Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition om godkännande av återkallandet av en reservation till Europarådets straffrättsliga konvention om korruption samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta.

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/9873/2022

Svarstiden gick ut: 25.11.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta.

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi esitetään, että rikoslakia täydennetään uudella säännöksellä vaikutusvallan kauppaamisrikoksesta. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ehdotetaan ulotettavaksi vaikutusvallan kauppaamisrikokseen.

Suomi on tehnyt vaikutusvallan väärinkäyttöä koskevan varauman lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston (EN) rikosoikeudelliseen yleissopimukseen (SopS 108/2002, jäljempänä yleissopimus) siihen liittyessään. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi varauman peruuttamisen. 
Tausta
Suomi on liittyessään yleissopimukseen vuonna 2002 tehnyt vaikutusvallan väärinkäyttöä koskevaan 12 artiklaan liittyvän varauman, joka on tämän jälkeen uusittu useita kertoja. Eduskunta on ponsilausumassaan (EV 373/2010 vp) edellyttänyt, että hallitus ryhtyy kiireellisesti valmistelemaan lainsäädäntöehdotuksen vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoimiseksi. Lisäksi yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvova toimielin GRECO samoin kuin Euroopan komissio ovat suositelleet asiaa koskevia toimenpiteitä.
Tavoitteet
Vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoinnin tavoitteena on täydentää rikosoikeudellista suojaa korruptiota vastaan.

Tavoitteena on myös mahdollistaa lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen 12 artiklaa koskevan varauman peruuttaminen vaikutusvallan väärinkäyttöä koskevan kriminalisointivelvoitteen osalta.
Liitteet:

HE luonnos vaikutusvallan kauppaamisrikos.pdf - HE luonnos vaikutusvallan kauppaamisrikos

Huvudsakliga innehåll och paragrafer.pdf - Huvudsakliga innehåll och paragrafer

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 25.11.2022 klo 16.15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain muuttamisesta.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön 25.11.2022 klo 16.15 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi-palvelun verkkosivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Lisätietoa lausuntopalvelu.fi-palvelun käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi. VAHVA-ministeriöitä pyydetään viemään lausuntonsa VAHVAan asialle VN/9873/2022.

Lausunto on mahdollista antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto oikeusministeriön kirjaamoon (kirjaamo.om(at)gov.fi). Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/9873/2022.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa.   

Oikeusministeriö ei maksa palkkiota pyydetyistä eikä annetuista lausunnoista.
Valmistelijat
Lainsäädäntöneuvos Leena Mäkipää, leena.makipaa@gov.fi, p. 0295 150082.
 
Jakelu:
Akava r.y.    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin yliopisto / Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti / Professori Kimmo Nuotio    
Helsingin yliopisto / professori Olli Mäenpää    
Helsingin yliopisto / professori Päivi Korpisaari    
Helsingin yliopisto / professori Sakari Melander    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Suomen yliopisto / professori Matti Tolvanen    
Julkiset Oikeusavustajat r.y.    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus    
Kuntaliitto    
Lapin yliopisto / professori Minna Kimpimäki    
Liike Nyt r.p.    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat r.y.    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Medialiitto    
Ministeri Lauri Tarasti    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla r.y.    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Perussuomalaiset r.p.    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Savon käräjäoikeus    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen hovioikeus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK r.y.    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y.    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund r.y.    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.    
Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund r.y.    
Suomen Maallikkotuomarit r.y.    
Suomen Poliisijärjestöjen liitto r.y.    
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.    
Suomen Syyttäjäyhdistys r.y.    
Suomen tuomariliitto – Finlands domareförbund r.y.    
Suomen Yrittäjät    
Svenska folkpartiet i Finland r.p    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Transparency Suomi r.y.    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hovioikeus    
Turun yliopisto / apulaisprofessori Tatu Hyttinen    
Turun yliopisto / professori emeritus Pekka Viljanen    
Turun yliopisto / professori Veli-Pekka Viljanen    
Työ-ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan hovioikeus    
Vaasan yliopisto / professori Ari Salminen    
Valta kuuluu kansalle r.p.    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliitto r.p.    
Verohallinto    
Vihreä liitto r.p.    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

korruptio

korruption

rikoslaki

rikosoikeus

Lahjonta

rikos

strafflagen

brott

straffrätt