Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Föreskrift 65 E/2022 om inomhusnäten i en fastighet och teleentreprenader

Föreskrift 65 E/2022 om inomhusnäten i en fastighet och teleentreprenader

Diarienummer för begäran om utlåtande: 204585/03.04.05.00/2022

Svarstiden gick ut: 3.10.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Transport- och kommunikationsverket Traficom begär om utlåtanden om utkastet till föreskrift 65 E/2022 om inomhusnäten i en fastighet och teleentreprenader samt om motiveringspromemorian till den.

De centrala ändringarna i föreskriften gäller utvidgande av FTTH-undantaget, byggnadsautomation, kvalitetskraven för passiva komponenter i antennät, marksänd mottagning av tv-sändningar, antennätets prestanda och mätningar, indragning av utomhuskablar, krav på fördelare samt planeringsdokument.

Bakgrund
Föreskriftsutkastet har beretts i samarbete med intressentgrupperna från år 2020 med beaktande av respons och frågor från olika aktörer. I särskilda frågor har åsikter begärts särskilt bland annat av SESKO rf (el- och brandsäkerhet), Elentreprenörsförbundet STUL (generella kabelnät), Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto SANT ry (markbundet nät) samt teleföretag (tillhandahållande av bredband).

Föreskriften och uppdateringen av den har diskuterats i STUL ry:s telegrupp, i en grupp som kallats av Orbis och som övervägt kraven för tornhus samt i arbetsgruppen KTL1E som övervägt frågor som gäller låsanordningar. Traficom och Orbis arrangerade tillsammans ett öppet webbinarium om inomhusnäts uppbyggnad i tornhus i januari 2022 och skickade sedan en förfrågan till intressentgrupperna om kraven på inomhusnät i tornhus. En sammanfattning av förfrågan delades ut till intressentgrupperna i mars 2022. Traficom arrangerade ett diskussionsmöte om föreskriftsändringarna till intressentgrupperna i april 2022.
Målsättningar
Föreskriftsändringen sänker byggnadskostnaderna för inomhusnätet när man börjar använda optiska fibrer och ett mycket snabbt bredband som de medför. Förslaget svarar också på de utmaningar som framförts i fråga om kablingar i tornhus. Föreskriftsändringarna kan bedömas öka efterfrågan, utbudet och användningen av FTTH-abonnemang. Genom föreskriftsförslaget tillåts användningen av alternativa sammansättningar av kablar för byggnadsautomation i en fastighet och avlägsnas onödiga begränsningar som kunde ha förhindrat nya innovativa lösningar.

Kraven för VHF-området för antennätet har slopats eftersom frekvensbandet inte längre används för tv-sändningar. Kraven på mottagning av tv-sändningar har också tydliggjorts. Kvalitetskraven för antennätets komponenter preciseras så att nätet även stöder mycket snabba kabelmodemförbindelser.

Kraven på mätning av antennätets prestanda har uppdaterats så att nätets kvalitet fortfarande till största delen kan konstateras (det är fortfarande inte en skyldighet att mäta frekvenser på över 1 GHz).

Bilagor:

65E2022M_luonnos.pdf - Määräysluonnos 65 E/2022M

65E2022M_utkast.pdf - Föreskriftsutkastet 65 E/2022M

M65E_MPS.pdf - Määräyksen 65 E/2002 perustelumuistio (MPS)

M65E_MPS_SV.pdf - Motiveringspromemoria föreskrift 65 E/2002 (MPS)

Tidtabell
Vänligen sänd utlåtandet till Transport- och kommunikationsverket via utlåtande.fi senast den 3 oktober 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Transport- och kommunikationsverket ger er möjlighet att ge utlåtande över föreskriftsutkastet. Utlåtandet kan ges på finska eller svenska.

Ge utlåtandet genom att svara på begäran om utlåtande som publicerats på utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post till Traficoms registratorskontor.

För att kunna lämna sitt utlåtande ska svarspersonen registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar för att använda tjänsten finns på utlåtande.fi under Anvisningar > Bruksanvisning. Om ni behöver stöd för användningen kontakta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi. Om svaret innehåller uppgifter som företaget anser vara affärshemligheter eller annars sekretessbelagda ska sådana uppgifter lämnas in på en separat handling via säker e-post till Transport- och kommunikationsverkets registratorskontor på adressen registrator(at)traficom.fi. Förse svaret med diarienumret 204585/03.04.05.00/2022.

Anvisningar för att skicka säker e-post finns på: https://www.traficom.fi/sv/traficom/kontaktuppgifter/att-skicka-saker-e-post-till-traficom
Beredare
Ytterligare information vid Transport- och kommunikationsverket ger:
Klaus Nieminen, ledande sakkunnig, klaus.nieminen(at)traficom.fi, tfn 0295 390 528