• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Pieksämäen kaupunki
    Päivitetty:
    30.11.2020
    • Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat elinkeinotoiminnan elinehto sekä tärkeitä kansalaisten yhdenvertaisuudelle ja osallisuudelle, kun tieto ja palvelut siirtyvät yhä enemmän verkkoon. Nopeiden tietoliikenneyh-teyksien merkitys kasvaa entisestään etätyön ja monipaikkaisen asumisen yleistyessä. On tärkeää, että yhteyksien rakentamista tuetaan yhteiskunnan varoin alueilla, joilla yhteydet eivät rakennu markkinaehtoisesti. Kaikkien kuntien taloudellinen tilanne ei kuitenkaan mahdollista esitetyn kuntaosuusprosentin mukaisen tuen myöntämistä, mikä estää myös valtion tuen hakemisen. Tämä johtaa näiden kuntien asukkai-den eriarvoistumiseen ja jäämiseen digitalisaatiokehityksen ulkopuolelle. Kaupungin näkemys on, että nopeat laajakaistayhteydet ovat kansalaisten peruspalvelu ja näin ollen rakentamisen tukeminen alu-eilla, joilla yhteydet eivät rakennu markkinaehtoisesti, on valtion tehtävä. Kunnat on ryhmitelty taajama-asteen mukaan maaseutumaisiin, taajaan-asuttuihin ja kaupunkimaisiin kuntiin. Tiiviin ja kaupunkimaisen taajama-asutuksen lisäksi Pieksämäkeen kuuluu laajoja maaseutumaisia alueita, osa näistä alueista on muodostunut kuntaliitosten yhteydessä. Erillisinä kuntina nämä alueet olisivat maaseutumaisia kunttia ja näille alueille kohdistuvissa hankkeissa kunnan maksuosuus olisi nyt Pieksämäelle esitettyä 33 prosentin osuutta pienempi. Kunnan taajama-aste ja käytetty kuntien jaottelu ei anna todellista ja oikeudenmukaista kuvaa yhteyksien rakentamisesta aiheutuvista kustan-nuksista. Vaikka kuntien olemassa oleva aluerakenne todellisuudessa vaikuttaakin yhteyksien rakentamiskustannuksiin on taajama-aste liian yksinkertainen mittari tähän. Tilalle tarvitaan paremmin eiryyppisiä alurakenteita ja kunnan osa-alueita tunnistavia indikaattoreita ja menettelyjä. Ratkaisu voisi olla esimekiksi neuvottelumentettely tai vastaava, jossa kunnan osuus määriteltäisiin vasta, kun ennakkoarviot ja analysi on tehty ja kunta pstyisi paremmin otttamaan kantaa tuleviin velvoitteisiin. Myös kuntien yli-/alijäämän käyttäminen laskentakaavassa on epäselvä. Kunnan taloudellinen kantokyky voi muuttua nopeasti, jolloin asetus ei enää ole ajan tasalla, ja voi johtaa kuntien epätasa-arvoiseen kohteluun. Kaupunginhallitus pitää ensisijaisena vaihtoehtona kuntien pakollises-ta maksuosuudesta luopumista. Mikäli tätä ei voida toteuttaa, tulee kuntien maksuosuutta merkittävästi alentaa hallituksen esityksen (HE 221/2020) mukaisista 33 ja 22 prosentin osuuksista. Kuntien pakolli-sen maksuosuuden tulee olla enintään 10 prosenttia kustannuksista.
