Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till förordningar som utfärdas med stöd av föräldraskapslagen och lagen om rättsgenetisk föräldraskapsundersökning

Lausuntopyyntö vanhemmuuslain ja oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta annetun lain nojalla annettavista asetusluonnoksista

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10363/2022

Svarstiden gick ut: 15.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Synnyttäneen äidin selvittämistä ja oikeusgeneettisiä vanhemmuustutkimuksia koskeva hallituksen esitys (HE 33/2023 vp) on käsitelty eduskunnassa, ja Tasavallan presidentti on vahvistanut esityksen sisältämät lait (1231-1234/2023tulemaan voimaan 1.1.2025. Vanhemmuuslakiin (775/2022) ja oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta annettuun lakiin (378/2005, nyk. laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta) tehdyt muutokset aiheuttavat tarpeen muuttaa myös niiden nojalla annettuja asetuksia. Valtaosa asetuksiin ehdottavista muutoksista perustuu voimassaolevaan oikeustilaan. 

Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnokset
1) valtioneuvoston asetukseksi oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta maksettavista korvauksista;
2) valtioneuvoston asetukseksi lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta ja henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista vanhemmuusasioissa; ja
3) oikeusministeriön asetukseksi vanhemmuus- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista.

Asetusten on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan vanhemmuuslain ym. muutosten kanssa 1.1.2025.
Tausta
Lakimuutokset mahdollistavat synnyttäneen äidin äitiyden selvittämisen ja vahvistamisen tilanteessa, jossa äitiydestä ei ole saatavilla asiakirjanäyttöä tai asiakirjanäytön luotettavuudesta ei saada riittävää selvitystä. Oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta annetun lain isyyden selvittämistä koskevat säännökset laajentuvat koskemaan myös synnyttäneen äidin selvittämistä. Lisäksi oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta annettu laki muuttuu siten, että tuomioistuin voi määrätä oikeusgeneettisen tutkimuksen tehtäväksi viimesijaisesti myös haudatusta vainajasta.

Vanhemmuuslain 69 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta ja henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista.
Oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta annetun lain 24 §:n 1 momentti sisältää säännökset asioista, joista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voidaan lainkohdan mukaan säätää tarkemmin muun muassa näytteen ottamisesta, käsittelystä ja lähettämisestä sekä haudan avaamisesta näytteenottoa varten.
Tavoitteet
1) Ehdotetussa asetuksessa oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta maksettavista korvauksista säädetään oikeusgeneettisestä vanhemmuustutkimuksesta maksettavien korvausten määrästä ja maksamisesta. Ehdotettu asetus kumoaa oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja lääketieteellisestä selvityksestä annetun valtioneuvoston asetuksen (805/2022).

2) Ehdotettu asetus lapsen syntymää koskevasta ilmoituksesta ja henkilöllisyyden toteamiseksi hyväksyttävistä asiakirjoista vanhemmuusasioissa koskee väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjän eli Digi- ja väestötietoviraston ja Ahvenanmaan valtionviraston ilmoitusvelvollisuutta lapsen syntymästä.
Asetuksessa yksilöidään ne asiakirjat, joita voidaan pitää henkilöllisyystodistuksena tai muuna tähän verrattavana luotettavana asiakirjanäyttönä henkilöllisyydestä vanhemmuusasioissa. Muutoksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa henkilöllisyyden todistamista koskevat käytännöt vanhemmuusasioissa. Koska asetuksen valtuussäännökset muuttuvat, on asetus tarpeen antaa uutena asetuksena.

3) Ehdotetussa oikeusministeriön asetuksessa vanhemmuus- ja elatusasioissa käytettävistä lomakkeista luetellaan ne vanhemmuuslaissa ja lapsen elatuksesta annetussa laissa  (704/1975) tarkoitetut asiakirjat, jotka on laadittava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle. Tavoite on koota vanhemmuus- ja elatusasioissa käytettäviä lomakkeita koskeva sääntely yhteen oikeusministeriön asetukseen. Koska asetuksenantovaltuuksiin tulee muutoksia, asetus on tarpeen antaa kokonaan uudelleen.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu

Lausunto pyydetään antamaan viimeistään perjantaina 15.3.2024.

Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Mari Kaipomäki, p. 02951 50220 (etunimi.sukunimi@gov.fi).
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Helsingin kaupunki, sosiaali- ja terveystoimiala    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveystoimiala    
Lastenvalvojat ry    
Pirkanmaan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveystoimiala    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveystoimiala    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Statens ämbetsverk på Åland    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tuomioistuinvirasto    
valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveystoimiala    
Varsinais-Suomen käräjäoikeus    
Ålands landskapsregering