Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitys 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/15975/2021

Vastausaika on päättynyt: 5.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat yhdessä valmistelleet hallituksen esitystä 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia (1290/2002), julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012), työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia (1269/2020), työsopimuslakia (55/2001), merityösopimuslakia (756/2011), lakia kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) ja työaikalakia (872/2019) sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia (555/1998). Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta on kuitenkin tarkoitettu tulemaan osittain voimaan jo 1.8.2022.
 
Tausta
Esityksen tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työllisyysastetta sekä parantaa heidän työmarkkina-asemaansa ja työssä jaksamista. Tavoitteen saavuttamiseksi uudistettaisiin työttömyysturvalakia, työttömien palveluita ja työttömyysturvan rahoitusta sekä muutosturvaa ja työaikalain osa-aikaista työllistymistä koskevia säännöksiä. 
 
Tavoitteet
Esitys liittyy hallituksen ohjelmaan sisältyvään tavoitteeseen julkisen talouden vahvistamisesta työllisyysastetta nostamalla, mikä edellyttää ikääntyvien lisääntyvää osallistumista työmarkkinoille. Esityksen tavoitteena on parantaa työllisyyttä noin 8 300 työllisellä vuoden 2029 loppuun mennessä ja lisäksi työllisyyttä parantava väliaikainen varantovaikutus olisi noin 1 000 työllistä.
 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään 5.1.2022. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 5.1.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. 

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/15975/2021. 
 
Valmistelijat
hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti (lainvalmistelu ja työttömyysturva sekä rahoitus), 29.11.2021 alkaen
erityisasiantuntija Joni Rehunen (lainvalmistelu ja työttömyysturva sekä rahoitus)
hallitusneuvos Tarja Kröger (työsopimuslaki ja työaikalaki)
erityisasiantuntija Mari Marttila (muutosturvakoulutus)
 
Edellä mainittujen sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen    
Akava ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston kirjaamo    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Finanssivalvonta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE -toimisto    
Kansalaisareena ry    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
SAK ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU    
STTK ry    
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry    
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto- Finlands Skeppsbefälsförbund r.y. The Finnish Ship’s Officers’ Union    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät    
TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Vakuutusoikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Ålands landskapsregering - Ahvenanmaan maakunnan hallitus