Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av sysselsättningsgraden för personer som fyllt 55 år

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av sysselsättningsgraden för personer som fyllt 55 år

Diarienummer för begäran om utlåtande: VN/15975/2021

Svarstiden gick ut: 5.1.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsammans berett en regeringsproposition med förslag till lagstiftning avsedd att höja sysselsättningsgraden för personer som fyllt 55 år. I propositionen föreslås ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002), lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012), lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen (1269/2020), arbetsavtalslagen (55/2001), lagen om sjöarbetsavtal (756/2011), lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003), arbetstidslagen (872/2019) och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998). Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023. Vissa delar av lagen om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner avses dock träda i kraft den 1 augusti 2022.


 
Bakgrund
Syftet med propositionen är att höja sysselsättningsgraden bland personer som fyllt 55 år och förbättra deras ställning på arbetsmarknaden och deras arbetsmotivation. I detta syfte föreslås ändringar i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, ändringar som gäller omställningsskyddet, servicen för arbetslösa och finansieringen av utkomstskyddet för arbetslösa samt ändringar i arbetsavtalslagens bestämmelser om deltidsarbete. 


 
Målsättningar
Propositionen hänför sig till det i regeringsprogrammet inskrivna målet att stärka den offentliga ekonomin genom att öka sysselsättningen, ett mål som förutsätter ökad närvaro på arbetsmarknaden för de äldre åldersklasserna. Målet med propositionen är att sysselsättningen ska öka med cirka 8 300 personer före utgången av 2029. Därtill förväntas en tillfällig reserveffekt förbättra sysselsättningen med cirka 1 000 personer.


 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Vi ber er sända era remissvar till social- och hälsovårdsministeriet senast den 5.1.2022.
 
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen svara senast den 5.1.2022 genom att besvara den begäran om utlåtande som finns på tjänsten utlåtande.fi. Remissvaret behöver inte sändas in separat per e-post eller post. 

Även andra än de som nämns i sändlistan kan yttra sig om propositionen om de så önskar.

För att kunna yttra sig om propositionen måste den som svarar registrera sig och logga in i webbtjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur man använder tjänsten finns på utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd med ibruktagandet av tjänsten kan begäras per e-post på adressen lausuntopalvelu.om@om.fi.

 Alla remissvar är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
Beredare
Marjaana Maisonlahti, regeringsråd (lagberedning, utkomstskyddet för arbetslösa, finansieringen)
Tarja Kröger, regeringsråd (arbetsavtalslagen och arbetstidslagen)
Mari Marttila. specialsakkunnig (utbildning som omfattas av omställningsskyddet)
 
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi
Sändlista:
Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen    
Akava ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston kirjaamo    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon TE-toimisto    
Finanssivalvonta    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomen TE-toimisto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun TE -toimisto    
Kansalaisareena ry    
Kansaneläkelaitos    
KEHA-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen TE-toimisto    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin TE-toimisto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan TE-toimisto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan TE-toimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon TE-toimisto    
SAK ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan TE-toimisto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta SAMU    
STTK ry    
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry    
Suomen Konepäällystöliitto – Finlands Maskinbefälsförbund ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto- Finlands Skeppsbefälsförbund r.y. The Finnish Ship’s Officers’ Union    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Matkustajalaivayhdistys    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Varustamot    
Suomen Varustamot    
Suomen Yrittäjät    
TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus    
Työllisyysrahasto    
Työttömien Keskusjärjestö ry    
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan TE-toimisto    
Vakuutusoikeus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen TE-toimisto    
Ålands landskapsregering - Ahvenanmaan maakunnan hallitus