Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtionavustustoiminnan sanasto

Valtionavustustoiminnan sanasto

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/10384/2019

Vastausaika on päättynyt: 5.6.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne  Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi –hankkeessa valmistellusta luonnoksesta valtionavustustoiminnan sanastoksi, jossa on määritelty keskisimpiä yhteisiä käsitteitä. Lausuttavana on valmistellun sanaston ensimmäinen valmistunut osa, joka saadun asiantuntijapalautteen käsittelyn jälkeen siirtyy ylläpidettäväksi ja yhteiseen käyttöön.   

Lausunto voidaan tehdä organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä. Pyydämme käyttämään sanaston sisällölliseen kommentointiin Sanastokeskuksen tarjoamaa pohjaa, sillä se mahdollistaa annetun palautteen käsittelyn rakenteisessa muodossa. 

Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille. Tietoa pyynnöstä voitte jakaa edelleen tahoille ja henkilöille, joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena.

Sanastoluonnos on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Pyydämme kommenttejanne sanaston kaikista kieliversioista.
 
Tausta
Valtionavustustoiminnan sanastoa on valmisteltu osana valtiovarainministeriössä toimivaa Valtioavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi –hanketta (VM212:00/2018). Käsitetyö aloitettiin opetus- ja kulttuuriministeriössä vuonna 2017 toteutetun valtionavustusten digitalisointia koskeneen esiselvityksen (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:46) esiin nostaman valtionavustustoimintaa koskevan käsitteistön yhtenäistämisen tarpeesta. Käsitetyötä on toteutettu yhteistyössä Tieteen tietotekniikkakeskus CSC:n ja Sanastokeskus TSK:n kanssa toukokuusta 2018 alkaen.

Käsitetyön tavoitteena on selkeyttää, määritellä ja yhdenmukaistaa valtionavustuksiin liittyvät yhteiset käsitteet ja antaa termisuositukset. Työskentelyn tavoitteena on myös, että käsitteistön ja sen sisällön olemassaolo tunnetaan, käsitteistö heijastelee riittävästi toimijoiden käsityksiä ja että toimijat voivat sitoutua käsitteistöön ja sen käyttöön valtionavustustoiminnassa. Valtionavustustoiminnan kehittäminen ja digitalisointi –hankkeessa käsitetyö antaa tukea muille hankkeen tehtäville kuten toiminta- ja tietomallien sekä tietojärjestelmän kehittämiselle. Sanaston käyttöönottoa valtionavustustoimijoiden keskuudessa tuetaan hankkeen toimesta.
 
Tavoitteet
Sanastoluonnoksen kommentointipyynnön tavoitteena on saada sidosryhmien asiantuntijapalautetta. 

Lausuttavana olevan sanaston ensimmäinen osa tulee täydentymään syksyn 2020 aikana kommentoitavaksi tuotavalla osuudella. Sanastoa valmistellaan yhteistyönä valtionapuviranomaisista ja avustusten saajista koostuvassa työryhmässä, jonka osallistujat on listattu kohdassa Valmistelijat. Käsitetyötä jatketaan työryhmässä kevään 2020 ajan.
 
Linkit
Liitteet:

kommentit_kommentarer.docx - Sanastoa koskevat kommentit, palauta osoitteella satu.lindberg@vm.fi - Kommentarer om ordlista, sänd till satu.lindberg@vm.fi

Aikataulu
Pyydämme lausuntoja sanastoluonnoksesta viimeistään perjantaina 5.6.2020.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Sanastossa käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi, joista molemmista pyydetään kommentteja. Sanaston rakenteesta ja sanastossa käytettävistä merkinnöistä on annettu tarkempaa tietoa sanastoluonnoksen alussa.
 
Termitietueessa esitellään termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi sekä mahdolliset termit, joita käytetään, mutta joita ei haluta suosittaa. Tämän lisäksi annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai tietoa termien käytöstä.
 
Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan käsitteiden muodostamia kokonaisuuksia. Kaavioihin on otettu mukaan ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja. Käsitekaavioiden kohdalla olisi arvokasta kuulla, mikäli kaaviosta puuttuu tärkeitä käsitteitä tai mikäli käsitteiden väliset suhteet on esitetty väärin tai harhaanjohtavasti. Käsitekaaviot esitetään kommentoitavaksi vain suomeksi, mutta niiden käännösversiot tullaan toteuttamaan myöhemmin.
 
