Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om delaktighetsarbetsgruppens förslag som gäller reformen av lag-stiftningen om funktionshinderservice

Begäran om utlåtande om delaktighetsarbetsgruppens förslag som gäller reformen av lag-stiftningen om funktionshinderservice

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/12528/2019

Svarstiden gick ut: 15.2.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
 
Social- och hälsovårdsministeriet begär i synnerhet de instanser som nämns i sändlistan att framföra sin åsikt om delaktighetsarbetsgruppens slutrapport, där förslag till bestämmelser för stärkande av delaktighet för personer med funktionsnedsättning i lagstiftningen om funktionshinderservice framförs. Även andra instanser än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om ärendet.
 
Arbetsgruppens mål vara att stärka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i beslutsfattande och ordnande av service som gäller dem; klarlägga rättsmedel i samband med val av sätt att ordna service:; förbättra servicens kvalitet och stärka rätten till service utifrån individuella behov;  samt främja likabehandling av personer med funktionsnedsättning.
 
 
 
Bakgrund
Den 13 december 2019 tillsatte social- och hälsovårdsministeriet en arbetsgrupp vars uppgift var att bedöma och bereda förslag till bestämmelser i lagstiftningen om funktionshinderservice. Tillsättandet av arbetsgruppen svarade på ett av de utlåtanden som riksdagen gav utifrån medborgarinitiativet ”Ingen marknadsvara!”.
 
Arbetsgruppens rapport publicerades den 16 december 2020. Avsikten är att utnyttja rapporten i fortsättningen då regeringspropositionen om den totalreform av lagstiftningen om funktionshinderservice som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering utarbetas.
 
Rapporten på svenska kommer att publiceras och läggas till begäran om utlåtande i slutet av januari 2021.
 
Underlaget för delaktighetsarbetsgruppens förslag är regeringspropositionen (RP 159/2018 rd) som förföll på våren 2019. Arbetsgruppen redigerade det förslag till paragrafer till ett första kapitel i en ny handikappservicelag och motiveringarna till paragraferna som ingick i regeringens proposition samt förslaget till paragrafer och deras motiveringar som gäller klientprocessen i anknytning till ändringen av socialvårdslagen.
 
 
Målsättningar
För den fortsatta beredningen av totalreformen av lagstiftningen om funktionshinderservice är det viktigt att få information om olika aktörers åsikter om de ändringsförslag som arbetsgruppen gjort i paragrafer och paragrafernas motiveringar. Begäran om utlåtande gäller uttryckligen dessa förslag till bestämmelser, inte servicens innehåll.
 
 
Länkar:
Tidtabell
Svarstiden är 18.12.2020–15.2.2021 Endast de utlåtanden som lämnats inom tidsfristen beaktas.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandena ska lämnas på utlåtande.fi. Det är möjligt att besvara enkäten på finska eller svenska. I utlåtandet ska diarienummer VN/12528/2019 anges. Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande om de så önskar.
 
Observera att alla inlämnade utlåtanden är offentliga och de läggs ut på utlåtande.fi.
 
Efter frågorna har plats reserverats för korta motiveringar eller andra kommentarer. Om du är av en annan åsikt beträffande arbetsgruppens förslag hoppas vi att du föreslår ändringar till paragraferna eller motiveringarna till paragraferna.
 
Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

Den som vill lämna ett utlåtande ska registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användning av utlåtandetjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att börja användningen av tjänsten kan begäras på lausuntopalvelu.om@om.fi.

 
Beredare
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av
 
Sirkka Sivula, jurist, tfn 02951 63007, e-post fornamn.efternamn@stm.fi
Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63405, e-post fornamn.efternamn@stm.fi
 
 
Sändlista:
Autismiliitto    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kansalia    
Espoon kaupunki    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eteva kuntayhtymä    
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV) rf.    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto    
Hengityslaitepotilaat ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Ihmisoikeuskeskus    
Invalidiliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Jyväskylän kaupunki    
Kansallinen Kokoomus r.p.    
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö    
Kehitysvammaliitto    
Kehityvammaisten Tukiliitto    
Kela    
Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus KOSKE    
Keuruun kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuurojen liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapsiasiainvaltuutetun toimisto    
Lastensuojelun keskusliitto    
Lohjan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Näkövammaisten liitto    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Perussuomalaiset r.p.    
Perusturvakuntayhtymä Karviainen    
Pikassos Oy    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sosiaali ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porvoon kaupunki    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf (SAMS)    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)    
Sosiaaliasiamiehet ry    
Sosiaalijohto ry    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Keskusta r.p.    
Suomen Kristillisdemokraatit r.p.    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.    
Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue r.p.    
Talentia    
Tampereen kaupunki    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Turun kaupunki    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Vaalijalan kuntayhtymä    
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta (ETENE)    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri    
Vasemmistoliitto r.p.    
Vihreät De gröna    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

personer med funktionsnedsättning, handikappservicelagen, delaktighet, rättsskydd