Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Yttra dig om planerna för bekämpning av invasiva främmande arter - svara och påverka!

Yttra dig om planerna för bekämpning av invasiva främmande arter - svara och påverka!

Diarienummer för begäran om utlåtande: 247/04.04.08.00/2019

Svarstiden gick ut: 5.4.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Alla de arter som finns upptagna i EU:s förteckning över främmande arter trivs inte i Finland. På uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet har det tagits fram en utredning av hur brett de invasiva främmande arter som ingår i EU:s förteckning har spritt sig i Finland och vilket är det kostnadseffektivaste sättet att bekämpa arterna. Vidare har det utretts hur invasiva arter oavsiktligt kommer in i Finland t.ex. med importvaror och fordon.

Enligt lagen om främmande arter godkänner jord- och skogsbruksministeriet hanteringsplanen för att utreda och styra bekämpningsåtgärderna.

Utifrån utredningarna har man arbetat fram förslag till planer för att förebygga främmande arter. Innan förslagen godkänns ges alla möjlighet att yttra sig om planerna. Ministeriet begär också myndigheter, nationella miljöskyddsorganisationer och andra instanser vars verksamhet påverkas av främmande arter komma med utlåtanden om förslagen.
Bakgrund
Finland ska tillsammans med andra EU-länder försöka utrota invasiva främmande arter och hindra dessa från att spridas.
 
Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. Främmande arter anses vara skadliga i synnerhet när de hotar naturens biologiska mångfald.

I EU:s förteckning över invasiva främmande arter ingår sammanlagt 49 arter. Dessa arter får inte importeras, födas upp eller odlas, säljas eller på något annat sätt hållas eller spridas i naturen. 
 
Jord- och skogsbruksministeriet godkände i mars 2018 Finlands första plan för att hantera de skadliga främmande arter som finns upptagna på EU-förteckningen. I planen ingår råd för att bekämpa 37 främmande arter och beskrivs vilka områden som är de främsta bekämpningsområdena. På uppdrag av ministeriet togs det 2018 fram en utredning om hur brett de 12 nya arter som ingår i kompletteringsförteckningen till EU-förteckningen över invasiva främmande arter har spritt sig i Finland och vilket är det kostnadseffektivaste sättet att bekämpa arterna.
Målsättningar
Exempel av föreslagna åtgärder:

Jättebalsamin ska utrotas i synnerhet i områden med värdefull natur: skyddsområden och områden nära dem samt på olika stränder, till exempel strandlundar och bäckar och åar. 

Kaukasisk jättefloka och övriga jätteflokor ska utrotas i synnerhet nära bebyggelse och i rekreations- och naturskyddsområden.

Fångsten av mårdhund ska riktas till Lappland för att arten inte ska sprida sig till grannländerna samt till de viktigaste fågelvattnen och skärgården där arten kan vara till skada för fågelbeståndet. Fortsatta rabiesvaccinationer rekommenderas också.

Man ska särskilt stoppa introduktion av och tillträde till Finlands natur för sådana främmande arter som människor har som prydnadsväxter och som finns upptagna på EU-förteckningen. Den viktigaste metoden är att man informerar effektivt om riskerna med invasiva främmande arter.

Även när det gäller att motarbeta oavsiktlig spridning är den primära åtgärden att informera om eventuella spridningsvägar.

 
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtanden och åsikter senast den 5 April 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Nu önskar vi få in åsikter om förslagen till åtgärder för att bekämpa dessa främmande arter samt om förslagen till de ansvars- och samarbetsparter som ska genomföra åtgärderna. Ta också ställning till om förslagen enligt din mening ska innehålla ytterligare åtgärder som kan vara nyttiga eller effektiva t.ex. på regional eller lokal nivå. Vidare ber vi om åsikter om hur bekämpningen i övrigt kan utvecklas kostnadseffektivt och vilka aktörer och instanser förutom dem som nämns i förslagen, ska kunna svara för bekämpningen.
Beredare
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, johanna.niemivuo-lahti@mmm.fi, tfn 0295 162259
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, pekka.kemppainen@mmm.fi, tfn 0295 162456
Sändlista:
Animalia ry    
BirdLife Suomi ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Jätehuoltoyhdistys ry    
Kalatalouden keskusliitto    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnontieteellinen Keskusmuseo Luomus    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Luontoturva Ky    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Puutarhaliitto ry    
Rudus Oy    
Rudus Oy    
Ruokavirasto    
Senaatti-kiinteistöt    
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen Akatemia    
Suomen eksoottisten eläinten harrastajayhdistysten liitto ry    
Suomen Lemmikkiliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Taimistoviljelijät ry    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Vantaan kaupunki    
Viherympäristöliitto ry    
WWF    
Väylävirasto    
Yliopisto Helsinki    
Yliopisto Itä-Suomi    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

invasiva främmande arter

vieraslajit