Valtionavustustoimintaan liittyvien käsitteiden lausuttavana oleva kokonaisuus on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 
valtionavustuslajit, 
valtionavustuksiin liittyviä yleisiä käsitteitä, 
valtionavustuksiin liittyvää toimintaa,
valtionavustuksiin liittyviä toimijoita,
valtionavustusasian käsittely 
valtionavustuksiin liittyviä asiakirjoja. 
 
Tämä jaottelu ei itsessään ole osa valtionavustustoiminnan käsitteistöä vaan sen tarkoituksena on antaa yleisen tason käsitys siitä, millaisia käsitteitä sanasto tällä hetkellä kattaa.
 
 
Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentointi voi sisältää kannanottoja sekä sanastosta kommentoivana olevaan osaan kokonaisuutena että sen osiin tai kieliversioihin. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä sanaston kohdista, joista olette eri mieltä. 
 
Valmistelijat
Lisätietoja:
Satu Lindberg, projektisuunnittelija, valtiovarainministeriö, satu.lindberg@vm.fi

Valtionavustustoiminnan sanastoa on valmisteltu yhteistyössä eri hallinnonalojen ja avustusten hakijoiden kanssa. Sanastoa valmistelleeseen työryhmään ovat osallistuneet:
Tuula Lybeck, valtiovarainministeriö
Emma Taipale, opetus- ja kulttuuriministeriö
Viivi Lajunen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Satu Lindberg, valtiovarainministeriö
Merja Irjala, valtiovarainministeriö
Ira Nikoskinen, sisäministeriö
Elina Sillanpää, sisäministeriö
Sanna Virtanen, sisäministeriö
Emmi Nykänen, liikenne- ja viestintäministeriö
Markku Himanen, maa- ja metsätalousministeriö
Tuuli Raatikainen, maa- ja metsätalousministeriö
Juha Saunamäki, oikeusministeriö
Dea Crichton-Turley, työ- ja elinkeinoministeriö
Tomi Särkioja, ulkoministeriö
Taru Kuosmanen, ulkoministeriö
Mari Räkköläinen, ulkoministeriö
Ilona Mattila, ulkoministeriö
Katariina Rantamaa, Valtioneuvoston kanslia
Selja Luostarinen, Valtioneuvoston kanslia
Lassi Kauttonen, sosiaali- ja terveysministeriö 
Juha Katainen, sosiaali- ja terveysministeriö
Kristian Seemer, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA
Tiina Kuoppa, Taiteen edistämiskeskus
Helena Laahanen, Taiteen edistämiskeskus
Ansa Aarnio, Taiteen edistämiskeskus
Sanna Laiho, Opetushallitus
Marjatta Säisä, Opetushallitus
Tuula Sumkin, Opetushallitus
Raili Venäläinen, ympäristöministeriö
Anu Häkli, ympäristöministeriö
Hannu Matikka, Museovirasto
Marita Virtanen, Business Finland, valtiovarainministeriö 2020-
Jaana Walldén, valtiovarainministeriö
Maaria Kuisma, valtiovarainministeriö
Helena Nevalainen, Fingo ry
Kirsi Anttila, Soste ry
Erica Mäkipää, Soste ry
Minna Martikainen, Allianssi ry
Juuso Luomala, Allianssi ry
Päivi Väisänen-Haapanen, Kuntaliitto
Milla Åman Kyyrö, Metropolia AMK
Pekka Linna, Tieteen tietotekniikan keskus CSC
Mari Suhonen, Sanastokeskus TSK
Katri Seppälä, Sanastokeskus TSK

Sanaston ruotsinkieliset käännökset:
Mats Holmqvist, valtioneuvoston kanslia
Nina Nurmi, valtioneuvoston kanslia
Nike Parland, valtioneuvoston kanslia

Sanaston englanninkieliset käännökset:
Päivi Creber, valtioneuvoston kanslia
Merja Fleming, valtioneuvoston kanslia
Jakelu:
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Huoltovarmuusrahasto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos, KELA    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kotimaisten kielten keskus    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja Viestintävirasto, Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus, OPH    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitoksen esikunta, RVLE    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö, SES    
Suomen metsäkeskus    
Suomen riistakeskus    
Taiteen edistämiskeskus, Taike    
Tekniikan Akatemia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiokonttori    
Valtion asuntorahasto, ARA    
Valtioneuvosto, termineuvonta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

digitalisaatio

digitalisering

sanastotyö

sanastot

valtionavustus

statsunderstöd

terminologiarbete

ordlista