Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Ordlista för statsunderstödsverksamheten

Ordlista för statsunderstödsverksamheten

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/10384/2019

Svarstiden gick ut: 5.6.2020

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Finansministeriet ber utlåtanden om ett utkast till ordlista för statsunderstödsverksamheten, där de mest centrala gemensamma begreppen definieras. Ordlistan är förberett i projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Det är fråga om den första färdiga delen av ordlistan, som kommer att bearbetas utifrån sakkunnigresponsen. Efter det kommer ordlistan att upprätthållas och bli tillgänglig för gemensamt bruk.   

Ni kan kommentera ordlistan i organisationens eller en enskild persons namn. Utlåtandena om gäller ordlistans innehål: Vi ber att ni i kommentarerna använder den botten som Terminologicentralen TSK utarbetat. På så sätt kan responsen behandlas i strukturerat format. 

Begäran om utlåtanden skickas till de som nämns i sändlistan. Ni kan dela informationen om begäran vidare till de instanser och personer vars ställningstagande ni tycker att behövs.

Utkastet till ordlista har översatts till svenska och engelska. Vi ber er kommentera alla språkversioner av ordlistan.
Bakgrund
Ordlistan för statsunderstödsverksamheten har beretts som en del av projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten vid finansministeriet (VM212:00/2018). Begreppsarbetet inleddes utifrån det behov av enhetliga begrepp inom statsunderstödsverksamheten som lyftes fram i en förutredning för digitaliseringen av statsunderstöden som genomfördes vid undervisnings- och kulturministeriet 2017 (Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017:46). Arbetet inleddes i maj 2018 i samarbete med CSC-IT-centret för forskning och Terminologicentralen TSK.

Syftet med begreppsarbetet är att förtydliga, definiera och förenhetliga de gemensamma begreppen i anslutning till statsunderstöd och att ge termrekommendationer. Målet med arbetet är också att göra begreppsapparaten och dess innehåll känt, att begreppen i tillräcklig grad ska återspegla aktörernas uppfattningar och att aktörerna ska kunna förbinda sig till begreppsapparaten och användningen av den i statsunderstödsverksamheten. Inom projektet utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten stöder begreppsarbetet andra uppgifter inom projektet, såsom utvecklingen av verksamhets- och informationsmodeller samt informationssystem. Projektet stöder ibruktagandet av ordlistan bland aktörerna inom statsunderstödsverksamheten.
Målsättningar
Syftet med begäran om kommentarer till utkastet till ordlista är att få sakkunnigrespons från intressentgrupperna. 

Den första delen av ordlistan som det nu begärs utlåtande om kompletteras med en del som ska kommenteras hösten 2020. Ordlistan bereds i samarbete i en arbetsgrupp som består av statsbidragsmyndigheter och mottagare av understöd. Deltagarna i arbetsgruppen finns listade under Beredare. Begreppsarbetet fortsätter i arbetsgruppen under våren 2020. 
Länkar:
Bilagor:

kommentit_kommentarer.docx - Sanastoa koskevat kommentit, palauta osoitteella satu.lindberg@vm.fi - Kommentarer om ordlista, sänd till satu.lindberg@vm.fi

Tidtabell
Vi ber er kommentera utkastet till ordlista senast fredagen den 8 maj 2018.
 
Svarsanvisningar för mottagare
I ordlistan presenteras begreppen både som numrerade termposter och som diagram som beskriver begreppssystemen. Avsikten är att termposterna och begreppsdiagrammen ska stödja varandra och vi ber er kommentera båda. Närmare information om ordlistans struktur och de angivelser som används i ordlistan finns i början av utkastet till ordlista.
 
I termposterna anges den rekommenderade termer för respektive begrepp och eventuella termer som används men som man inte vill rekommendera. Dessutom ges en definition som beskriver begreppets innehåll. Syftet med definitionen är att specificera begreppet och skilja det från närliggande begrepp. Utöver definitionen ingår ofta en eller flera kommentarer som ger mer information om begreppet, såsom exempel eller information om användningen av termerna.
 
Begreppsdiagrammen åskådliggör relationerna mellan begreppen och gör det lättare att uppfatta de helheter som begreppen bildar. I diagrammen har man tagit in den finska term som rekommenderas i första hand och definitionen av begreppet utan den övriga information som anges i termposten. I fråga om begreppsdiagrammen skulle det vara värdefullt att höra om det saknas viktiga begrepp i diagrammet eller om förhållandet mellan begreppen har presenterats på ett felaktigt eller vilseledande sätt. De begreppsdiagram som vi ber er kommentera finns endast på finska, men de kommer att översättas i ett senare skede.
 
