Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Översyn av samarbetslagen, halvtidsrapport från arbetsgruppen som ska utreda en översyn av lagen

Översyn av samarbetslagen, halvtidsrapport från arbetsgruppen som ska utreda en översyn av lagen

Diarienummer för begäran om utlåtande: TEM/981/00.04.04/2018

Svarstiden gick ut: 23.8.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Arbets- och näringsministeriet ber att utlåtanden om halvtidsrapporten från arbetsgruppen som ska utreda en översyn av lagen om samarbete inom företag lämnas in senast den 23 augusti 2019.
 
Den 20 december 2018 tillsatte arbets- och näringsministeriet en arbetsgrupp på trepartsbasis med uppdrag att bereda en översyn av samarbetslagen. Arbetsgruppen har i uppgift att utreda om den gällande samarbetslagen motsvarar de nuvarande och befintliga behoven i arbetslivet och utarbeta förslag till ändringar i lagstiftningen. I sitt arbete ska arbetsgruppen bedöma metoder för att uppnå målet om ett genuint, förtroendebaserat samarbete som gagnar samtliga parter på arbetsplatserna.
 
Arbetsgruppen skulle till den 14 juni 2019 färdigställa en bedömning av läget i fråga om den befintliga lagstiftningen och målen för den nya regleringen samt ett förslag till riktlinjer för en ny lag. I detta arbete skulle gruppen beakta Europeiska unionens regler om samarbete inom företag och den rättspraxis som gäller dem. I bedömningen av nuläget skulle gruppen dessutom beakta bestämmelser om samarbetsförfarande i centrala kollektivavtal.
 
Den bifogade halvtidsrapporten innehåller en beskrivning av nuläget, en bedömning av nuläget, målen med den lag som ska ses över och riktlinjer på allmän nivå. Rapporten innehåller även en beskrivning av de antagna verkningsmekanismer som legat till grund för konsekvensbedömningarna samt en beskrivning av lagstiftningen utomlands. 
Bakgrund
Den 20 december 2018 tillsatte arbets- och näringsministeriet en arbetsgrupp med uppdrag att bereda en översyn av samarbetslagen. I arbetsgruppen ingår förutom arbets- och näringsministeriets representanter dessutom företrädare för Finlands näringsliv (EK), Teknologiindustrin rf, Företagarna i Finland (SY), Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf samt Akava ry.

Arbetsgruppen skulle till den 14 juni 2019 färdigställa en bedömning av läget i fråga om den befintliga lagstiftningen och målen för den nya regleringen samt ett förslag till riktlinjer för en ny lag. Arbetsgruppen ska vara färdig med betänkandet, som ska vara utarbetat i formen av en regeringsproposition, senast den 31 mars 2020.
 
Länkar:

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-438-9 - Yhteistoimintalain uudistamista selvittävän työryhmän väliraportti, TEM 42/2019

Tidtabell
Tiden för givande av utlåtanden går ut den 23 augusti 2019.

 
Svarsanvisningar för mottagare
Vi ber er lämna utlåtandena genom att svara på den begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi. Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post. Arbets- och näringsministeriet ber att utlåtandet indelas enligt de rubriker och frågor som finns i begäran om utlåtande.
 
För att kunna lämna ett utlåtande måste den som svarar registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på adressen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för hur man använder tjänsten kan begäras per e-post:lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. OBS! Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Ytterligare upplysningar lämnas av Nico Steiner, regeringsråd och Elli Nieminen, specialsakkunnig, e-post: fornamn.efteranm@tem.fi.
 
Sändlista:
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA    
Keskuskauppakamari    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Pellervon taloustutkimus PTT    
Perheyritysten liitto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Asianajajaliitto (työoikeus asiantuntijaryhmä)    
Suomen Yrittäjät    
Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Työterveyslaitos    
Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto    
Yhteistyöllä muutosturvaa ESR-hanke, projektipäällikkö Eleni Mizaras    
Ämnesord

työlainsäädäntö

työelämä

YT-laki