   • Suomen Seutuverkot Ry, Samppala Aatu
    Päivitetty:
    30.11.2020
    • Suomen Seutuverkot ry kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetuksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Suomen Seutuverkot ry edustaa 50 alueellista laajakaistayhtiötä ja 40 kannattajajäsentä. Jäsenten tavoitteena on edistää alueensa ja koko Suomen elinvoimaa laajakaistasaatavuutta parantamalla erityisesti ei markkinaehtoisilla alueilla osittain julkisella tuella. Jäsenyhtiöt ovat pääasiassa kuntayhtiöitä tai asiakkaidensa omistamia osuuskuntia, joiden ensisijainen tavoite ei ole voiton tuottaminen, vaan tuotot käytetään laajakaistasaatavuuden kehittämiseen. Jäsenyhtiöt ovat rakentaneet tähän mennessä laajakaistasaatavuuden 60 000 kotitaloudelle, yritykselle ja julkishallinnon toimipisteeseen. Jäsenten tavoite seuraavaksi 5 vuodeksi on saada kuitu rakennettua yhteensä 100 000 kiinteistöön. Tavoitteen toteutuminen edellyttää osittaista julkista tukea ei markkinaehtoisille alueille. Suomen Seutuverkot ry pitää tärkeinä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla voidaan edistää toimivien, tasalaatuisten ja huippunopeiden tietoyhteyksien toteutumista kaikkialle Suomeen. Vastustamme esitettyä asetusluonnosta kunnan maksuosuudesta ja vastustamme jyrkästi esitettyä asetusluonnosta nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. EUROOPAN UNIONIN LAAJAKAISTATAVOITE Euroopan Komission Strategia, Shaping Europe’s digital future löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society. Lainaus Suomen Digitaalisen infrastruktuurin strategiasta: ”Euroopan komission vuodelle 2025 asettamien tavoitteiden mukaisesti eurooppalaisilla kotitalouksilla niin kaupungeissa kuin maaseudullakin olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.” ”Kaikilla keskeisillä sosioekonomisilla toimijoilla, kuten kouluilla, yliopistoilla, tutkimuskeskuksilla ja liikennekeskuksilla, sekä kaikilla julkisten palvelujen tarjoajilla, kuten sairaaloilla ja hallinnoilla, tulisi olla mahdollisuus käyttää erittäin suuren kapasiteetin yhteyksiä, joiden avulla käyttäjät voivat siirtää dataa 1 gigabitin tiedonsiirtonopeudella sekunnissa.” SUOMEN LAAJAKAISTATAVOITE Suomen tavoitteena on digitaalisen infrastruktuurin kehitys vähintään Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden mukaisesti. Kansallinen digitaalisen infrastruktuurin strategia löytyy osoitteesta https://www.lvm.fi/-/digitaalisen-infrastruktuurin-strategia-suomi-tietoliikenneverkkojen-karkimaaksi-984519. HE 176/2009, yksityiskohtaiset perustelut, §11: ”Edistyksellisellä viestintäpalvelulla tarkoitetaan palvelua, jolla on useita samanaikaisia käyttäjiä ja joka sen takia vaatii viestintäverkolta paljon välityskapasiteettia. Valtioneuvoston laajakaistarahoitusta koskeneessa periaatepäätöksessä viitataan 100 Mb/s laajakaistayhteyksiin ja tätä yhteysnopeutta olisikin siis pidettävä edistyksellisen viestintäpalvelun vähimmäistasovaatimuksena. Muita edistyksellisen viestintäpalvelun ominaisuuksia ovat esimerkiksi palveluiden symmetrisyys ja toimintavarmuus.” Suomen Seutuverkot ry haluaakin kysyä, voidaanko vuonna 2020 tyytyä vähemmän edistyksellisiin tavoitteisiin kuin vuonna 2009? Nykyisen lakiehdotuksen asetusluonnos ei ole EU:n eikä Suomen tavoitteiden mukainen! SUOMEN SEUTUVERKOT RY:N MUUTOSEHDOTUKSET Asetuksessa on muutettava ainakin