Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Plan för tillgång till högskoleutbildning

Plan för tillgång till högskoleutbildning

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3884/2020

Svarstiden gick ut: 7.5.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Undervisnings- och kulturministeriet begär ert utlåtande om ett utkast till plan för tillgång till högskoleutbildning. Utkastet har utarbetats av utredare, specialsakkunnig Tapio Kosunen.
 
Utkastet till plan för tillgång till högskoleutbildning innehåller förslag till riksomfattande mål för att främja högskoleutbildningen och tillgången till högskoleutbildning. Utifrån de mål och riktlinjer som föreslagits har högskolorna utarbetat egna planer för tillgång till högskoleutbildning. I planerna har man beaktat mångfalden av studerande samt grupper som är underrepresenterade inom högskoleutbildningen. Främjande av tillgången ska tas in i de lagar som gäller universitet och yrkeshögskolor. Man kommer att följa upp hur planerna för tillgång genomförs och planerna kommer också att utvärderas som ett led i högskolornas styrningsprocess och kvalitetssystem. Dessutom föreslås det att det tillsätts ett forum för tillgång till högskoleutbildning för att möjliggöra en regelbunden dialog om främjandet av frågor om tillgången mellan högskolor, intressentgrupper, forskare och företrädare för olika utbildningsnivåer. Syftet med forumet är att granska främjandet av tillgången under hela utbildningsvägen - i synnerhet i utbildningens övergångsskeden - allt från småbarnspedagogik till högskoleutbildning och vidare till övergången till arbetslivet. Forumet ska ha till uppgift att utarbeta ett åtgärdsprogram för tillgång till högskoleutbildning utifrån riksomfattande mål och riktlinjer.  
 
Bakgrund
Ett av målen i statsminister Sanna Marins regeringsprogram är att utbildnings- och kompetensnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar. I regeringsprogrammet anges att en plan för tillgång till högskoleutbildning kommer att utarbetas. Planen ska behandla den sociala, regionala och språkliga jämlikheten inom högskoleutbildningen samt eventuella hinder för att olika minoritetsgrupper ska kunna söka till högskoleutbildning. Utifrån utredningen vidtas de åtgärder som behövs. Vidare ska tydliga och mätbara mål sättas upp för att främja underrepresenterade gruppers möjligheter att antas till och genomgå utbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet utsåg en utredare och tillsatte (VN/3884/2020) den 24 juni 2020 en styrgrupp och vetenskapspanel för tiden 1.8.2020–31.7.2021 för att bereda en plan för tillgång till högskoleutbildning i enlighet med regeringsprogrammet. Styrgruppen har i sitt arbete beaktat reformen av det kontinuerliga lärandet och statsrådets utbildningspolitiska redogörelse. Utredaren utsågs för tiden 1.9.2020–31.7.2021.

Avsikten var att man i planen granskar tillgången med hänsyn till socioekonomisk ställning, regioner, kön, invandrarbakgrund, etniska grupper, språkgrupper och personer med funktionsnedsättning. Arbetet omfattade de olika faserna av studievägen från det att en person söker sig till högskoleutbildning fram till att personen övergår till arbetslivet. Avsikten var att förslagen i planen också ska kunna användas vid annan politisk beredning. I beredningen skulle också den utbildningspolitiska redogörelsen och reformen av det kontinuerliga lärandet beaktas.
Målsättningar
Utredaren har till uppgift att beskriva nuläget när det gäller jämställdheten inom högskoleutbildningen, inklusive eventuella hinder som gör att underrepresenterade grupper inte söker sig till högskoleutbildning eller slutför studierna samt god praxis och goda resultat, att utifrån lägesbilden ta fram ett förslag till mål som för att förbättra tillgången samt till riktlinjer för åtgärder, att lägga fram rekommendationer med anledning av behoven i den utbildningspolitiska redogörelsen samt att stödja högskolorna i arbetet med planerna för tillgång till högskoleutbildning.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Planen för tillgång till högskoleutbildning blir färdig senast den 31 juli 2021.

Skriftliga utlåtanden om utkastet till en plan för tillgång till högskoleutbildning ska lämnas via tjänsten utlåtande.fi senast den 7 maj 2021 kl. 16.15.
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna in utlåtandet genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i www.utlåtande.fi. För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Om utlåtande.fi inte kan användas kan utlåtandet skickas till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor till adressen (kirjaamo@minedu.fi) eller per post till PB 29, 00023 Statsrådet.

Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi. Även andra än de som nämns i sändlistan kan kommentera förslaget.

För att underlätta behandlingen av svaren önskar undervisnings- och kulturministeriet att utlåtandet följer indelningen i mellanrubriker i begäran om utlåtande.
Beredare
Tapio Kosunen, specialsakkunnig, docent, fornamn.efternamn@minedu.fi, tfn +358 295 330 440
Katri Tervaspalo, undervisningsråd, fornamn.efternamn@minedu.fi, tfn +358 295 330 084
Ilmari Hyvönen, undervisningsråd, fornamn.efternamn@minedu.fi, tfn +358 295 330 117
Sändlista:
Aalto-yliopisto    
Akava ry    
Ammatillisen koulutuksen johtajien verkosto    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE    
Centria ammattikorkeakoulu    
Diakonia-ammattikorkeakoulu    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Erilaisten oppijoiden liitto    
Esteetöntä opiskelua ESOK.fi    
Esteetöntä opiskelua ESOK.fi    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Hanken Svenska handelshögskolan    
Helsingin yliopisto    
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)    
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)    
Itä-Suomen yliopisto    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän yliopisto    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI    
Karelia Ammattikorkeakoulu    
KT Kuntatyönantajat    
Kynnys ry    
LAB-ammattikorkeakoulukoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT    
Laurea ammattikorkeakoulu    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Monika-Naiset liitto ry    
Oikeusministeriö    
Omapolku-hanke (Moniheli)    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk)    
Oulun yliopisto    
Pro Lukio ry    
Professoriliitto ry    
Puolustusministeriö    
Ruotsinkielisen opetuksen selvityshanke    
Samarbetsforbundet kring funktionshinder rf    
Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK)    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK)    
SETA ry    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat SIVISTA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Students of Colour (HY)    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ry    
Suomen lähilukioyhdistys    
Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry    
Suomen romanifoorumi    
Suomen saamelaisten keskusjärjestö    
Suomen yliopistot UNIFI ry    
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Taideyliopisto    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen yliopisto    
Tasa-arvovaltuutetun toimisto    
Tieteentekijöiden Liitto ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry    
Trun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK)    
Vaasan yliopisto    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE/STM    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry, Förbundet för undervisningssektorn vid universiteten YLL rf    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ämnesord

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo

lukiokoulutus

saavutettavuus

koulutus

yliopisto

Ammatillinen koulutus

ammattikorkeakoulu

opiskelija