Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Lausuntopyyntö HE eduskunnalle konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26826/2020

Svarstiden gick ut: 15.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto

Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä eduskunnalle konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain muuttamisesta.

Tausta
Konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyissä on ollut vuoden 2013 helmikuun alusta lukien käytössä konkurssiasiamiehen hallinnoima, internetin välityksellä käytettävä asianhallintajärjestelmä Kosti. Asianhallintajärjestelmästä säädetään tällä hetkellä konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetulla lailla (667/2019), joka on tullut voimaan 1.7.2019.

Tietojärjestelmän uudistamisen tarve oli lain säätämisen aikaan tiedossa, mutta tarkemmat yksityiskohdat uudistamisen aiheuttamista kustannuksista tai järjestelmän rakenteesta eivät olleet käytettävissä.

Tietojärjestelmän uudistaminen on aloitettu vuonna 2018. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2021 aikana. Uudistetulla järjestelmällä luodaan uudet menettelytavat sekä välineet, joilla hoidetaan konkurssi- ja yrityssaneerausmenettelyiden sähköinen asiointi, menettelyiden valvonta ja ohjaus. Järjestelmä toimii myös menettelyihin liittyvien asiakirjojen asianhallintavälineenä.

Uusi asianhallintajärjestelmä jakaantuu konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain 1 §:n mukaisesti oikeudellisesti kahteen osioon. Sen ensimmäisen osan tarkoituksena on välittää konkurssiasiamiehelle tietoa konkurssihallinnon ja saneerausmenettelyn valvomiseksi (Kosti-valvonta).

Asianhallintajärjestelmän toisen osan tarkoituksena on, että konkurssiasian pesänhoitaja, jäljempänä pesänhoitaja, tai saneerausmenettelyn selvittäjä, jäljempänä selvittäjä, voi toimittaa järjestelmän välityksellä tietoa konkurssi- tai yrityssaneerausasian velkojille ja velalliselle ja velkojat pesänhoitajalle tai selvittäjälle. Myös velallinen voi järjestelmän kautta toimittaa muille asianosaisille tiettyjä menettelyyn liittyviä asiakirjoja (Kosti-asiointi).
Tavoitteet

Esityksessä ehdotetaan konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annettua lakia täydennettäväksi. Ehdotettavan lain tavoitteena on luoda säännöstö, jonka perusteella konkurssiasiamiehen asianhallintajärjestelmän asiointiosuuden (Kosti-asiointi) käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset voidaan valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti periä niiltä tahoilta, jotka käyttävät järjestelmää. Ehdotettavat säännökset määrittelisivät, kuinka järjestelmää käyttävät konkurssipesät ja saneerausmenettelyssä olevat velalliset vastaisivat käyttöä vastaavalla osuudella kustannuksista, joita järjestelmän käytöstä ja ylläpidosta aiheutuu.

Asianhallintajärjestelmää käyttäville tahoille tarkoitetun käyttömaksu olisi 200 euroa. Tämä vastaa tietojärjestelmän määrittelyssä tehtyä arviota käyttömaksusta.

Maksun tarkoituksena on kattaa asianhallintajärjestelmän käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista lähtökohtaisesti puolet. Kustannuksista molempien käyttäjäryhmien osuus jakautuu tämänhetkisen arvion mukaan yhtä suuriin osiin.

Liitteet:

Lag luonnos.pdf - Lagförslag

VN0034668_HE luonnos 10092020 _sv .pdf - HE luonnos sv

HE luonnos S .pdf - HE luonnos s

HE säädösteksti Suomeksi.pdf - HE säädös suomeksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 15.1.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi).

 
Valmistelijat

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Antti Rein, puh. 0295 150 402, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Jakelu:
Suomen Yrittäjät ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Perimistoimistojen liitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Tuomioistuinvirasto    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Valtakunnanvoudin kanslia    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Palkeet    
Verohallinto    
Asiasanat

konkurssi, maksukyvyttömyys, yrityssaneeraus, asianhallintajärjestelmä

konkurs