Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Utkast till regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagstiftning om stärkt rättsäkerhet för asylsökande

Utkast till regeringens proposition till riksdagen om förslag till lagstiftning om stärkt rättsäkerhet för asylsökande

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6456/2019

Svarstiden gick ut: 10.1.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Justitieministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om en lag om upphävande av 9 § 2 mom., 190 § 3 mom. och 196 § 3 mom. i utlänningslagen samt en lag om upphävande av 17 a § i rättshjälpslagen.
Det föreslås att utlänningslagen ändras så, att bestämmelsen om rättshjälp för asylsökande vid asylsamtal samt bestämmelserna om besvärstid i fråga om besluten upphävs. Av detta följer att sökanden kan vid behov ha ett med offentliga medel finansierat biträde också vid asylsamtalet. Besvärstiden för besluten blir den samma som i andra förvaltningsrättsliga ärenden, dvs. 30 dagar.
Rättshjälpslagen föreslås bli ändrad så att bestämmelsen om fastställande av arvode särskilt för varje ärende upphävs, av vilket följer att till privata biträden betalas en timbaserad ersättning för behövliga åtgärder.
Bakgrund
Under förra regeringsperioden gjordes det ändringar i utlänningslagen och rättshjälpslagen i fråga om rättshjälp och besvärstider för asylsökande. För biträdena infördes arvoden särskilt för varje ärende och det föreskrevs att arvode för närvaro vid asylsamtal betalas endast om det finns särskilt vägande skäl för det eller om den som  biträds är ett minderårigt barn.   Besvärstiderna förkortades till 14 och 21 dagar. Ändringarna trädde i kraft den 1 september 2016.

Rättshjälpen till asylsökande har granskats i flera oberoende utredningar efter lagändringarna år 2016. I alla utredningar har utvecklingsobjekt i fråga om rättshjälpen och behandlingsprocesserna vid internationellt skydd föreslagits.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering, ”Ett inkluderande och kunnigt Finland” (s. 88), ska asylsökandes rättssäkerhet stärkas.  Detta sker enligt skrivningen i regeringsprogrammet så, att det blir möjligt att använda sig av ett biträde vid asylsamtalet och att timarvoden för biträdena och allmänna förvaltningsrättsliga besvärstider tas i bruk.

Ändringarna har konsekvenser särskilt för de som ansöker om internationellt skydd och de jurister som biträder dem, men också för Migrationsverket, förvaltningsdomstolarna och statens rättshjälpsbyråer.

Regeringens proposition har beretts vid justitieministeriet i samarbete med inrikesministeriet.
Bilagor:

HE-luonnos.pdf - Rp utkast fi

Huvudsakligt innehåll och lagförslag.pdf - Huvudsakligt innehåll och lagförslag

Tidtabell
Vi ber er sända era utlåtanden till justitieministeriet senast fredagen den 10 januari 2020.
Svarsanvisningar för mottagare
Justitieministeriet ber om utlåtanden om utkastet till en lag om upphävande av 9 § 2 mom., 190 § 3 mom. och 196 § 3 mom. i utlänningslagen samt en lag om upphävande av 17 a § i rättshjälpslagen. Även andra än de som nämns i sändlistan nedan kan lämna ett utlåtande.

Utlåtandet lämnas in som svar på den begäran om utlåtande som publicerats i tjänsten utlåtande.fi (www.lausuntopalvelu.fi/SV). Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. För att underlätta behandlingen av svaren önskar justitieministeriet att utlåtandet delas in enligt de mellanrubriker som anges i denna begäran om utlåtande. För att kunna lämna ert utlåtande bör ni registrera er och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi.

Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausunto.om@om.fi.
Vänligen observera att alla utlåtanden är offentliga och att de publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Ytterligare information ges av Päivi Tiainen-Hyrkäs, regeringssekreterare, tfn 02951 50262, e-post paivi.tiainen-hyrkas@om.fi
Sändlista:
Amnesty international Suomi    
Auktorisoidut Lakimiehet ry -Auktoriserade Jurister rf    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Itä-Suomen yliopisto    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Korkein hallinto-oikeus    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Maahanmuuttovirasto    
Pakolaisneuvonta ry    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Punainen risti    
Siirtolaisuusinstituutti    
Sisäministeriö    
Suomen Asianajajaliitto - Finlands Advokatförbund    
Suomen Lakimiesliitto ry - Finlands Juristförbund rf    
Suomen Pakolaisapu    
Turun hallinto-oikeus    
UNHCR Representation for Northern Europe    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Ämnesord

oikeusapu

kansainvälistä suojelua hakevat

palkkiot

valitusajat