Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23943/2023

Svarstiden gick ut: 28.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ehdotukseksi jätelain muuttamisesta.
Tausta
Esityksen mukaan jätteen haltija vastaisi jatkossa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja tarjoavien asumisyksiköiden ja laitosasumisen yhteydessä syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta. Kunnan vastuu asumisen jätteistä rajattaisiin pääosin kotitalouksissa ja vapaa-ajan asumisessa syntyvään jätteeseen.

Paperituotteita koskeva tuottajavastuu laajennettaisiin käytöstä poistettaviin kirjoihin. 

Lisäksi säädettäisiin toisessa ETA-maassa tehdyn aineen tai esineen sivutuotteeksi luokittelemista tai jätteeksi luokittelun päättymistä koskevan päätöksen tai menettelytavan tunnustamisesta, kun kyseisiä aineita tai esineitä tuodaan Suomeen hyödynnettäviksi.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan loppuvuodesta 2024 tai viimeistään vuoden 2025 alusta.  
 
Tavoitteet
Jätelain 32 § 1 momentin muutoksella pyritään selkeyttämään kunnan ja jätteen haltijan välistä vastuunjakoa ja rajaamaan kunnan vastuu pääosin kotitaloudessa ja vapaa-ajan asunnossa syntyvään jätteeseen. Siirtämällä kirjat tuottajavastuun piiriin pyritään lisäämään kirjojen kierrätystä. Uuden jätelain 5 c §:n muutoksen tavoitteena on sujuvoittaa sivutuotteiden ja jäteperäisten materiaalien tuontia Suomeen uusiotuotteiden raaka-aineeksi. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 28.3.2024.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöneuvos Jussi Kauppila (puh. 0295 250 085) ja ympäristöneuvos Riitta Levinen (puh. 0295 250 162) Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.
Jakelu:
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Graafinen teollisuus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
HUS-yhtymä    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kierrätysteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjakauppaliitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin hyvinvointialue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maahanmuuttovirasto    
Motiva    
Muoviteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Otavan kirjapaino Oy    
Pidä Lappi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustuskiinteistöt    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sumi Oy    
Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy    
Suomen Keräystuote Oy    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kustannusyhdistys    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy    
Suomen Pakkaustuottajat Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK    
Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

jätehuolto

avfallshantering

kotitalousjäte

yhdyskuntajäte

kirjat

hushållsavfall

kommunalt avfall

producentansvar

böcker