Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stude-randehälsovård för högskolestuderande och 12 d § i lagen om Folkpensionsanstalten

HE laeiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:n muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/7310/2023

Svarstiden gick ut: 20.7.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:n muuttamisesta.
 
Tausta
Esitys liittyy sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (883/2004, EU-koordinaatioasetus) tulkintaan ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain (rajalaki) 1.5.2023 voimaan tulleisiin muutoksiin.

Tutkinto-opiskelijat EU- ja ETA-valtioista, Sveitsistä tai Isosta-Britanniasta ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta (EU-tutkinto-opiskelija) vapautettaisiin opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitomaksun maksamisesta EU-koordinaatioasetuksen perusteella.

Muutos vaikuttaisi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon kokonaisrahoitukseen ja siksi rahoitusprosessia koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi ja tarkennettavaksi.

Lisäksi ehdotetaan maksuvelvollisten opiskelijoiden terveydenhoitomaksun eräpäivien muuttamista sekä säännöstä Kansaneläkelaitoksen tietojensaantioikeudesta, jotta se voi toteuttaa laissa säädettyä järjestämistehtäväänsä.

Esityksessä ehdotetaan myös teknisluonteisia, säännöksiä selkeyttäviä korjauksia eräisiin muihin opiskeluterveydenhuoltolain pykäliin  sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:ään tekninen tarkennus opiskeluterveydenhuoltolakiin ehdotettujen muutosten vuoksi.
 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on muuttaa opiskeluterveydenhuoltolakia vastaamaan koordinaatioasetuksen tulkinnan muutosta ja vastaamaan rajalakiin tehtyjä muutoksia.

Lisäksi tavoitteena on selkeyttää rahoitusprosessia koskevia säännöksiä ja korvausten maksamista koskevia säännöksiä ja säätää Kansaneläkelaitokselle opiskeluterveydenhuollon järjestäjänä välttämättömät tiedonsaantioikeudet.

Tavoitteena on tehdä myös muita, lähinnä selkeyttäviä ja teknisluonteisia korjauksia opiskeluterveydenhuoltolain eräisiin muihin säännöksiin sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d §:ään.
Liitteet:

Huvudsakliga innehåll, lagförslag, parallelltexter.pdf -

HE opiskeluterveydenhuoltolaki, lakiehdotukset ja rinnakkaistekstit.pdf - Hallituksen esitys laeksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 d § muuttamisesta

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 20.7.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausunnon voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi.

Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/7310/2023.

Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla.
Valmistelijat
Mahdolliset yhteydenotot:
hallitussihteeri Titta Honkala, p. 0295 163 457 (20.6.2023 saakka ja 14.7.2023 jälkeen)
neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, erityisesti opiskeluterveydenhuollon rahoituskysymykset, p. 0295 163 457 (9.7.2023 saakka)

sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Jarno Tuominen    
Jouni Koski    
Kansaneläkelaitos    
Marja Sutela    
oikeusasiamies    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto - SYL    
Susanna Saarinen    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
tietosuojavaltuutettu    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö    
Asiasanat

opiskeluterveydenhuolto

YTHS

korkeakouluopiskelija

opiskeluterveydenhuoltolaki

studerandehälsovård

högskolestuderande

lagen om studenrandehälsovård

SHVS