Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/23943/2023

Svarstiden gick ut: 28.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Miljöministeriet ber om utlåtande om utkastet till förslag till ändring av avfallslagen.
Bakgrund
Enligt propositionen ska avfallsinnehavaren i fortsättningen ansvara för avfallshanteringen i fråga om bostadsenheter som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster och kommunalt avfall som uppkommer i samband med institutionsboende. Kommunens ansvar för avfall från boende begränsas i huvudsak till avfall från hushåll och fritidsboende.

Producentansvaret för pappersprodukter utvidgas till att omfatta kasserade böcker.

Dessutom föreskrivs det om erkännande av ett beslut eller förfarande som har fattats i ett annat EES-land och som gäller klassificering av ett ämne eller föremål som biprodukt eller upphörande av klassificering som avfall, när ämnena eller föremålen i fråga importeras till Finland för återvinning.

Den föreslagna lagen avses träda i kraft i slutet av 2024 eller senast vid ingången av 2025.

 
Målsättningar
Syftet med ändringen av 32 § 1 mom. i avfallslagen är att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommunen och avfallsinnehavaren och att begränsa kommunens ansvar huvudsakligen till avfall som uppkommer i hushåll och fritidsbostäder. Genom att överföra böckerna till producentansvaret strävar man efter att öka återvinningen av böcker. Syftet med ändringen av 5 c § i den nya avfallslagen är att göra importen av biprodukter och avfallsbaserade material till Finland smidigare som råvara för återvunna produkter.
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er lämna ert utlåtande senast den 28 mars 2024.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att besvara den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten.
För att underlätta behandlingen av remissvaren ber miljöministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i begäran om utlåtande.

Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att kunna ge ett utlåtande ska uppgiftslämnaren registrera sig och logga in i tjänsten. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på sidan anvisningar > anvisningar. Stöd för ibruktagandet av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

 
Beredare
Ytterligare upplysningar ges av lagstiftningsrådet Jussi Kauppila (tfn 0295 250 085) och miljörådet Riitta Levinen (tfn 0295 250 162) e-postadresserna har formen fornamn.efternamn(at)gov.fi.
Sändlista:
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Ensi- ja turvakotien liitto    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Graafinen teollisuus    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
HUS-yhtymä    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
KEHA-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kierrätysteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirjakauppaliitto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin hyvinvointialue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maahanmuuttovirasto    
Motiva    
Muoviteollisuus ry    
Natur och Miljö r.f.    
Oikeusministeriö    
Otavan kirjapaino Oy    
Pidä Lappi Siistinä ry    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Puolustuskiinteistöt    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Rikosseuraamuslaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sumi Oy    
Suomen Keräyspaperi tuottajayhteisö Oy    
Suomen Keräystuote Oy    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kustannusyhdistys    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy    
Suomen Pakkaustuottajat Oy    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL    
Tilastokeskus    
Tuottajayhteisöjen neuvottelukunta TYNK    
Turun hallinto-oikeus    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
VTT - valtion teknillinen tutkimuskeskus    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

jätehuolto

avfallshantering

kotitalousjäte

yhdyskuntajäte

kirjat

hushållsavfall

kommunalt avfall

producentansvar

böcker