Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/26826/2020

Svarstiden gick ut: 15.1.2021

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Justitieministeriet ber om ert utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden.

Bakgrund
I förfaranden för konkurs- och företagssanering har man sedan ingången av februari 2013 använt det webbaserade ärendehanteringssystemet Kosti som administreras av konkursombudsmannen. Bestämmelser om ärendehanteringssystemet finns för närvarande i lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (667/2019), som trädde i kraft den 1 juli 2019.

Behovet av att förnya informationssystemet var känt när lagen stiftades, men närmare detaljer om kostnaderna för förnyelsen eller systemets struktur fanns inte att tillgå.

En förnyelse av informationssystemet inleddes 2018. Avsikten är att det nya systemet ska tas i bruk 2021. Genom det förnyade systemet skapas nya förfaranden och verktyg för elektronisk ärendehantering samt övervakning och styrning av konkurs- och företagssaneringsförfaranden. Systemet fungerar också som ärendehanteringsverktyg för handlingar som hänför sig till förfarandena.

Det nya ärendehanteringssystemet är juridiskt indelat i två delar i enlighet med 1 § i lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden. Syftet med den första delen är att förmedla information till konkursombudsmannen för övervakning av konkursförvaltningen och saneringsförfaranden (Kosti-övervakning).

Syftet med ärendehanteringssystemets andra del är att boförvaltaren i ett konkursärende, nedan boförvaltaren, eller utredaren i ett saneringsförfarande, nedan utredaren, via systemet ska kunna lämna information till borgenärerna och gäldenären i konkursärenden och företagssaneringsärenden samt borgenärerna på motsvarande sätt till boförvaltaren eller utredaren. Också gäldenären kan via systemet sända vissa handlingar som hänför sig till förfarandet till andra parter (e-tjänsten Kosti).
 
Målsättningar

I propositionen föreslås det att lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden kompletteras. Syftet med den föreslagna lagen är att skapa ett regelverk med stöd av vilket kostnaderna för användning och förvaltning av e-tjänstdelen i konkursombudsmannens ärendehanteringssystem (e-tjänsten Kosti) i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) kan tas ut hos de aktörer som använder systemet. De föreslagna bestämmelserna anger hur de konkursbon som använder systemet och de gäldenärer som är föremål för saneringsförfarande ska svara för kostnaderna för användningen och förvaltningen av systemet med en sådan andel som motsvarar användningen.

Användaravgiften för dem som använder ärendehanteringssystemet föreslås vara 200 euro. Detta motsvarar den uppskattning av användaravgiften som gjorts vid definitionen av informationssystemet.

Syftet med avgiften är att i princip täcka hälften av kostnaderna för användningen och förvaltningen av ärendehanteringssystemet. Bägge användargruppernas andel av kostnaderna är enligt nuvarande uppskattning lika stor.

 

Bilagor:

Lag luonnos.pdf - Lagförslag

VN0034668_HE luonnos 10092020 _sv .pdf - HE luonnos sv

HE luonnos S .pdf - HE luonnos s

HE säädösteksti Suomeksi.pdf - HE säädös suomeksi

Tidtabell

Vi ber er vänligen lämna in ert utlåtande senast den 15 januari 2021.

Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna ert utlåtande via webbplatsen utlåtande.fi (www.utlåtande.fi).

 
Beredare

Ytterligare upplysningar ges av Antti Rein, specialsakkunnig, e-post: fornamn.efternamn@om.fi

Sändlista:
Suomen Yrittäjät ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finanssiala ry    
Konkurssiasiamiehen toimisto    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Perimistoimistojen liitto ry    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Tuomioistuinvirasto    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Valtakunnanvoudin kanslia    
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Palkeet    
Verohallinto    
Ämnesord

konkurssi, maksukyvyttömyys, yrityssaneeraus, asianhallintajärjestelmä

konkurs