Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Hallituksen esitysluonnos esitutkinnan salassapitoperusteiden selkeyttämisestä

Hallituksen esitysluonnos esitutkinnan salassapitoperusteiden selkeyttämisestä

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/21702/2022

Svarstiden gick ut: 13.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda en uppdatering av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen).

Arbetsgruppens mandatperiod pågår till och med den 30 juni 2023. Arbetsgruppen ska utreda och utvärdera vilka problem det finns med att uppnå och genomföra syftet med offentlighetsprincipen på det sätt som avses och hur problemen kan åtgärdas. Utifrån utredningen och utvärderingen ska arbetsgruppen bereda de förslag till ändringar av lagstiftningen som behövs för att uppnå det mål som uppställts för arbetet. Målet är en tydligare och mer fungerande lagstiftning som ökar öppenheten i samhället och motsvarar dagens krav.

Enligt 12 § 2 mom. i grundlagen är handlingar och upptagningar som innehas av myndigheterna offentliga, om inte offentligheten av tvingande skäl särskilt har begränsats genom lag. Var och en har rätt att ta del av offentliga handlingar och upptagningar. Syftet med offentligheten i myndigheternas verksamhet är att ge enskilda och sammanslutningar möjlighet att övervaka utövningen av offentlig makt och användningen av offentliga medel, fritt forma sina åsikter samt påverka utövningen av offentlig makt och bevaka sina rättigheter och intressen.

De föreslagna ändringarna utgör ett led i uppdateringen av offentlighetslagen. Arbetsgruppens arbete fortsätter till den 30 juni 2023 med andra frågor som gäller uppdateringen.
Bakgrund
Riksdagens justitieombudsman har meddelat ett avgörande (EOAK/579/2020) om de sekretessgrunder enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) som ska tillämpas vid förundersökning och om allmän offentlighet för förundersökningshandlingar.

Riksdagens justitieombudsman konstaterar i sitt beslut att offentlighetslagen inte är tydlig i fråga om de sekretessgrunder som tillämpas på brottmål. Den främsta oklarheten gäller om lagens 24 § 1 mom. 23–32 punkt, som gäller skydd för privatlivet, ska tillämpas parallellt eller om de helt eller delvis utesluter varandra när det handlar om förundersökningsprotokoll. Justitieombudsmannen ansåg att i synnerhet tillämpningen av 32 punkten är problematisk på grund av tolkningsmöjligheterna och den ovillkorliga sekretessen och att bestämmelserna i punkten kan leda till synnerligen omfattande sekretess för förundersökningsmaterial. Enligt justitieombudsmannen har lagstiftaren inte gjort en grundlig bedömning av hur sekretessgrunderna förhåller sig till varandra, och frågan har delvis förblivit öppen.

Justitieombudsmannen föreslog i sitt beslut att justitieministeriet skulle överväga om en modernisering av sekretessgrunderna för förundersökningshandlingar bör beredas separat, så att lösningen på problemet inte fördröjs i väntan på totalreformen av offentlighetslagen.
Målsättningar
Målet är att förtydliga förhållandet mellan de sekretessgrunder som gäller skydd för privatlivet i brottmål och att öka allmänhetens och mediernas möjligheter att få information om brottmål och om myndighetsbeslut som fattas i samband med dem.
Bilagor:
Tidtabell
Eftersom svensk översättning av propositionsutkastet har försenats, remisstiden för det svenskspråkiga materialet förlängs till den 13 oktober 2022.

Utlåtanden om det finskspråkiga materialet kan lämnas fram till den 23 september 2022.

Avsikten är att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft den 1 juni 2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande genom att senast den 23 september 2022 svara på begäran om utlåtande i tjänsten utlåtande.fi på svenska eller finska. 
(13.10.2022 för det svenskspråkiga materialet)

Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Alternativt kan utlåtandet skickas per e-post till justitieministeriets registratorskontor på adressen kirjaamo.om(at)gov.fi. Vi ber er använda diarienumret VN/21702/2022 som referens för utlåtandena. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi.

Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi. Alla utlåtanden är offentliga och publiceras i utlåtande.fi.
Beredare
Liisa Leppävirta, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0136, fornamn.efternamn@gov.fi
 
Sändlista:
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen syyttäjäalue    
Helsingin poliisilaitos    
Huoma - Henkirikoksen uhrien läheiset ry    
Hämeen poliisilaitos    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Suomen syyttäjäalue    
Itä-Uudenmaan poliisilaitos    
Julkisen sanan neuvosto JNS    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Keskisuomalainen Oyj    
Keskusrikospoliisi    
KRIS-Suomen keskusliitto ry    
KSF Media    
Lapin poliisilaitos    
Lapsiasiavaltuutettu    
Lastensuojelun Keskusliitto ry    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi-Suomen syyttäjäalue    
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos    
MIELI Suomen Mielenterveys ry    
MTV Oy    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeustoimittajat ry    
Oulun poliisilaitos    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjanmaan poliisilaitos    
Pohjois-Suomen syyttäjäalue    
Poliisiammattikorkeakoulu    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Raiskauskriisikeskus Tukinainen ry    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rikosuhripäivystys    
Sanoma Oyj    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Journalistiliitto ry    
Suomen Lakimiesliitto ry    
Suomen Poliisijärjestöjen liitto ry    
Suomen sovittelufoorumi ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Suomen tietotoimisto STT    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Transparency International Suomi ry    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Tutkivan journalismin yhdistys ry    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Yleisradio Oy    
Ämnesord

julkisuuslaki

esitutkinta

offentlighetslag

förundersökning