtande om utkastet till proposition. Också instanser som inte nämns i sändlistan kan lämna utlåtande till ministeriet. Utlåtandet kan lämnas på svenska eller finska.

Ni kan lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan yttrandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo@minedu.fi). Vi ber er använda diarienumret VN/725/2021 som referens för utlåtandena.

De ministerier som har VAHVA i bruk ska lämna in sitt yttrande för ärende VN/725/2021 i VAHVA.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Mer information:
regeringsråd Piritta Sirvio, piritta.sirvio(at)minedu.fi, tfn 0295 330238
Sändlista:
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
AIO Aikuislukioiden opettajat ry    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammatilliset erityisoppilaitokset (AMEO-verkosto)    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ry EOL    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän Kristillisen Opiston Säätiö    
Kajaanin kaupunki    
Kanneljärven Kansanopiston Kannatusyhdistys Ry    
Kansalaisopistojen liitto    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Optima samkommun    
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pro Lukio ry    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen konservatorioliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Touko Voutilaisen koulusäätiö sr    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun Kristillisen Opiston Säätiö    
Urheiluopistojen Yhdistys ry    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtion koulukodit    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi / Handikappforum rf    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Yksityiskoulujen Liitto ry