Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Statsrådets förordning om ändring av jourförordningen

Statsrådets förordning om ändring av jourförordningen

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/16442/2022

Svarstiden gick ut: 8.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär ert utlåtande om utkastet till Statsrådets förordning om ändring av 6 och 8 § i statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden (583/2017, jourförordningen).
Bakgrund
I 6 § i jourförordningen föreskrivs det om social- och hälsovårdsministeriets ansökan om tillstånd att bilda en enhet för jour dygnet runt inom primärvården eller akutmedicinen, och i 18 § om tillstånd att göra undantag från kravet om att ett sjukhus som sköter förlossningar ska sköta minst cirka 1 000 förlossningar per år.
 
I regeringens proposition RP 56/2021 rd  (Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet) föreslogs ändringar i flera lagar, bland annat av begreppen i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) så, att det hänvisas till välfärdsområdena i stället för kommunerna och samkommunerna och övriga ändringar som behövs på grund av social- och hälsovårdsreformen och den lagstiftning som hänför sig till den.   
 
Den 7 juni 2022 godkände riksdagen de föreslagna ändringarna i hälso- och sjukvårdslagen i den form social- och hälsovårdsutskottet framförde dem (ShUB 9/2022 rd), och efter det fogades till lagen om ändring av hälso- och sjukvårdslagen en bestämmelse om att välfärdsområdet får söka tillstånden redan från den 1 augusti 2022 även om organiseringsansvaret överförs till välfärdsområdena först den 1 januari 2023. Även i jourförordningens bestämmelser om tillstånden görs behövliga ändringar.
Målsättningar
Syftet med propositionen är att förordningens terminologi ska stämma överens med lagens, att genom förordningen göra det möjligt för social- och hälsovårdsministeriet att behandla ansökningarna om tillstånd redan år 2022 och att förtydliga vissa bestämmelser.
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena ska ha inkommit senast den 8 juli 2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet lämnas i första hand in via Utlåtande.fi-tjänsten.  För att kunna lämna utlåtande måste man registrera sig och logga in på webbplatsen Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen Utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar. Stöd för användningen av tjänsten kan begäras på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Utlåtandet kan också sändas per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi. Ange diarienummer VN/16442/2022 i meddelandet (VAHVA-ministerierna: utlåtandet ska föras in under ärendenumret).
 
Utlåtandet kan också skickas per post till adressen:
Social- och hälsovårdsministeriet   PB 33  00023  STATSRÅDET  Utlåtandet behöver inte skickas separat per e-post eller post om mottagaren svarar via Utlåtande.fi-tjänsten.
 
Även andra än de som nämns i sändlistan kan lämna ett utlåtande. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten Utlåtande.fi.
Beredare
Merituuli Mähkä, regeringsråd, fornamn.efternamn@gov.fi (9.6–1.7)
Sirkku Pikkujämsä, medicinalråd, fornamn.efternamn@gov.fi  (13–17.6; 30.6–8.7)
Sändlista:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin kaupunki    
HUS-Yhtymä    
Hyvinvointiala HALI ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenman hyvinvointialue    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin hyvinvointialue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Lääkäripalveluyritykset ry    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen Potilasliitto    
Svenska Finlands Folkting SFF    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Ämnesord

päivystysapu

kiireellinen hoito

akuuttilääketiede

brådskande vård

jour

akutmedicin