Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 sekä VO- ja VP-tiedonkeruutaulukoihin

Muutokset määräyksiin ja ohjeisiin 14/2012 sekä VO- ja VP-tiedonkeruutaulukoihin

Diarienummer för begäran om utlåtande: FIVA/2022/1654

Svarstiden gick ut: 5.1.2023

Uppgifter om begäran om utlåtande
Inledning
Finanssivalvonta pyytää lausuntoa määräys- ja ohjeluonnoksesta, sen liitteestä ja tiedonkeruutaulukoista. 

Lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet sekä tiedonkeruutaulukot:
  • Määräykset ja ohjeet 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset 
  • Määräykset ja ohjeet 14/2012 liite 1.9
  • VO07-tiedonkeruutaulukko
  • VP04-tiedonkeruutaulukko
Bakgrund
Lailla työntekijän eläkelain muuttamisesta (357/2022) täsmennettiin niitä periaatteita, joiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voi vahvistaa työeläkevakuutusyhtiöiden välille eroja työeläkevakuutusmaksun hoitokustannusosaan liittyviin laskuperusteisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkevakuutusyhtiöille näiden hakemuksesta yhtiökohtaiset maksun hoitokustannusosaan liittyvät laskuperusteet ja nämä tulevat voimaan 1.1.2023.
Målsättningar
Muutosten tavoitteena on mukauttaa hoitokustannustuloksen esittäminen paremmin TyEL-vakuutusmaksun hoitokustannusosan yhtiökohtaisuuteen soveltuvaksi.

Seuraavassa kuvataan muutosten keskeinen sisältö.

Määräykset ja ohjeet 14/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset

Työeläkevakuutusyhtiöiden yhteisten laskuperusteiden mukaiseen TyEL-vakuutusmaksun hoitokustannusosan alennukseen liittyvän velan käsittelyä koskevat määräykset poistetaan luvuista 11.2.1, 12.2.13 ja 15.1.2. Määräyksiä hoitokustannustuloksesta tarkennetaan luvussa 15.1.2 lakikohtaisen erittelyn lisäämisen vuoksi.

Määräykset ja ohjeet 14/2012 liite 1.9 sekä VO07- ja VP04-tiedonkeruutaulukot

Hoitokustannustulos esitetään jatkossa eriteltynä TyEL-toiminnan ja YEL-toiminnan hoitokustannustulokseen ja hoitokustannustuloksille esitetään erilliset tunnusluvut, jotka pyrkivät kuvaamaan tehokkuutta. Lisäksi TyEL-toiminnan hoitokustannustulossa esitetään omana eränään pienten työnantajien vakuutusten hoitamiseen tasausvastuusta saadut tuotot. 

Kokonaisliikekulujen yhteyteen lisätään ilmoitettavaksi tieto kokonaisliikekuluihin sisältyvistä YEL-toiminnan liikekuluista.
Liitteet:
Tidtabell
Lausuntoaika päättyy 5.1.2023 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta maaliskuussa 2023.
Määräysten ja ohjeiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan 31.3.2023.
Svarsanvisningar för mottagare
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa otsikoiden alle se alaluku ja kohta tai tiedonkeruutaulukko, johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja, tarvittaessa luonnoksen kohta yksilöiden.
Valmistelijat
johtava matemaatikko Satu Korhonen, satu.korhonen(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5242
johtava tilinpäätösasiantuntija Marketta Lindén, marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5350
Sändlista:
Finanssiala ry    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma    
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas    
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Tilintarkastajat ry    
Työeläkevakuuttajat TELA ry