Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 29 och 50 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21783/2022

Svarstiden gick ut: 23.9.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
I denna proposition föreslås det att lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ändras så att det tydligare framgår att anordnare av grundläggande utbildning inte kan ordna utbildning som handleder för examensutbildning för elever med mycket svår utvecklingsstörning.

I propositionen föreslås det till lagen fogas en bestämmelse om att undervisnings- och kulturministeriet före utgången av finansåret justerar finansieringen av utbildning som handleder för examen och för tilläggsfinansieringen i anslutning till den för anordnare av grundläggande utbildning i enlighet med antalet studerande på beräkningsdagen (statistikföringsdag 20.9) för finansåret i fråga.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft den 31 december 2022.
Bakgrund
I samband med läropliktsreformen inrättades en ny utbildning i övergångsskedet efter den grundläggande utbildningen som heter utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). Utbildning som handleder för examensutbildning är en sammanslagning av de tidigare utbildningarna i övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och utbildning på andra stadiet: påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning. Lagen om HUX-utbildning 1215/2020 trädde i kraft den 1 augusti 2021 och utbildningen har fått ordnas från och med den 1 augusti 2022.

När verksamheten inletts, har det emellertid visat sig att det finns ett behov av att precisera anordnandet av HUX-utbildning för elever med svår utvecklingsstörning och finansieringen av den.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att förtydliga anordnandet av HUX-utbildning för elever med svår utvecklingsstörning inom den grundläggande utbildningen. Syftet med propositionen är att förtydliga fastställandet av finansieringen av HUX-utbildning inom den grundläggande utbildningen samt se till att finansieringen reagerar snabbare på förändringar i antalet studerande i detta slags utbildning.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 23 september 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er yttra er om utkastet till propositionen genom att besvara begäran om utlåtande, som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Ni behöver inte sända utlåtandet separat per e-post eller post till ministeriets registratorskontor.

Den som lämnar ett utlåtande måste registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om du inte vill registrera dig i tjänsten, kan utlåtandet också skickas per e-post till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (kirjaamo.okm@gov.fi). Ange diarienumret VN/21783/2022 som referens i utlåtandet. De ministerier som använder VAHVA ska föra in sitt utlåtande för ärende VN/21783/2022 i VAHVA. Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på webbplatsen utlåtande.fi och i Statsrådets projektportal.
Beredare
Marjaana Larpa, regeringsråd, marjaana.larpa@gov.fi, tel. 0295 330 480
Hanna Salokaarto, specialsakkunnig, hanna.salokaarto@gov.fi, tel. 0295 330 231
Sändlista:
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Hoitopedagogisen Rudolf Steiner-koulun kannatusyhdistys ry    
Hyvinkään kaupunki    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö    
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kokkolan kaupunki    
Korpisaaren säätiö sr    
Kuopion kaupunki    
Lahden kaupunki    
Nuorten ystävät ry    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Portaanpää ry    
Suomen Kuntaliitto    
Touko Voutilaisen koulusäätiö sr    
Valtiovarainministeriö