Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtande om ett utkast till havsplanen för Estland och beskrivningarna av havsplanens miljökonsekvenser

Begäran om utlåtande om ett utkast till havsplanen för Estland och beskrivningarna av havsplanens miljökonsekvenser

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/6594/2018

Svarstiden gick ut: 3.7.2019

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Miljöministeriet har tagit emot en underrättelse från Estlands miljömyndigheter om havsplanen för Estland och beskrivningar av havsplanens miljökonsekvenser.

I miljöbedömningen tillämpas konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) med tillhörande protokoll om strategiska miljöbedömningar. I Finland är miljöministeriet behörig myndighet för konventionen. Finland har redan meddelat (20.12.2018) att Finland ska delta i miljökonsekvensbedömningen av den estoniska havsplanen.

Målet med havsplanering är att komma överens om de långsiktiga principerna för användning av estniska havsområden för att satsa på och upprätthålla en god marin miljö och för att främja havsekonomi.
 

Målsättningar

Med denna begäran om utlåtande ber miljöministeriet myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om havsplanen för Estland och beskrivningarna av havsplanens miljökonsekvenser.
 

Länkar:

http://mereala.hendrikson.ee/eskiislahendus-en.html - Merialuesuunnitelmaluonnos karttakuvana - Havsplan för Estland på kartan (käytä Internet Explorer -selainta - använda Internet Explorer)

Bilagor:

Notification of Estonian Maritime Spatial Plan_20052019.pdf - Viron ympäristöviranomaisten tiedoksianto merialuesuunnitelmasta 20.5.2019 (englanniksi) - Underrättelse från Estlands miljömyndigheter om havsplanen för Estland (på engelska)

Estonian_Maritime Spatial Plan_draft_plan_FI.pdf - Viron merialuesuunnitelmaluonnos (suomeksi) - Havsplanen för Estland (på finska)

Estonian_Maritime Spatial Plan_draft_plan_ENG.pdf - Viron merialuesuunnitelmaluonnos (englanniksi) - Havsplanen för Estland (på engelska)

Sammandrag av havsplanen för Estland.pdf - Tiivistelmä Viron merialuesuunnitelmasta (ruotsiksi) - Sammandrag av havsplanen för Estland (på svenska)

Tidtabell

Synpunkter ska lämnas in till miljöministeriet senast onsdagen den 3 juli 2019 genom att besvara denna begäran om utlåtande som publicerats i utlåtande.fi.

Svarsanvisningar för mottagare

För att kunna lämna synpunkter ska du som svarar registrera dig som anvandäre i utlåtande.fi och logga in i tjänsten. Mer ingående instruktioner om användningen av tjänsten finns på webbsidan utlåtande.fi på sidan Anvisningar > Bruksanvisningar. Vid behov kan stöd för ibruktagandet av tjänsten begäras per e-post: lausuntopalvelu.om.@om.fi

Vänligen observera att alla synpunkter är offentliga och att de publiceras i utlåtande.fi. Om du inte kan lämna dina synpunkter i tjänsten utlåtande.fi, kan du också skicka dem per e-post till kirjaamo@ym.fi

Beredare

Mer information om denna begäran om utlåtande fås av konsultativa tjänstemannen Lasse Tallskog, tfn 0295 250 284, fornamn.efternamn@ym.fi

Sändlista:
Ahvenanmaan maakuntahallitus (Ålands Lanskapsregering)    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Fingrid Oyj    
Geologian tutkimuskeskus (GTK)    
Hangon kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kalatalouden keskusliitto    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keskuskauppakamari    
Kotkan kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lapin maakuntaliitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Luonnonvarakeskus (LUKE)    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Museovirasto    
Naantalin kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat / Merivoimien esikunta    
Rajavartiolaitos    
Ruokavirasto (ent. Evira)    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Satakuntaliitto    
Sisäasiainministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto SLL    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry    
Suomen WWF    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Svenska lantbruksproducenternars centralförbund SLC rf    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoasiainministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Åbo Akademi    
Ämnesord

miljökonsekvensbeskrivning

merialuesuunnittelu

merialuesuunnitelma

ympäristöarviointi

havsplanering

havsplan