Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö kuljettajaopetukseen, kuljettajantutkinnon teoriakokeeseen ja ajoharjoitteluratoihin liittyvistä määräyksistä

Lausuntopyyntö kuljettajaopetukseen, kuljettajantutkinnon teoriakokeeseen ja ajoharjoitteluratoihin liittyvistä määräyksistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/542041/03.04.03.00/2021, TRAFICOM/542039/03.04.03.00/2021 ja TRAFICOM/542044/03.04.03.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 4.7.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja seuraavista määräysluonnoksista:
 
1) Kuljettajaopetus TRAFICOM/542041/03.04.03.00/2021
2) Kuljettajantutkinnon teoriakoe TRAFICOM/542039/03.04.03.00/2021
3) Ajoharjoitteluradat TRAFICOM/542044/03.04.03.00/2021
Tausta
Hallituksen esitys laiksi ajokorttilain muuttamisesta (HE 70/2022 vp) annettiin eduskunnalle 05.05.2022. Hallituksen esityksessä ajokorttilakiin esitettään muutoksia mm. kuljettajaopetuksen sisältöihin ja kuljettajantutkinnon teoriakokeessa esiintyneen vilpin seuraamuksiin. Lisäksi lakiin oltaisiin tuomassa ajoharjoittelurataharjoittelu osaksi riskientunnistamiskoulutusta. Lain muutoksella on vaikutuksia Traficomin antamien kuljettajaopetus- ja kuljettajantutkinnon teoriakoe määräyksien sisältöön sekä virastolle tulisi uusi määräyksenantovaltuus ajoharjoitteluratoihin liittyen. Edellä mainittuihin määräyksiin tehdään lainsäädännön muutoksista ja käytännössä esille tulleista tarpeista johtuvat muutokset ja laajennukset.
Tavoitteet
Kuljettajaopetusmääräyksen muutoksen tavoitteena on tuoda lakimuutoksessa lisääntyneen riskientunnistamiskoulutuksen tuntimääriin tarpeellisia sisältöjä sekä määritellä tarkemmalla tasolla simulaattorikoulutuksessa käytettävien simulaattoreiden ohjelmistojen vaatimuksista. Lisäksi määräykseen tuodaan ulkomailla annetun opetuksen hyväksilukemista koskeva kohta, jolla mahdollistetaan kaikkien ulkomailla kuljettajaopetusta saaneiden tasapuolinen kohtelu.

Kuljettajantutkinnon teoriakoemääräyksen muutoksen tavoitteena on määritellä tarkemmin vilpillinen toiminta kokeessa ja sitä kautta ehkäistä vilppiä ja sen yrityksiä. Lisäksi määräyksessä varmistetaan, ettei sääntelyssä ole päällekkäisyyksiä ja korjataan aiempia sanamuotoja.

Ajoharjoitteluradat -määräyksen tavoitteena on saada yhtenäiset vaatimukset ajokorttilain nojalla myönnettäviin ajoharjoitteluratojen hyväksyntöihin sekä selkeät vaatimukset ajoharjoitteluradan hakemuksen liitteeksi tarvittavista tiedoista.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan  viimeistään 04.07.2022 klo 16.15.

Määräyksien on tarkoitus tulla voimaan 10/2022
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi.

Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron, joita lausunto koskee.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.

Lausunnot voi toimittaa myös Traficomin kirjaamoon sähköpostitse (Word-muodossa) osoitteella kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Marjo Immonen, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, marjo.immonen(at)traficom.fi, 029 534 5588 (poissa viikon 21)