Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordningar om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas och universitetens verksamhet

Begäran om utlåtande om ändring av statsrådets förordningar om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas och universitetens verksamhet

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/31464/2023

Svarstiden gick ut: 1.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet ber om er utlätande om utkasten till statsrådets förordningar med förslag till höjning av den högsta avgiften som tas ut för öppen högskoleundervisning vid universitet och yrkeshögskolor till 45 euro per studiepoäng. För att ytterligare förtydliga konsekvensbedömningarna ber vi dessutom hödskolorna svara på de preciserande frågor som gäller dem. 
 
Bakgrund
Den föreslagna ändringen genomför mälet i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering (Ett starkt och engagerat Finland) om att stärka den öppna högskoleundervisningens roll som kanal för kompetensutveckling. För att det ska vara möjligt att utveckla kompetensen inom olika områden på ett mångsidigt sätt genom den öppna högskoleundervisningen ökas utbildningsanordnarnas möjligheter att ta ut avgift som är högre än för närvarande och som bättre motsvarar kostnaderna för ordnandet av utbildningen. 
Målsättningar
Genom ändringarna i avgiftsförordningarna föreslås det att de högsta avgifterna som tas ut för öppen högskoleundervisning vid universitet och yrkeshögskolor ska höjas till 45 euro per studiepoäng. Även i fortsättningen kan högskolan fatta beslut om att tillämpa en lägre prissättning eller erbjuda ett helt avgiftsfritt utbud.

I fråga om universiteten föreslås det dessutom att det till förordningen fogas en avgift på 50 euro för ansökan om extra tid för att slutföra studierna, vilket motsvarar den avgift som redan tas ut vid yrkeshögskolorna. Dessutom föreslås det att den så kallade återinskrivningsavgiften efter att den studerande har försummat att göra sin läsårsanmälan höjs från 35 euro till 50 euro. Det föreslås också att vissa avgifter som hänför sig till redan föråldrad lagstiftning ska strykas ur förordningen om universitetens verksamhet. 
Bilagor:

Ammattikorkeakoulujen maksuasetus muistio.docx - Ammattikorkeakoulujen maksuasetusmuutosta taustoittava muistio

Yliopistojen maksuasetus muistio.docx - Yliopistojen maksuasetusmuutoksia taustoittava muistio

VNA ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun VNAn 1 §n muuttamisesta.docx - Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

VNA yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun VNAn muuttamisesta.docx - Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Statsrådets förordning YRKESHÖGSKOLORNA.docx - Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet

Statsrådets förordning UNIVERSITETEN.docx - Statsrådets förordning om ändring av i statsrådets förordning om avgifter som tas ut i universitetens verksamhet

Tidtabell
Lämna ert utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet via tjänsten utlåtande.fi senast den 1 mars 2024.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande om utkasten till statsrådets förordningar. Högskolorna ombeds dessutom bedöma propositionens konsekvenser för sin egen verksamhet. Också andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtandet lämnas genom att svara på den begäran om utlåtande som finns i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Om ni inte har möjlighet att lämna ert utlåtande via utlåtande.fi, kan ni skicka det till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor per e-post till adressen kirjaamo.okm@gov.fi eller per post till adressen PB 29, 00023 Statsrådet. Ange ärendenummer VN/31464/2024 i meddelandet.

Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på utlåtande.fi och i statsrådets projektportal.

Användare av dokumenthanteringssystemet Vahva ska lämna sitt utlåtande via ärende VN/31464/2023 i Vahva.
 
Beredare
Mer information ges av:

Ulla Mäkeläinen, undervisningsråd, tfn +358 295 330 223 (förnamn.efternamn@gov.fi) 
Petri Haltia, undervisningsråd, tfn +358 295 330​ ​​​​​096 (förnamn.efternamn@gov.fi)
 
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiliitto Pro    
Centria-ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Insinööriliitto IL ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansalaisopistojen liitto    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi)    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Keskuskauppakamari    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Lab-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia Ammattikorkeakoulu    
Metsäteollisuus ry    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun yliopisto    
Professoriliitto    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savonia-ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Sivistystyönantajat ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomalainen Tiedeakatemia    
Suomen Akatemia    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen kesäyliopistot ry.    
Suomen lukiolaisten liitto    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen Tiedeakatemiat    
Suomen Tiedeseura    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Svenska handelshögskolan    
Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland STV    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tekniikan Akateemiset TEK    
Teknillisten Tieteiden Akatemia TTA    
Tieteentekijöiden liitto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto YHL ry    
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ämnesord

Yliopistot, ammattikorkeakoulut, maksuasetus, avoin korkeakoulutus, avoin yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, maksut