Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om Finlands behov att delta i förfarandet av miljökonsekvensbedömningen av vindkraftparken Norrvind i Sverige

Lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsiin suunniteltavan Norrvind-tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Diarienummer för begäran om utlåtande: SYKE/2024/298

Svarstiden gick ut: 18.3.2024

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Johdanto
Suomen ympäristökeskus (Syke) on vastaanottanut Ruotsin ympäristövirastolta (Naturvårdsverket) YK:n Euroopan talouskomission valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (SopS 67/1997, Espoon sopimus) mukaisen ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa.
 
Tausta
Njordr AB suunnittelee Norrvind-tuulipuiston rakentamista Ruotsin Ylitornion kunnassa. Lähin etäisyys Suomen rajalle on noin 14 km. Suunnitellun tuulivoimapuiston hankealue on noin 73 km² jaettuna kolmeen osa-alueeseen: Matinlauri (23 km²), Ansavaara (34 km²) ja Kero (16 km²). 

Näille kolmelle alueelle arvioidaan tulevan yhteensä 95 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä. Riippuen lopullisesta sijoittelusta, tuulivoimaloiden tarkasta korkeudesta ja tehosta, tuulipuiston teho vaihtelee. Suunnitellun tuulipuiston arvioidaan tuottavan noin 2700 GWh vuodessa. 

Hanke saattaa aiheuttaa merkittäviä haitallisia valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia. Mahdolliset vaikutukset saattavat kohdistua mm. maisemaan.
 
Tavoitteet
Hankkeesta vastaava on laatinut arviointiohjelmaa vastaavan kuulemisasiakirjan. Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteitä 16.02–18.03.2024 välisenä aikana. Suomen ympäristökeskus pyytää lausuntoja ja mielipiteitä. Palautteen tulisi erityisesti keskittyä Suomen tarpeeseen osallistua YVA-menettelyyn, näkemyksiin hankkeen todennäköisesti merkittävistä rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista Suomen kannalta sekä kuulemisasiakirjojen sisällöstä. Jos Suomi ilmoittaa osallistuvansa ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, tulee ympäristövaikutusten arviointiselostus myöhemmässä vaiheessa nähtäville ja lausuttavaksi Suomessa.
Linkit
Liitteet:

Notification Art. 3 of the Espoo Convention-WF Norrvind 5.2.2024.pdf -

Kuulemisasiakirja - WF Norrvind 20.12.2023.pdf -

Samrådsunderlag - WF Norrvind 20.12.2023.pdf -

Liite visibility analysis.pdf - Tämän liitteen lisäksi ympäristo.fi -sivuilta löytyy "fotomontage" - liite, joka oli liian suuri tiedosto lausuntopalvelu.fi -sivuille. Utöver denna bilaga hittar vi på miljo.fi sidan "fotomontage" - en bilaga som var en för stor fil för utlåtande.fi sidan.

Aikataulu
Lausunnot ja mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 18.03.2024
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot ja mielipiteet pyydetään jättämään lausuntopalvelu.fi-sivulla julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelut.fi-palveluun. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa Suomen ympäristökeskukseen sähköpostitse (kirjaamo@syke.fi) tai postitse (Suomen ympäristökeskus, Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki). Palautteessa pyydetään viittaamaan asianumeroon SYKE/2024/298.

Lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.


 
Valmistelijat
Suomen ympäristökeskus |Ylitarkastaja Ulla Helminen | puh. 0295 252 357, ulla.helminen@syke.fi
 
Jakelu:
BirdLife Suomi | BirdLife Finland    
Ilmatieteen laitos | Meteorologiska institutet | Finnish Meteorological Institute    
Kolarin kunta    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintäministeriö | Kommunikationsministeriet | Ministry of Transport and Communications    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom | Transport- och kommunikationsverket Traficom | Finnish Transport and Communications Agency    
Luonnonvarakeskus | Naturresursinstitutet | Natural Resources Institute Finland    
Maa- ja metsätalousministeriö | Jord- och skogsbruksministeriet | Ministry of Agriculture and Forestry of Finland    
Metsähallitus | Forststyrelsen    
Muonion kunta    
Museovirasto | Museiverket | The Finnish Heritage Agency    
Pellon kunta    
Rajavartiolaitos | Gränsbevakningsväsendet | Raja Finnish Border Guard    
Suomen Luonnonsuojeluliitto | Finlands naturskyddsförbund    
Suomen riistakeskus | Finlands viltcentral | The Finnish Association for Nature Conservation (FANC)    
Tornion kaupunki    
Ylitornion kunta    
Asiasanat

MKB, Esbokonvention, energiproduktion, vindkraft

YVA-menettely, Espoon sopimus, energian tuotanto, tuulivoima