Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av arbetsavtalslagen och till vissa lagar som har samband med den

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6426/2019

Svarstiden gick ut: 25.10.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta 25.10.2019 mennessä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on palauttaa lainsäädäntöön eräät tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomistilanteisiin liittyvät työnantajan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuudet. Lisäksi työsopimuslakiin ehdotetaan tehtäväksi teknisluonteinen viittaussäännöksen muutos, jossa laissa oleva viittaus hallintolainkäyttölakiin ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin.

Esityksen tavoitteena on parantaa työ- ja elinkeinotoimistojen mahdollisuuksia ennakoida vähintään kymmentä työntekijää koskevia irtisanomistilanteita ja niistä mahdollisesti seuraavia tarpeita työvoimapalveluille sekä lisätä irtisanottavien työntekijöiden tietoa julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja siten edesauttaa irtisanottavien henkilöiden nopeampaa uudelleen työllistymistä. Esityksen taustalla on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesäkuussa 2019 julkaisema sopimus vuoden 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 25.10.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa: erityisasiantuntija Elli Nieminen, puh. 029 504 8247, s-posti: elli.nieminen(at)tem.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kirkon työmarkkinalaitos    
KT Kuntatyönantajat    
Lapin ELY-keskus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Yrittäjät    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

työlainsäädäntö

työsopimuslain muuttaminen

kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttaminen

merityösopimuslain muuttaminen