Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21468/2023

Svarstiden gick ut: 5.9.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken. 
 
Bakgrund
Det skyddade beloppet vid utsökning höjdes till garantipensionens nivå för 2023 genom lagen om temporär ändring av 4 kap. 48 § i utsökningsbalken (985/2022). Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ska regeringen se till att de inkomster som står till gäldenärernas förfogande är tillräckliga genom att det skyddade beloppet vid utsökning hålls på nuvarande nivå, tills beslut om fortsatta åtgärder har fattats.

 
Målsättningar
Syftet med propositionen är att se till att de inkomster som står till gäldenärernas förfogande är tillräckliga genom att det föreskrivs en permanent nivåhöjning som gäller tills något annat föreskrivs. Nivåhöjningen motsvarar den höjning som gäller 2023.

I propositionen föreslås det att gäldenärens skyddade belopp i utsökninsbalken ska vara 30,75 euro per dag för gäldenärens egen del och 8,99 euro per dag för make, eget barn och makens barn som gäldenären försörjer. Enligt propositionen ska det skyddade beloppet justeras årligen genom förordning av justitieministeriet. På justeringen tillämpas lagen om folkpensionsindex (456/2001).

 
Länkar:
Bilagor:

HE ulosottokaaren muuttamisesta.pdf - Esitysluonnos

Lagförslag.pdf - Lagförslag

Propositionens huvudsakliga innehåll.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll

Tidtabell
Vänligen lämna in ert utlåtande senast den 5 september 2023.

På grund av ärendets brådskande natur är remisstiden för utkastet till proposition kortare än normalt.


 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi)
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av Terhi Salmela, regeringsråd, e-post: fornamn.efternamn@gov.fi

 
Sändlista:
Akava ry    
eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Helsingin yliopisto/professori Tuula Linna    
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kansaneläkelaitos    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry    
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry    
Oikeusrekisterikeskus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Kihlakunnanvoudit ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Pankki    
Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y.    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto - Finlands Domareförbund ry    
Suomen tuomariliitto ry    
Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry    
Suomen velalliset ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Takuusäätiö    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Ulosottolaitos    
Ulosottomiehet ry    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
valtiovarainministeriö    
Velkaneuvonta ry    
Verohallinto    
Ämnesord

ulosotto

utsökning

suojaosuus

skyddat belopp