Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/599/2022

Vastausaika on päättynyt: 26.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi virvoitusjuomaverosta annetun lain muuttamisesta. Lausunnonantajia pyydetään erityisesti arvioimaan ehdotettujen muutosten vaikutuksia.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitus sopi syksyn 2021 talousarvioneuvotteluissa terveysveron valmistelusta vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa virvoitusjuomaveroa muokattaisiin terveysperusteisempaan suuntaan lisäämällä terveysohjausta. Tässä yhteydessä arvioitaisiin myös, voidaanko kotimaiset marja- ja hedelmämehut rajata pois virvoitusjuomaveron piiristä.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi virvoitusjuomaverosta annettua lakia.

Virvoitusjuomien valmisteveroa muutettaisiin voimakkaammin terveysperusteiseen suuntaan vahvistamalla veroon sisältyvää terveysohjausta. Virvoitusjuomavero porrastettaisiin nykyisen kahden veroluokan sijaan kuuteen veroluokkaan. Alimman veroluokan veroa kannettaisiin niistä tuotteista, jotka eivät sisällä lisättyä sokeria. Lisättyä sokeria sisältämättömien juomien vero olisi 13 senttiä litralta ja vastaisi nykyistä sokerittomien juomien verotasoa. Lisättyä sokeria sisältävien juomien vero olisi jatkossa porrastettu viiteen veroluokkaan tuotteen kokonaissokeripitoisuuden perusteella. Lisättyä sokeria sisältävien juomien veron määrä olisi 19, 25, 32, 39 tai 46 senttiä litralta.

Makeuttamattomien ja maustamattomien vesien ja kivennäisvesien verotusta muutettaisiin siten, että virvoitusjuomaveroa kannettaisiin myös yli viiden litran vähittäismyyntipakkaukseen pakatuista juomista.

Veron piiristä poistettaisiin kiinteät juoma-ainekset.

Veropohjaan ehdotettavien muutosten arvioidaan pienentävän verotuottoa noin kahdella miljoonalla eurolla. Muilta osin ehdotetuilla muutoksilla ei olisi välitöntä vaikutusta virvoitusjuomaveron tuottoon. Verotasojen porrastus on mitoitettu siten, että juomien keskimääräinen verotaso säilyisi ennallaan. Ehdotetut muutokset voisivat kuitenkin alentaa verotuottoa, jos kulutus siirtyisi muutosten seurauksena lievemmin verotettuihin, vähemmän sokeria  tai vain luontaista sokeria sisältäviin juomiin.

Virvoitusjuomaverosta annettuun lakiin tehtäisiin lisäksi eräitä säädösviittauksia koskevia päivityksiä.

Laki tulisi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun ehdotetun virvoitusjuomaveromallin EU:n valtiontukisäännösten mukaisuudesta on saatu varmistus Euroopan komissiolta.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on muuttaa virvoitusjuomaveroa nykyistä voimakkaammin terveysperusteiseen suuntaan. Tavoitteena on ohjata kulutusta ja tuotantoa korkean sokeripitoisuuden juomista vähemmän sokeria sisältäviin juomiin.

Tarkoituksena on myös tarkistaa virvoitusjuomaveron veropohjaa käynnissä olevan valtiontukiarvioinnin perusteella.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM006:00/2022 - Linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

https://vm.fi/sv/projekt?tunnus=VM006:00/2022 - Länk till lagberedningsprojektets webbplats

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 26.10.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään 26.10.2022. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa:

neuvotteleva virkamies Pia Kivimies, puh. 0295 530 183, pia.kivimies@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Elintarviketeollisuusliitto ry    
Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry    
Kaupan liitto ry    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
maa- ja metsätalousministeriö    
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry    
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry    
Pienpanimoliitto ry    
Päivittäistavarakauppa ry    
Ruokavirasto    
sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tulli    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtion ravitsemusneuvottelukunta    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Asiasanat

virvoitusjuomavero

punktskatt på läskedrycker