Lausuntopalvelu.fi

Utlåtande - Begäran om utlåtanden om föreskrifterna som gäller förarutbildning, teoriprovet för förarexamen och övningsbanor

Begäran om utlåtanden om föreskrifterna som gäller förarutbildning, teoriprovet för förarexamen och övningsbanor

Diarienummer för begäran om utlåtande: TRAFICOM/542041/03.04.03.00/2021, TRAFICOM/542039/03.04.03.00/2021 ja TRAFICOM/542044/03.04.03.00/2021

Svarstiden gick ut: 4.7.2022

Uppgifter om begäran om utlåtande
Språket i begäran om utlåtande:
Inledning

Transport- och kommunikationsverket Traficom begär utlåtanden om följande föreskriftsutkast:
 
1) Förarutbildning TRAFICOM/542041/03.04.03.00/2021
2) Teoriprov för förarexamen TRAFICOM/542039/03.04.03.00/2021
3) Övningsbanor TRAFICOM/542044/03.04.03.00/2021

Bakgrund
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av körkortslagen (RP 70/2022 rd) lämnades till riksdagen den 05 maj 2022. I regeringens proposition föreslås ändringar i körkortslagen vad gäller bl.a. innehållet i förarutbildningen och påföljderna för fusk i teoriprovet för förarexamen. Avsikten är också att i lagen inkludera övningar på en övningsbana som en del av utbildningen i riskidentifiering. Lagändringen påverkar innehållet i Traficoms föreskrifter om förarutbildning och teoriprovet för förarexamen och dessutom skulle verket få ett nytt bemyndigande att meddela föreskrifter om övningsbanor. Ovan nämnda föreskrifter kommer att ändras och utvidgas i enlighet med ändringarna av lagstiftningen och behoven som upptäckts i praktiken. 
Målsättningar
Syftet med föreskriften om förarutbildning är att införa behövligt innehåll i det ökade antalet lektioner för utbildningen i riskidentifiering i och med lagändringen och på ett mer detaljerat sätt fastställa kraven på programvaran i simulatorerna som används i simulatorutbildningen. Till föreskriften fogas också en ny punkt om tillgodoräknande av utbildning som getts utomlands som möjliggör en jämlik behandling av dem som erhållit förarutbildning utomlands.

Syftet med ändringen av föreskriften om teoriprovet för förarexamen är att på ett mer detaljerat sätt definiera svikligt förfarande i provet och på detta sätt förebygga fusk och försök till fusk. I föreskriften säkerställs dessutom att det inte finns överlappningar i regleringen och korrigeras tidigare formuleringar.

Syftet med föreskriften om övningsbanor är att införa enhetliga krav på godkännanden av övningsbanor som beviljas med stöd av körkortslagen och tydliga krav på uppgifterna som ska bifogas till en ansökan om övningsbana.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna in utlåtandet senast den 04 juli 2022 kl. 16.15.

Avsikten är att föreskrifterna ska träda i kraft 10/2022.
Svarsanvisningar för mottagare
Vänligen lämna in utlåtandet på adressen www.lausuntopalvelu.fi och ange föreskriftsutkastets ärendenummer som referens i utlåtandet.

Observera att alla utlåtanden är offentliga.

Utlåtandet kan också skickas till Traficoms registratorskontor per e-post (i Word-format) på adressen registrator@traficom.fi eller per post på adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM.
Beredare
Ytterligare information ger:

Marjo Immonen, erityisasiantuntija/specialsakkunnig, marjo.immonen(at)traficom.fi, 029 534 5588 (borta vecka 21)