seuraavat asiat: - Kaikkien kuntien maksuosuus on kymmenen prosenttia (10 %) - Vähimmäisnopeus on saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s - Tavanomaisissa ruuhka-aikaolosuhteissa laajakaistayhteyden on toimittava häiriöttömästi ja toteutuvan vähimmäisnopeuden on oltava saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä 90 Mbit/s - Yhteydet ovat symmetrisiä - Vähimmäisnopeus on voitava nostaa helposti 1Gbit/s/1Gbit/s nopeuteen. KUNTIEN RAHOITUSOSUUS Ehdotetussa asetusluonnoksessa kuntien jakautuminen eri maksuosuusluokkiin ei ole oikeudenmukainen. Valtion laajakaistatukiohjelman tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen Manner-Suomen maaseuturahaston tukiohjelman eli niin sanotun kyläverkkotuen kanssa. Kuntien kantokyky huomioiden kaikkien kuntien tukiosuus voisi olla esimerkiksi 10 % tukikelpoisista kustannuksista. Tämä takaisi kunnan sitoutumisen hankkeeseen, mutta olisi mahdollista kunnan talouden puitteissa. KIINTEÄ LANGATON LIITÄNTÄ (FWA) Kiinteä langaton liitäntä ei täytä EU:n laajakaistatavoitteita vuodelle 2025, eikä siten myöskään Suomen digitaalisen intrastruktuurin strategian tavoitteita. FWA ei mahdollista entistä tärkeämmäksi tulevaa symmetrisyysvaatimusta. FWA ei myöskään huomio tulevaisuuden koko ajan kasvavia tarpeita. Lisäksi mobiiliteknologiat ovat osoittautuneet käytännössä lyhytikäisiksi. Valokuidun käyttöikä on jopa 50 vuotta. Seutuverkoilla ei ole mitään 5G:tä tai FWA:ta vastaan, mutta ei ole mitään järkeä käyttää julkista tukea näiden toteuttamiseen – niitä rakennetaan joka tapauksessa markkinaehtoisesti! Seutuverkkojen vaatimuksilla 2020 luvulla ei astuta yhteysnopeuksissa ja –laadussa taaksepäin, vaan huomioidaan tulevaisuuden kasvavat tarpeet. Tällä varmistetaan valokuiturakentamisen jatkuminen ja tietoliikenneyhteyksien kehittyminen tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti Suomessa ja myös haja-asutusalueilla 2020 luvulla. Suomen Seutuverkot ry Aatu Samppala Hallituksen puheenjohtaja
   • Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy
    Päivitetty:
    29.11.2020
    • Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetuksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy rakentaa, ylläpitää ja kehittää valokuitupohjaista laajakaistaverkkoa omistajakuntiemme alueella. Kuten kymmenet muutkin vastaavat paikalliset yhtiöt tai osuuskunnat kehitämme suunnatusti nimenomaan alueemme elinvoimaa ja tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman tasapuoliset toimivat tietoliikenneyhteydet kaikille alueellemme asukkaille, yrityksille ja yhteisöille. Käytämme kaiken tuloksemme verkon kehitykseen sekä digitalisaation edistämiseen alueellamme ja alueemme hyväksi. Pidämme tärkeänä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla voidaan edistää toimivien, tasalaatuisten ja huippunopeiden tietoyhteyksien toteutumista tasapuolisesti kaikkialle Suomeen. Nyt tuella rakennettavien yhteyksien tulee varmistaa kehitysasteet myös tulevaisuuteen – useiksi vuosikymmeniksi eteenpäin. Vastustamme esitettyä asetusluonnosta kunnan maksuosuudesta ja vastustamme jyrkästi esitettyä asetusluonnosta nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Kunnan maksuosuus: Ehdotetussa asetusluonnoksessa kuntien jakautuminen eri maksuosuusluokkiin ei ole oikeudenmukainen kun verrataan sitä Manner-Suomen maaseuturahaston