Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till föreskrift om meddelande av taxiresans uppgifter till passageraren och synlighållande av prisuppgifterna

Utkast till föreskrift om meddelande av taxiresans uppgifter till passageraren och synlighållande av prisuppgifterna

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/370012/03.04.03.00/2020

Svarstiden gick ut: 27.11.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om utkastet till föreskrift om meddelande av taxiresans uppgifter till passageraren och synlighållande av prisuppgifterna.
Bakgrund
Föreskriften hänger samman med regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen och fordonslagen (RP 176/2020 rd). 
Länkar:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_176+2020.aspx - Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_176+2020.aspx - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Bilagor:

Määräysluonnos taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavat tiedot ja hintatietojen esilläpito.pdf - Määräysluonnos muutosmerkinnöin Utkast till föreskrift med ändringar (på finska)

Perustelumuistioluonnos.pdf - Perustelumuistio muutosmerkinnöin Promemoria med ändringar (på finska)

Tidtabell
Transport- och kommunikationsverket begär att utlåtanden om föreskriftsutkastet lämnas in senast fredagen den 27 november 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Observera att alla utlåtanden som lämnas in via utlåtande.fi är offentliga i sin helhet.

Om remissinstansen anser att utlåtandet innehåller uppgifter som med stöd av 24 § 1 mom. i offentlighetslagen (621/1999) är sekretessbelagda, är det möjligt att skicka en med de sekretessbelagda avsnitten kompletterad version till Traficoms registratorskontor per e-post på adressen kirjaamo@traficom.fi  eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.  Vänligen ange föreskriftsutkastets ärendenummer TRAFICOM/370012/03.04.03.00/2020 som referensnummer i utlåtandet.

Dokumenten finns i det här skedet endast tillgängliga på finska, men Traficom ger gärna information även på svenska enligt behov och svar på svenska är välkomna.
 
Beredare
Teamledare Pasi Hautalahti, pasi.hautalahti(at)traficom.fi; tfn 029 5346503

Ledande sakkunnig Kimmo Pylväs, kimmo.pylvas@traficom.fi; puh. 029 5345798