Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Förslag till områden med översvämningsrisk i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten

Ehdotus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnan tulvariskialueiksi

Diarienummer för begäran om utlåtande: EPOELY/914/2018

Svarstiden gick ut: 9.7.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Viite: Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää teiltä lausuntoa liitteenä olevista asiakirjoista:
  • Ehdotus Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnan tulvariskialueiksi
  • Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen
Tausta
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. ELY-keskus ehdottaa alueelle viittä merkittävää tulvariskialuetta: Lapua (Lapuanjoki), Ilmajoki-Seinäjoki (Kyrönjoki), Ylistaro-Koivulahti (Kyrönjoki), Laihia-Tuovila-Runsor (Laihianjoki) ja Lapväärtti (Lapväärtin-Isojoki). Ehdotuksesta tulvariskialueiksi on mahdollista esittää mielipiteensä 9.4.-9.7.2018 välisenä aikana. Saatu palaute otetaan huomioon ehdotuksessa, jonka perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää 22.12.2018 mennessä merkittävät tulvariskialueet. Näiden alueiden tulvariskien hallinnan suunnittelua valmistelemaan asetetaan tulvaryhmät. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tai tarkistetaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Tulvariskit arvioitiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 ja nyt on käynnissä tulvariskien hallinnan toinen suunnittelukierros (2018-2024). Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmisteluun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
Tavoitteet
Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
  • Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?
  • Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?
  • Mitä näkökulmia tulisi ottaa huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?
Linkit

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan kuulemisaineistot löytyvät: Tulvariskien hallinta > 1. Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

http://www.ymparisto.fi/paverkavatten - Samrådsmaterialet för Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten: Hanteringen av översvämningsrisker > 1. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

http://www.ymparisto.fi/tulvakartat - Tutustu tulvavaara- ja tulvariskikarttoihin sekä ensimmäisellä suunnittelukierroksella nimettyihin merkittäviin tulvariskialueisiin. - Här kan du stifta bekantskap med kartorna över översvämningshotade områden och översvämningsrisker samt områdena med betydande översvämningsrisk som utnämndes under den första planeringsomgången.

Aikataulu
Kuulemisen aikataulu on 9.4.–9.7.2018
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan 9.7.2018 mennessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta, sähköpostilla tai postitse.  Postiosoite on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60100 Seinäjoki. Sähköpostiosoite on kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Valmistelijat
Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila (0295 027 962)
Vesitalousasiantuntija Erika Raitalampi (0295 028 027) 
Sähköposti: etunimi.sukunimi at ely-keskus.fi
Jakelu:
Erika Raitalampi    
Sari Yli-Mannila    
Asiasanat

tulva

tulvariskit

tulvariskien hallinta

översvämning

översvämningsrisker

hantering av översvämningsrisker