Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition om ändring av dataskyddslagen och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål

Utkast till regeringens proposition om ändring av dataskyddslagen och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/3517/2023

Svarstiden gick ut: 7.7.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet tillsatte den 14 februari 2023 en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda ett utkast till regeringens proposition om ändring av dataskyddslagen och lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (EU:s allmänna dataskyddsförordning) och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 (EU:s dataskyddsdirektiv) innehåller bestämmelser om att alla registrerade har rätt till effektiva rättsmedel om en tillsynsmyndighet inte har behandlat ett klagomål inom tre månader eller inom dessa tre månader inte har informerat den registrerade om hur klagomålet framskrider eller om klagomålet avgjorts. Enligt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna har var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter kränkts rätt till ett effektivt rättsmedel inför en domstol.

Europeiska kommissionen anser att Finlands lagstiftning inte till alla delar stämmer överens med förordningen och direktivet. I Finland finns de nationella bestämmelser som kompletterar den allmänna dataskyddsförordningen i huvudsak i dataskyddslagen (1050/2018). Dataskyddsdirektivet har verkställts nationellt genom lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018). I dessa lagar finns bestämmelser om den registrerades rätt att göra en anmälan till dataombudsmannen om den registrerade anser att personuppgifter behandlas på ett sätt som strider mot lagstiftningen. Det är däremot möjligt att genom besvär hos förvaltningsdomstolen söka ändring i dataombudsmannens beslut. Lagarna innehåller inga bestämmelser om något särskilt rättsmedel som en registrerad kan utnyttja för att få en tillsynsmyndighets passivitet prövad i domstol. Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) ger inte heller någon sådan rätt. Däremot är det möjligt att anföra klagomål hos de högsta laglighetsövervakarna i Finland om behandlingen av ett ärende dragit ut på tiden eller myndigheten varit passiv.
Målsättningar
Målet med de lagändringar som arbetsgruppen föreslår är att säkerställa den registrerades rätt till effektiva rättsmedel vid domstolarna även då det gäller sådan passivitet  som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning och EU:s dataskyddsdirektiv. I de ändringar som föreslås av arbetsgruppen ingår även bestämmelser som ska införas i dataskyddslagen. Dessa bestämmelser rör dataombudsmannens rätt att i ärenden där praxis i fråga om lagens tillämpning är vedertagen överföra beslutanderätten till föredragande tjänstemän. Syftet med de föreslagna bestämmelserna är att förbättra förutsättningarna att effektivare tillgodose den registrerades rätt enligt grundlagen och förvaltningslagen, att få ett ärende behandlat utan dröjsmål.
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Lämna in utlåtandet till justitieministeriet senast den 7 juli 2023. 
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om ert utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition. De myndigheter som berörs av de föreslagna lagändringarna ombeds särskilt ta ställning till vilka konsekvenser förslagen har. Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande.

Vänligen lämna ert utlåtande genom att svara på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om användningen av tjänsten finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi
Beredare
Mer information ger

Virpi Koivu, lagstiftningsråd, tfn 02951 50071
(fornamn.efternamn@gov.fi)

Amanda Mäkelä, specialsakkunnig, tfn 02951 50047
(fornamn.efternamn@gov.fi)
Sändlista:
Datainspektionen    
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Effi ry    
Helsingin hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Korkein hallinto-oikeus    
Oikeuskanslerinvirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Vaasan hallinto-oikeus    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

Tietosuoja

julkisoikeus

offentlig rätt

datasekredess