Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Betänkandet ”Övervakning av underrättelseverksamheten”

Mietintö ”Tiedustelutoiminnan valvonta”

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 15/41/2016

Svarstiden gick ut: 22.6.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö asetti 17.10.2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella parlamentaarisen seurantaryhmän ohjauksessa tarpeellinen lainsäädäntö siviili- ja sotilasviranomaisten tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämiseksi. Valvontajärjestelmän tuli muodostua sekä parlamentaarisesta valvonnasta että laillisuusvalvonnasta vastaavasta viranomaisesta. Työryhmän tuli laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon. Eduskunnan pääsihteeri asetti 23.12.2016 eduskunnan kanslian sisäisen työryhmän valmistelemaan tiedustelutoiminnan parlamentaarista valvontaa koskevaa sääntelyä. Oikeusministeriö tarkisti 9.2.2017 oman työryhmänsä asettamispäätöstä siten, että työryhmän tehtävä rajattiin tiedustelutoiminnan laillisuusvalvontaa koskevan sääntelyn valmisteluun. Eduskunnan kanslian työryhmän työn valmistuttua ehdotukset sovitetaan yhteen asianmukaisella tavalla.
 
Työryhmä ehdottaa tiedustelutoiminnan valvonnasta annettavan lain säätämistä. Tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnasta huolehtisi uusi viranomainen, tiedusteluvaltuutettu. Tiedusteluvaltuutettu toimisi tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja olisi toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutetun tehtävänä olisi valvoa tiedustelumenetelmien käytön lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Tiedusteluvaltuutetulla olisi vahva asema ja tehokkaat toimivaltuudet laillisuusvalvonnassa. Lisäksi laissa huolehdittaisiin yksilön oikeusaseman turvaamisesta tiedustelutoiminnan laillisuusvalvonnassa.
 
Linkki mietintöön on alla.
Linkit
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 22.6.2017 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne tiedustelutoiminnan valvonnan järjestämistä valmistelleen työryhmän mietinnöstä ”Tiedustelutoiminnan valvonta”. Mietintö on julkaistu oikeusministeriön julkaisusarjassa Mietintöjä ja lausuntoja 18/2017 ja se on saatavissa osoitteesta http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1491995789102/Files/OMML_18_2017_Tiedustelun_valvonta.pdf.
 
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 22.6.2017 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Samalla oikeusministeriö toteaa, että myös jakelulistan ulkopuoliset kansalaisjärjestöt ja muut tahot voivat halutessaan antaa lausunnon mietinnöstä.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa Anu Mutanen, erityisasiantuntija, oikeusministeriö (puh. 02951 50311 ja sähköpostiosoite anu.mutanen@om.fi).
 
Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voit pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Amnesty International – Suomen osasto    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Demla ry    
DNA Oyj    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry EFFI    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Finnet-liitto ry    
F-Secure Oyj    
Google    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Ihmisoikeusliitto    
Julkisen sanan neuvosto    
Juridiska Föreningen i Finland    
Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunta    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Keskustan eduskuntaryhmä    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Microsoft Oy    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Perussuomalaiset r.p.    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
Piraattipuolue r.p.    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien tiedustelulaitos    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Suomen tuomariliitto ry    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Tieto Finland Oyj    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE    
Turvallisuuskomitea    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Vasemmistoliitto r.p.    
Viestinnän Keskusliitto    
Viestintävirasto    
Vihreä eduskuntaryhmä    
Vihreä liitto r.p.    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tiedustelutoiminta

laillisuusvalvonta

underrättelseverksamhet

laglighetskontroll