tukiohjelmaan. Valtion laajakaistatuen tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen Manner-Suomen maaseuturahaston tukiohjelman eli niin sanotun kyläverkkotuen kanssa. Kuntien kantokyky huomioiden kaikkien kuntien tukiosuus voisi olla esimerkiksi 10% tukikelpoisista kustannuksista. Tämä helpottaisi kunnan sitoutumista valtakunnallisesti tärkeään ja tasapuoliseen hankkeeseen. Laajakaistayhteyden vähimmäisnopeus: Euroopan komissio on asettanut vuodelle 2025 seuraavan tavoitteen: Kaikilla eurooppalaisilla kotitalouksilla niin kaupungeissa kuin maaseudullakin olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa. Suomen tavoitteena on digitaalisen infrastruktuurin kehitys vähintään Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden mukaisesti. Valtioneuvoston laajakaistarahoitusta koskeneessa periaatepäätöksessä viitataan 100 Mb/s laajakaistayhteyksiin ja tätä yhteysnopeutta olisikin siis pidettävä edistyksellisen viestintäpalvelun vähimmäistasovaatimuksena. Muita edistyksellisen viestintäpalvelun ominaisuuksia ovat esimerkiksi palveluiden symmetrisyys ja toimintavarmuus. Kesällä 2020 lausunnolla olleessa esitysluonnoksessa perusteltiin silloista nopeusvaatimusta seuraavasti: ”Mikäli tukikelpoisesta yhteysvaatimuksesta tingittäisiin, voisi julkisella tuella rakennettuja yhteyksiä rakentua enemmän kuin nyt tavoiteltu 10 000 yhteyden saatavuus. Kuitenkin aiemmin esitetyllä tavalla esimerkiksi nopeat mobiiliverkkoyhteydet ovat Suomessa erittäin laajalti saatavissa. Kesäkuussa 2019 suomalaisista kotitalouksista 93 prosenttia oli laskevalta nopeudeltaan 100 Mbit/s verkkopeiton alueella. Tämän lisäksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukainen yleispalveluvelvoite turvaa viime kädessä vähimmäisviestintäyhteydet kaikille vakituiseen asuinpaikkaansa. Julkista tukea ei ole tarkoituksenmukaista kohdentaa sellaisten laajakaistayhteyksien rakentamiseen, jotka ovat joko nyt tai lähitulevaisuudessa markkinaehtoisesti saatavilla tai muuten turvatut.” Lain kesäkuun lausunnoissa ylivoimaisesti suurin osa lausujista tuki tätä symmetrisyyden nopeusvaatimusta. Ainoastaan muutama yksittäinen yritys, kunta, vianomainen oli valmis luopumaan symmetrisyysvaatimuksesta. Nyt kommenteilla olevassa lain asetusluonnoksessa on oleellisesti kuitenkin Suomen tavoitteesta tingitty – edellisistä hyvistä perusteluista ja annetuista lausunnoista huolimatta. Voi perustellusti jäädä miettimään miksi näin? Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy haluaakin kysyä, voidaanko vuonna 2020 tyytyä vähemmän edistyksellisiin tavoitteisiin kuin yli 10 vuotta sitten, vuonna 2009? Nykyisen lakiehdotuksen asetusluonnos ei ole EU:n eikä Suomen tavoitteiden mukainen! Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy esittää seuraavia muutoksia lain esitysluonnokseen: - Kaikkien kuntien maksuosuus on kymmenen prosenttia (10 %) - Vähimmäisnopeus on saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s - Yhteydet ovat symmetrisiä - Vähimmäisnopeus on voitava nostaa helposti 1Gbit/s/1Gbit/s nopeuteen. Nykyistä lain esitysluonnoksen nopeusvaatimusta perustellaan teknologianeutraaliudella. Se on ihmeellinen peruste, koska jo voimassa oleva laki vuodelta 2009 on ollut teknologianeutraali. Tavoitteena lienee saada ns "5G langattomat kiinteät yhteydet" tukikelpoisiksi. 