Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Betänkandet ”Övervakning av underrättelseverksamheten”

Betänkandet ”Övervakning av underrättelseverksamheten”

Diarienummer för begäran om utlåtande: OM 15/41/2016

Svarstiden gick ut: 22.6.2017

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet tillsatte den 17 oktober 2016 en arbetsgrupp med uppgift att under styrning av en parlamentarisk övervakningsgrupp bereda den lagstiftning som behövs för ordnandet av övervakningen av de civila och militära myndigheternas underrättelseverksamhet. Det är meningen att övervakningssystemet ska bestå av både parlamentarisk övervakning och en myndighet som svarar för laglighetskontrollen. Arbetsgruppens förslag ska ha formen av en regeringsproposition. Riksdagens generalsekreterare tillsatte den 23 december 2016 en intern arbetsgrupp vid riksdagens kansli för beredning av lagstiftningen om parlamentarisk övervakning av underrättelseverksamheten. Justitieministeriet ändrade den 9 februari 2017 beslutet om tillsättandet av sin egen arbetsgrupp så att arbetsgruppens uppgift begränsades till beredning av lagstiftningen om laglighetskontroll av underrättelseverksamheten. När arbetet för arbetsgruppen från riksdagens kansli är klart samordnas förslagen på ett ändamålsenligt sätt.
 
Arbetsgruppen föreslår att en lag stiftas om övervakning av underrättelseverksamheten. Laglighetskontrollen av underrättelseverksamheten ska skötas av en ny myndighet, underrättelseombudsmannen. Underrättelseombudsmannen ska finnas i anslutning till dataombudsmannens byrå och vara självständig och oberoende i sin verksamhet. Ombudsmannens uppgift är att övervaka lagenligheten vid användning av underrättelseinhämtningsmetoder och tillgodoseendet av de grundläggande och mänskliga rättigheterna i underrättelseverksamheten. Underrättelseombudsmannen ska ha en stark ställning och effektiva befogenheter vid laglighetskontrollen. I lagen sörjs dessutom för tryggandet av individens rättsliga ställning vid laglighetskontrollen av underrättelseverksamheten.
 
Länken till betänkandet finns nedan (på finska).
Länkar:
Tidtabell
Utlåtandet ska lämnas in före den 22 juni 2017 genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om betänkandet ”Övervakning av underrättelseverksamheten” som beretts av arbetsgruppen för organiserandet av övervakningen av säkerhetsmyndigheternas underrättelseverksamhet. Betänkandet har publicerats i justitieministeriets publikationsserie Betänkanden och utlåtanden 18/2017 och finns tillgängligt på webbplatsen http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1491995789102/Files/OMML_18_2017_Tiedustelun_valvonta.pdf.
 
Utlåtandena ska lämnas in före den 22 juni 2017 genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.
 
Också sådana frivilligorganisationer och andra instanser som inte finns på sändlistan kan yttra sig om betänkandet.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för ibruktagande av tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
Beredare
Ytterligare uppgifter om ärendet ges av Anu Mutanen, specialsakkunnig, justitieministeriet (tfn 02951 50311 och e-post anu.mutanen@om.fi).
 
Ytterligare information om användningen av utlåtande.fi ges av underhållet för tjänsten: lausuntopalvelu.om@om.fi.
Sändlista:
Amnesty International – Suomen osasto    
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Demla ry    
DNA Oyj    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Electronic Frontier Finland ry EFFI    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elisa Oyj    
Finnet-liitto ry    
F-Secure Oyj    
Google    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Ihmisoikeusliitto    
Julkisen sanan neuvosto    
Juridiska Föreningen i Finland    
Kansalaisyhteiskunnan neuvottelukunta    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Keskustan eduskuntaryhmä    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Microsoft Oy    
Oikeuskanslerinvirasto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Perussuomalaiset r.p.    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
Piraattipuolue r.p.    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien tiedustelulaitos    
Pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
Suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Erillisverkot Oy    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.    
Suomen tuomariliitto ry    
Tasavallan presidentin kanslia    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Tieto Finland Oyj    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE    
Turvallisuuskomitea    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Vasemmistoliitto r.p.    
Viestinnän Keskusliitto    
Viestintävirasto    
Vihreä eduskuntaryhmä    
Vihreä liitto r.p.    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

tiedustelutoiminta

laillisuusvalvonta

underrättelseverksamhet

laglighetskontroll