Den helhet av begrepp som anknyter till statsunderstödsverksamheten och som det nu begärs utlå-tande om är indelad i följande delområden: 
slag av statsunderstöd  
allmänna begrepp som anknyter till statsunderstöd 
verksamhet som anknyter till statsunderstöd
aktörer inom statsunderstödsverksamheten
behandling av statsunderstödsärenden 
handlingar som anknyter till statsunderstöd. 
 
Denna indelning är inte i sig en del av begreppsapparaten för statsunderstödsverksamheten, utan avsikten är att ge en allmän uppfattning om vilka begrepp som för närvarande omfattas av ordlistan.
 
Alla slags kommentarer om ordlistan är välkomna. Kommentarerna kan innehålla ställningstaganden både till ordlistan som helhet och till dess delar eller språkversioner. Vi ber om konkreta förslag till förbättringar av de delar av ordlistan som ni har en avvikande åsikt om.
Beredare
Ytterligare upplysningar:
Satu Lindberg, projektplanerare, finansministeriet, satu.lindberg@vm.fi

Ordlistan för statsunderstödsverksamheten har beretts i samarbete med olika förvaltningsområden och sökande av understöd. I den arbetsgrupp som berett ordlistan har deltagit:
Tuula Lybeck, finansministeriet
Emma Taipale, undervisnings- och kulturministeriet
Viivi Lajunen, undervisnings- och kulturministeriet
Satu Lindberg, finansministeriet
Merja Irjala, finansministeriet
Ira Nikoskinen, inrikesministeriet
Elina Sillanpää, inrikesministeriet
Sanna Virtanen, inrikesministeriet
Emmi Nykänen, kommunikationsministeriet
Markku Himanen, jord- och skogsbruksministeriet
Tuli Raatikainen, jord- och skogsbruksministeriet
Juha Saunamäki, justitieministeriet
Dea Crichton-Turley, arbets- och näringsministeriet
Tomi Särkioja, utrikesministeriet
Taru Kuosmanen, utrikesministeriet
Mari Räkköläinen, utrikesministeriet
Ilona Mattila, utrikesministeriet
Katariina Rantamaa, statsrådets kansli
Selja Luostarinen, statsrådets kansli
Lassi Kauttonen, social- och hälsovårdsministeriet 
Juha Katainen, social- och hälsovårdsministeriet
Kristian Seemer, Social - och hälsoorganisationernas understödscentral STEA
Tiina Kuoppa, Centret för konstfrämjande
Helena Laahanen, Centret för konstfrämjande
Ansa Aarnio, Centret för konstfrämjande
Sanna Laiho, Utbildningsstyrelsen
Marjatta Säisä, Utbildningsstyrelsen
Tuula Sumkin, Utbildningsstyrelsen
Raili Venäläinen, miljöministeriet
Anu Häkli, miljöministeriet
Hannu Matikka, Museiverket
Marita Virtanen, Business Finland, finansministeriet 2020 -
Jaana Walldén, finansministeriet
Maaria Kuisma, finansministeriet
Helena Nevalainen, Fingo ry
Kirsi Anttila, Soste rf
Erica Mäkipää, Soste rf
Minna Martikainen, Allians rf
Juuso Luomala, Allians rf
Päivi Väisänen-Haapanen, Kommunförbundet
Milla Åman Kyyrö, Metropolia AMK
Pekka Linna, CSC-IT-centret för forskning
Mari Suhonen, Terminologicentralen TSK
Katri Seppälä, Terminologicentralen TSK

Översättning till svenska:
Mats Holmqvist, statsrådets kansli
Nina Nurmi, statsrådets kansli
Nike Parland, statsrådets kansli

Översättning till engelska:
Päivi Creber, statsrådets kansli
Merja Fleming, statsrådets kansli
 
Sändlista:
Elintarviketurvallisuusvirasto    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Huoltovarmuusrahasto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, KAVI    
Kansallisarkisto    
Kansaneläkelaitos, KELA    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kotimaisten kielten keskus    
Kymenlaakson Liitto    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja Viestintävirasto, Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maaseutuvirasto    
Museovirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus, OPH    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitoksen esikunta, RVLE    
Ruokavirasto    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Akatemia    
Suomen elokuvasäätiö, SES    
Suomen metsäkeskus    
Suomen riistakeskus    
Taiteen edistämiskeskus, Taike    
Tekniikan Akatemia    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiokonttori    
Valtion asuntorahasto, ARA    
Valtioneuvosto, termineuvonta    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ämnesord

digitalisaatio

digitalisering

sanastotyö

sanastot

valtionavustus

statsunderstöd

terminologiarbete

ordlista