Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkastet till statsrådets förordning om samhällsviktiga flygplatser och hamnar

Utkastet till statsrådets förordning om samhällsviktiga flygplatser och hamnar

Diarienummer för begäran om utlåtande: LVM/1616/03/2016/

Svarstiden gick ut: 16.3.2018

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Regeringen har den 19 december 2017 överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europeiska unionens av direktiv om nät- och informationssäkerhet (192/2017). Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, nedan direktivet om nät- och informationssäkerhet, som en del av den nationella lagstiftningen.

 

I regeringspropositionen föreslås det för vissa leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa leverantörer av digitala tjänster ett antal skyldigheter som gäller informationssystemens informationssäkerhet samt rapportering av kränkningar av informationssäkerheten. Dessutom föreskrivs det om övervakningen av dessa skyldigheter samt om myndighetssamarbete.

 

Skyldigheterna gäller serviceleverantörer som är viktiga med tanke på samhällets funktion och som hänför sig till trafikledning, underhållet av transportinfrastrukturen, energidistribution och vattenförsörjning samt molntjänster, internetbaserade marknadsplatser och sökmotorer. De föreslagna ändringarna gäller många lagar som reglerar dessa funktioner, såsom lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004), nedan lagen om sjöfartsskydd i hamnarna.

 

Genom de ändringar som gäller luftfartslagen och lagen om sjöfartsskydd förpliktas samhällsviktiga flygplatsoperatörer och innehavare av samhällsviktiga hamnar att sörja för riskhanteringen i fråga om de kommunikationsnät och informationssystem som de använder och underrätta Trafiksäkerhetsverket om betydande störningar i informationssäkerheten i anslutning till deras system. Statsrådet har fått ett bemyndigande att utfärda förordning om vilka flygplatser eller hamnar som ska betraktas som samhällsviktiga.

Bakgrund

Direktivet om nät- och informationssäkerhet trädde i kraft i augusti 2016. Enligt direktivet om nät- och informationssäkerhet ska medlemsstaterna ålägga leverantörerna av samhällsviktiga tjänster att hantera risker för säkerheten i deras nätverks- och informationssystem och att rapportera incidenter i nätverks- och informationssystemen till den övervakande myndigheten. I direktivet åläggs medlemsstaterna att inom de sektorer som anges i direktivet om nät- och informationssäkerhet identifiera de leverantörer av samhällsviktiga tjänster som är etablerade på deras territorium.

Målsättningar

Enligt utkastet till förordning är samhällsviktiga flygplatser de flygplatser vilkas passagerartrafik under föregående kalenderår överstigit 5 miljoner personer. Samhällsviktiga hamnar är de hamnar vilkas utrikes passagerartrafik under det föregående kalenderåret överstigit 4 miljoner personer eller vilkas utrikes godstrafik under det föregående kalenderåret överstigit 10 miljoner ton.

Bilagor:

Asetusluonnos_perustelumuistio.pdf - Luonnos asetukseksi ja perustelumuistio

Utkastet till statsrådets förordning om samhällsviktiga flygplatser och hamnar.pdf - Utkastet till statsrådets förordning om samhällsviktiga flygplatser och hamnar

Tidtabell

Vi ber er lämna ert utlåtande till kommunikationsministeriet senast den 16 mars 2018.

Svarsanvisningar för mottagare

Kommunikationsministeriet ber om ert utlåtande om utkastet till statsrådets förordning om samhällsviktiga flygplatser och hamnar. Vi ber er lämna ert yttrande genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats på webbplatsen www.lausuntopalvelu.fi/SV. Yttrandet behöver inte sändas separat per e-post eller post.

 

För att kunna lämna ett utlåtande måste ni registrera er på webbtjänsten utlåtande.fi och logga in i den. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man tar i bruk tjänsten kan begäras per e-post lausunto.om@om.fi.

 

Utlåtandet kan alternativt skickas till e-postadressen kirjaamo@lvm.fi.

 

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi

Beredare

Ytterligare information om beredningen ges av Maija Rönkä, överinspektör, 0295 342 039, maija.ronka@lvm.fi.

Sändlista:
Ahvenanmaan maakunnanhallitus    
Ecoports Finland Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Finavia Oyj    
HaminaKotka Satama Oy    
Hangon Satama Oy    
Helsingin Satama Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
InkooShipping Oy Ab    
Kemin Satama Oy    
Kokkolan Satama Oy    
Kristiinankaupungin satama    
Kuopion satamatoimi    
Kvarken Ports Ltd    
Lappeenranta Free Zone Oy Ltd    
Liikennevirasto    
Liikenteenturvallisuusvirasto    
Loviisan Satama Oy    
Maarianhaminan satama    
Naantalin Satama Oy    
Neste Oyj Porvoon jalostamon satama    
Oikeusministeriö    
Oulun Satama Oy    
Outokumpu Stainless Oy    
Oy Kantvik Shipping Ltd    
Oy Kaskisten satama    
Pietarsaaren Satama Oy    
Porin Satama Oy    
Port of Tolkkinen Oy    
Puolustusministeriö    
Raahen Satama Oy    
Rauman Satama Oy    
Saimaan Satamat Oy    
Seaport Logistics SL Oy    
Sisäministeriö    
Suomen Varustamot ry    
Turun Satama Oy    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenkaupungin Satama Oy    
Varkauden kaupunki/Satamalaitos    
Viestintävirasto    
Ämnesord

liikenne

tietoturva

lentoasema

satama