5G:tä on mainostettu jo vuosia käänteentekevänä huippunopeana yhteytenä, joten nyt voi ihmetellä miksi sitä nopeutta ei haluta toteuttaa. 5G mahdollistaisi kyllä lähtevän nopeuden 100M toteutuksen, mutta sitä ei haluta kustannussyistä toteuttaa. Asetusluonnos mahdollistaisi myös alueelliset eroavaisuudet nopeustarjonnan ja laadun suhteen. On oletettavaa, että haja-asutusalueiden yhteydet eivät tällä vaatimuksella toteutettuina tule olemaan keskustaajamien tasoiset. Aikaisempi tasapuolisuus lain perusajatuksena siten vesitettäisiin. Mitä teknologianeutraaliutta on sellainen, jossa vaatimukset lasketaan alas halvimman mahdollisen tekniikan mukaiseksi? Lisäksi tässä tapauksessa tätä halvinta tekniikkaa pystyy toteuttamaan ainoastaan kolme operaattoria, jotka hallitsevat 5G taajuuksia. Näistä kolmesta kaksi ovat jo pääosin ulkomaalaisessa omistuksessa. Kymmenet suomalaiset alueelliset toimijat ohitetaan ryömintäkaistan kautta. Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy toivoo että 2020 luvulla julkista tukea maksaen ei astuta tietoyhteyksien laadussa taaksepäin, vaan huomioidaan tulevaisuuden kasvavat tarpeet. 5G yhteydet ovat tärkeitä ja tervetulleita kaikkialle markkinaehtoisesti, mutta osittain julkisella tuella toteutettuina niilläkin tulee olla tavoitteen mukaiset vaatimukset laadun suhteen. Varmistetaan valokuiturakentamisen jatkuminen ja tietoliikenneyhteyksien kehittyminen tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti kaikkialla Suomessa ja myös haja-asutusalueilla 2020 luvulla. Pohjois-Satakunan Seutuverkko Oy Torsti Ruokoski, toimitusjohtaja
   • Sunet / Suupohjan Seutuverkko Oy, Samppala Aatu
    Päivitetty:
    27.11.2020
    • Suupohjan Seutuverkko Oy kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetuksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Suupohjan Seutuverkko Oy rakentaa ja hallinnoi alueellista tietoliikenne verkkoa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Satakunnan alueella. Yhtiö toimii tällä hetkellä kahdeksan kunnan alueella. Suupohjan Seutuverkko Oy pitää̈ tärkeänä kaikkia niitä toimenpiteitä̈, joilla voidaan edistää toimivien, tasalaatuisten ja huippunopeiden tietoyhteyksien toteutumista kaikkialle Suomeen. Vastustamme esitettyä asetusluonnosta kunnan maksuosuudesta ja vastustamme jyrkästi esitettyä asetusluonnosta nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Näkemyksemme mukaan varsinkin asetusluonnoksessa mainittu vähimmäisnopeudesta tinkiminen tarkoittaa harvemmin asuttujen alueiden kohdalla yhteysnopeuksien suurta luotettavuus ja käytettävyys heikennystä. Tämä mahdollinen muutos korostaa maaseudun ja kaupunkiympäristön eriarvoistumista. EUROOPAN UNIONIN LAAJAKAISTATAVOITE Euroopan Komission Strategia, Shaping Europe’s digital future löytyy osoitteesta https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-connectivity-competitive-digital-single-market-towards-european-gigabit-society. Lainaus Suomen Digitaalisen infrastruktuurin strategiasta: ”Euroopan komission vuodelle 2025 asettamien tavoitteiden mukaisesti eurooppalaisilla kotitalouksilla niin kaupungeissa kuin maaseudullakin olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa yhteen gigabittiin sekunnissa.” ”Kaikilla keskeisillä sosioekonomisilla toimijoilla, kuten kouluilla, yliopistoilla, tutkimuskeskuksilla ja liikennekeskuksilla, sekä kaikilla julkisten palvelujen tarjoajilla, kuten sairaaloilla ja hallinnoilla, tulisi olla mahdollisuus käyttää erittäin suuren kapasiteetin yhteyksiä, joiden avulla käyttäjät voivat siirtää dataa 1 gigabitin tiedonsiirtonopeudella sekunnissa.” SUOMEN LAAJAKAISTATAVOITE Suomen tavoitteena on digitaalisen infrastruktuurin kehitys vähintään Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden mukaisesti. Kansallinen digitaalisen infrastruktuurin strategia löytyy osoitteesta https://www.lvm.fi/-/digitaalisen-infrastruktuurin-strategia-suomi-tietoliikenneverkkojen-karkimaaksi-984519. HE 176/2009, yksityiskohtaiset perustelut, §11: ”Edistyksellisellä viestintäpalvelulla tarkoitetaan palvelua, jolla on useita samanaikaisia käyttäjiä ja joka sen takia vaatii viestintäverkolta paljon välityskapasiteettia. Valtioneuvoston laajakaistarahoitusta koskeneessa periaatepäätöksessä viitataan 100 Mb/s laajakaistayhteyksiin ja tätä yhteysnopeutta olisikin siis pidettävä edistyksellisen viestintäpalvelun vähimmäistasovaatimuksena. Muita edistyksellisen viestintäpalvelun ominaisuuksia ovat esimerkiksi palveluiden symmetrisyys ja toimintavarmuus.” Suupohjan Seutuverkko Oy ei halua hyväksyä sitä että vuonna 2020 tyydytään vähemmän edistyksellisiin tavoitteisiin kuin vuonna 2009! Nykyisen lakiehdotuksen asetusluonnos ei ole EU:n eikä Suomen tavoitteiden mukainen! SUUPOHJAN SEUTUVERKKO OY:n MUUTOSEHDOTUKSET Asetuksessa on muutettava ainakin seuraavat asiat: - Vähimmäisnopeus on saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s - Tavanomaisissa ruuhka-aikaolosuhteissa laajakaistayhteyden on toimittava häiriöttömästi ja toteutuvan vähimmäisnopeuden on oltava saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä 90 Mbit/s - Yhteydet ovat symmetrisiä - Vähimmäisnopeus on voitava nostaa helposti 1Gbit/s/1Gbit/s nopeuteen. - Kaikkien kuntien maksuosuus on kymmenen prosenttia (10 %) KUNTIEN RAHOITUSOSUUS Ehdotetussa asetusluonnoksessa kuntien jakautuminen eri maksuosuusluokkiin ei ole oikeudenmukainen. Valtion laajakaistatukiohjelman tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen Manner-Suomen maaseuturahaston tukiohjelman eli niin sanotun kyläverkkotuen kanssa. Kuntien kantokyky huomioiden kaikkien kuntien tukiosuus voisi olla esimerkiksi 10 % tukikelpoisista kustannuksista. Tämä takaisi kunnan sitoutumisen hankkeeseen, mutta olisi mahdollista kunnan talouden puitteissa. KIINTEÄ LANGATON LIITÄNTÄ (FWA) Kiinteä langaton liitäntä ei täytä EU:n laajakaistatavoitteita vuodelle 2025, eikä siten myöskään Suomen digitaalisen intrastruktuurin strategian tavoitteita. FWA ei mahdollista entistä tärkeämmäksi tulevaa symmetrisyysvaatimusta. FWA ei myöskään huomio tulevaisuuden koko ajan kasvavia tarpeita. Lisäksi mobiiliteknologiat ovat osoittautuneet käytännössä lyhytikäisiksi. Valokuidun käyttöikä on jopa 50 vuotta. Suupojan Seutuverko Oy:llä ei ole mitään 5G:tä tai FWA:ta vastaan, mutta mielestämme ei ole järkevä käyttää julkista tukea näiden toteuttamiseen – niitä rakennetaan joka tapauksessa markkinaehtoisesti parhaillaan ympäri maatamme! Suupohjan Seutuverkko Oy:n vaatimuksilla 2020 luvulla ei astuta yhteysnopeuksissa ja –laadussa taaksepäin, vaan huomioidaan tulevaisuuden kasvavat tarpeet. Tällä varmistetaan valokuiturakentamisen jatkuminen ja tietoliikenneyhteyksien kehittyminen laaja-alaisesti tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti Suomessa ja myös haja-asutusalueilla 2020 luvulla. Supohjan Seutuverkko Oy Aatu Samppala toimitusjohtaja
   • Kauhajoen kaupunki, Kaupunginjohtaja Linda Leinonen
    Päivitetty:
    26.11.2020
    • Kauhajoen kaupunki kiittää mahdollisuudesta lausua valtioneuvoston asetuksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Kauhajoen kaupunki pitää̈ tärkeinä̈ kaikkia niitä toimenpiteitä̈, joilla voidaan edistää toimivien, tasalaatuisten ja huippunopeiden tietoyhteyksien toteutumista kaikkialle Suomeen. Vastustamme esitettyä asetusluonnosta kunnan maksuosuudesta ja vastustamme jyrkästi esitettyä asetusluonnosta nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Ehdotetussa asetusluonnoksessa kuntien jakautuminen eri maksuosuusluokkiin ei ole oikeudenmukainen. Valtion laajakaistatukiohjelman tulisi olla mahdollisimman yhdenmukainen Manner-Suomen maaseuturahaston tukiohjelman eli niin sanotun kyläverkkotuen kanssa. Kuntien kantokyky huomioiden kaikkien kuntien tukiosuus voisi olla esimerkiksi 10 % tukikelpoisista kustannuksista. Tämä takaisi kunnan sitoutumisen hankkeeseen, mutta olisi mahdollista kunnan talouden puitteissa. Nykyisen lakiehdotuksen asetusluonnos laajakaistan vähimmäisnopeuden osalta ei ole EU:n laajakaistatavoitteen vuoteen 2025 eikä Suomen jo vuonna 2009 asettamien tavoitteiden mukainen. Emme voi hyväkyä asetusluonnosta, joka ei yllä aiemmin ja korkeammalla tasolla asetettuihin tavoittesiin vähimmäisnopeuden osalta. Kauhajoen kaupungin muutosesityksen asetukseen: - Kaikkien kuntien maksuosuus on kymmenen prosenttia (10 %) - Vähimmäisnopeus on saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s - Tavanomaisissa ruuhka-aikaolosuhteissa laajakaistayhteyden on toimittava häiriöttömästi ja toteutuvan vähimmäisnopeuden on oltava saapuvassa ja lähtevässä liikenteessä 90 Mbit/s - Yhteydet ovat symmetrisiä - Vähimmäisnopeus on voitava nostaa helposti 1Gbit/s/1Gbit/s nopeuteen. Selvyyden vuoksi Kauhajoen kaupunki toteaa, että se ei vastusta 5G:tä tai FWA:ta, mutta nämä rakentuvat markkinaehtoisesti ilman julkista tukea. Julkisella tuella rakennettavalla infrastruktuurilla tulee huomioida erityisesti tulevaisuuden kasvavat tarpeet ja varmistaa valokuiturakentamisen jatkuminen ja tietoliikenneyhteyksien kehittyminen koko Suomessa. myös haja-asutusalueilla 2020 luvulla.
   • Rajavartiolaitos, Rajavartiolaitoksen esikunta Teknillinen Osasto Tietotekniikkayksikkö
    Päivitetty:
    26.11.2020
    • Rajavartiolaitoksella ei ole lausuttavaa valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeen.
   • Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Niemi Timo
    Päivitetty:
    23.11.2020
    • Kuluttajaliitolla ei ole asiaan kommentoitavaa!
   • Maanmittauslaitos, Pääjohtajan sijaisena ylijohtaja Petri Korpinen ja maanmittausneuvos Markku Markkula
    Päivitetty:
    20.11.2020
    • Maanmittauslaitos kiittää mahdollisuudesta lausua liikenne- ja viestintäministeriön pyyntöön Valtioneuvoston asetuksesta kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa. Maanmittauslaitos katsoo, että asetuksessa esitetyt asiat eivät suoraan kuulu Maamittauslaitoksen toimialaan, minkä vuoksi Maanmittauslaitos ei lausu asiassa enempää.
   • Tietosuojavaltuutetun toimisto
    Päivitetty:
    19.11.2020
    • Tietosuojavaltuutetun toimisto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto. Ei lausuttavaa.